Usnesení z 24. zasedání OZ Včelná 2012

Přijatá usnesení
na 24. zasedání obecního zastupitelstva
dne 10.9.2012


  • 1/24/2012
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná, označené v GP č. 1082-15/2012 jako parc. č. 723/227, o výměře 48 m2 panu Karlu Šanderovi, nar. 20.6.1968, tř.5.května 490, Včelná za cenu 300 Kč/m2.
  • 2/24/2012
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dohodu o úhradě mimořádných nákladů ve výši 689.208 Kč na opravu havarijního stavu kanalizace tř.5.května s firmou Čevak a.s., České Budějovice.
  • 3/24/2012
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje převod třech myček nádobí (inv. č. 1459, 1460, 1461) v celkové hodnotě 29.940 Kč z majetku obce Včelná do příspěvkové organizace Mateřská škola Včelná.