Usnesení z 22. zasedání OZ Včelná 2012

Přijatá usnesení
na 22. zasedání obecního zastupitelstva
dne 2.7.2012


  • 1/22/2012
    Zastupitelstvo schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - podlahové krytiny MŠ Včelná
  • 2/22/2012
    Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemků parc. č. 776/5 a 776/1 v k.ú. Včelná Jakubu Pavlovskému, nar. 14.5.1983, bytem Lesní kolonie 252, Včelná, na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou za cenu 0,50 Kč/m2 a rok
  • 3/22/2012
    Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu s Annou Krejčovou, Nádražní 109, Včelná na pozemek parc. č. 794/5 o výměře 43 m2 v k.ú. Včelná za cenu 100 Kč/m2