Usnesení z 28. zasedání OZ Včelná 2012

Přijatá usnesení
na 28. zasedání obecního zastupitelstva
dne 10.12.2012


 • 1/28/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet obce na rok 2013 s příjmy i výdaji ve výši 12.305.900 Kč. Splátka půjčky 350.000 Kč bude uhrazena z přebytků hospodaření minulých let
 • 2/28/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Včelná na rok 2013 ve výši 280.000 Kč
 • 3/28/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet sociálního fondu obce na rok 2013 ve výši příjmů i výdajů 120.000 Kč
 • 4/28/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výši vodného a stočného na rok 2013 takto - vodné: pevná složka 360 Kč, pohyblivá 29,12 Kč/m3; stočné: pevná složka 240 Kč, pohyblivá 23,97 Kč/m3, všechny částky bez DPH
 • 5/28/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2012 o místních poplatcích
 • 6/28/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Rozpočtový výhled obce na roky 2014 a 2015
 • 7/28/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na kanalizaci a vodovod vybudovaný v rámci ZTV 30 RD Včelná s firmou PROJEKT S+V s.r.o.
 • 8/28/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje navýšení příspěvku PO Mateřská škola Včelná na rok 2012 o 52.000 Kč na celkových 332.000 Kč
 • 9/28/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis předmětů z majetku PO Mateřská škola Včelná v celkové výši 36.352,20 Kč dle žádosti ze 7.12.2012
 • 10/28/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 5.10.2011 uzavřené mezi Obcí Včelná a VČELNÁ S+V s.r.o., České Budějovice
 • 11/28/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje žádost o dotaci na včelenskou kulturu na rok 2013 k Jihočeskému kraji ve výši 41.440 Kč