Usnesení z 27. zasedání OZ Včelná 2012

Přijatá usnesení
na 27. zasedání obecního zastupitelstva
dne 14.11.2012


 • 1/27/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2012 s navýšením příjmů o 25.200 Kč a výdajů o 817.000 Kč
 • 2/27/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemku parc. č. 523/4 v k.ú. Včelná o výměře 63 m2 od za cenu 300 Kč/m2
 • 3/27/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Obec Včelná - kanalizace Čtyři chalupy"
 • 4/27/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná pověřuje starostu obce k uzavření mandátní smlouvy s Českou vodohospodářskou s.r.o., České Budějovice na činnosti k zajištění financování akce "Obec Včelná - kanalizace Čtyři chalupy"