Zápis ze 14. zasedání ZO Včelná 2012Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 16.1.2012 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 13 ze 12.12.2011
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.12.2011
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.12.2011
 6. Rozpočtové opatření č. 19/2011
 7. Schválení územního plánu obce
 8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích s přílohou Náklady na směsný komunální odpad za r. 2011
 9. Návrh na odpis opotřebovaných a znehodnocených předmětů
 10. Zprávy starosty obce
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
 12. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 7)
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Ing. Libuše Pfauserová, odborný pořizovatel ÚP obce Včelná
 • Jiří Stejskal st. ze Včelné
 • Pavel Rožboud st. ze Včelné


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:07 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 8-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Petrová, Ing. J. Mandžuková
 3. Kontrola usnesení č. 13 z 12.12.2011:

  Kupní smlouvy na pozemky 723/184 a 368/2 podepsány, probíhá řízení o vkladu práva do KN.

  Žádost o grant na živou kulturu k Jihočeskému kraji podána.

 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za prosinec 525 tis. Kč (loni 621 tis. Kč). Meziroční pokles příjmů činí 465 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.12.2011 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 13.770 tis. Kč z 13.774 tis. Kč. Výdaje naplněno 10.966 tis. Kč z 11.005 tis. Kč. Stav účtu k 31.12.2011 byl 10.115 tis. Kč.
 6. Starosta předkládá návrh rozpočtového opatření č. 19/2011, kterým se dorovnává rozpočet na skutečné plnění dle požadavků auditorů. Příjmy navyšovány o 437.500 Kč (především nárůst daňových příjmů z DPH a místního poplatku za zhodnocení pozemku připojením na kanalizaci) a výdaje snižovány o 1.234.640 Kč, kde jde vesměs maximálně desetitisícové částky na jednotlivých položkách, nejvíce o 230.000 Kč sníženy náklady na projekt kanalizace ve Čtyřech chalupách, který bude uhrazen až v roce 2012, a na platy zaměstnanců o 101.500 Kč.
  Návrh usnesení č. 1/14/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2011 s navýšením příjmů o 437.500 Kč a snížením výdajů o 1.234.460 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
 7. Starosta předkládá ke schválení návrh nového územního plánu obce Včelná. Připomínky k návrhu byly předběžně projednány na poradách zastupitelstva obce. Bližší informace podává ing. Libuše Pfauserová, odborný pořizovatel ÚP obce Včelná.

  Zastupitelstvo by mělo vzít na vědomí důvodovou zprávu k návrhu územního plánu Včelná a dokumentaci návrhu územního plánu Včelná, včetně odůvodnění.

  Zastupitelstvo by mělo konstatovat, že návrh územního plánu Včelná není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, resp. je v souladu s dohodou s dotčeným orgánem ochrany přírody, není v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, resp. potvrzení o odstranění nedostatků ze dne 2.9.2011 pod č.j. KUJCK 20242/2011/OREG/4.

  Starosta dává možnost zastupitelům k vyjádření. J. Hájek se táže, proč ještě nedostali ti, kdo podávali připomínky, odpověď, jak s nimi bylo naloženo. Ing. L. Pfauserová odpovídá, že odpovědi budou zaslány po schválení zastupitelstvem.

  Stejnou otázku pokládá přítomný J. Stejskal a domnívá se, že měl být zpraven o rozhodnutí o námitkách předem. Ing. L. Pfauserová opět odpovídá, že rozhodnutí o námitkách je součástí schvalování ÚP zastupitelstvem. I dle JUDr. I. Zálišové je to logický postup podle správního řádu.

  J. Stejskal připomíná, že nelze současně zastavitelné území územním plánem změnit na jiné využití, např. na zastavitelné území, což je dle něho pro stavební aktivity o stupeň nižší klasifikace. Další jeho námitkou bylo vypuštění obslužné komunikace sever-jih v lokalitě Dlouhé role.

