Usnesení z 26. zasedání OZ Včelná 2012

Přijatá usnesení
na 26. zasedání obecního zastupitelstva
dne 5.11.2012


 • 1/26/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Včelná z vlastního podnětu dle § 44 odst. a) zákona č. 183/2006 Sb., a to pro část plochy vymezené v ÚP pod č. 20 - západní okraj, dále plocha 17 na konci ulice Hraniční.
 • 2/26/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje pořizovatele změny č. 1 ÚP, kterým bude na žádost obce v souladu s § 6 odst. 1 stavebního zákona Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování.
 • 3/26/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná určuje zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 ÚP pana Zdeňka Petra, starostu obce.
 • 4/26/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná ukládá starostovi obce zaslat pořizovateli žádost o zajištění pořízení změny č. 1 ÚP a zajistit uzavření smlouvy s projektantem změny č. 1 ÚP.
 • 5/26/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje převod předmětů v hodnotě 205.988 Kč dle návrhu z 24.10.2012 do majetku Mateřské školy Včelná.
 • 6/26/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemku parc. č. 538/54 v k.ú. Včelná od za cenu 300 Kč/m2