  JUDr. I. Zálišová a starosta obce informují p. Stejskala o tom, jak bylo rozhodnuto o jeho námitkách. Další detaily, např. institut "podmíněně zastavitelného území" vysvětluje ing. Pfauserová. Přítomný pan Stejskal nemá k dispozici čistopis územního plánu, a proto dle zastupitelů nereaguje svými námitkami na aktuální stav.

  Starosta dává hlasovat o vydání nového územního plánu.
  Návrh usnesení č. 2/14/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná vydává Územní plán Včelná formou opatření obecné povahy, včetně příloh č. 1 a 2 (grafická část)" schválen hlasováním 8-0-1 (zdržel se J. Hájek).

 8. Starosta představuje návrh Obecně závazné vyhlášky obce Včelná č. 1/2012, o místních poplatcích, včetně povinné přílohy Náklady na směsný komunální odpad za r. 2011. Nové znění vyhlášky bylo vynuceno novelou zákona o místních poplatcích, která ruší místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
  Návrh usnesení č. 3/14/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 1/2012 o místních poplatcích včetně přílohy" schválen hlasováním 9-0-0.
 9. Starosta představuje návrh na odpis zničených a opotřebovaných předmětů v majetku obce Včelná v celkové výši pořizovacích cen 56.122,55 Kč.
  Návrh usnesení č. 4/14/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis zničených a opotřebovaných předmětů v majetku obce v celkové výši 56.122,55 Kč dle návrhu z 13.1.2012" schválen hlasováním 9-0-0.
 10. Zprávy starosty obce
  1. Smlouva na prodej části pozemku parc. č. 723/184 o výměře 25 m2 s p. Šanderou podepsána a podán návrh na vklad do KN
  2. Smlouva na prodej pozemku parc. č. 368/2 o výměře 22 m2 s p. Soukupem podepsána a podán návrh na vklad do KN
  3. Starosta představuje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2012 zaslanou firmou Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Navýšení úhrady oproti minulém roku činí cca 1.600. Kč.
   Návrh usnesení č. 5/14/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2012 s firmou Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. s výší ročního plnění 857.822 Kč" schválen hlasováním 9-0-0.
  4. Starosta představuje žádost o finanční příspěvek od Domova pro seniory Kaplice. Zastupitelstvo podporu neschvaluje.
  5. Starosta informuje o opravě sloupu veřejného osvětlení v ul. Jiráskova a osazení nových svítidel (ul. Sokolovského, Dlouhá, Jiráskova)
  6. Starosta informuje o možnosti uplatnit náhradu škody na stromě po autohavárii. Dále informuje o nebezpečných stromech na pozemku obce v ulici Lesní, u křižovatky s Jiráskovou.
  7. Starosta informuje o tom, že zadal znalecký posudek na stav stromů (kaštan park "U Kaštanu"; smrk u vchodu MŠ)
  8. Starosta informuje o výběru místního poplatku za zhodnocení pozemku dle vyhlášky obce Včelná č. 4/2009 od stavitele bytových domů v lokalitě Dlouhé role
  9. Starosta informuje o zaslání roční zprávy o opatrovnictví na Okresní soud České Budějovice
  10. Starosta informuje o oznámení SZIFu o schválení proplacení dotace za bezdrátový rozhlas
  11. Starosta informuje o provádění bouracích prací v neobsazeném pavilonu mateřské školy pracovníky OÚ
  12. Starosta představuje provozní řád dětského hřiště v Dlouhé ulici
  13. Starosta informuje o požadavku pronajímatele zahrádky za OÚ ing. Šindeláře na proplacení investice do domku na nářadí. Byl však povolen a i postaven pouze jako demontovatelný, takže obec náhradu neposkytne.
  14. Starosta připomíná termín obecního plesu 3.2.2012.
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný podává zprávu o kontrole hospodaření ve školní kuchyni. Zvýšení stravného výbor pokládá za opodstatněné. Návrh zvýšení stravného byl 28->34 Kč, výbor navrhuje zvýšení od 1.2.2012, a to o cca 10 %, tj. o 3 Kč 28->33 Kč. V polovině roku je možno k úvahám o dalším zvýšení ceny vrátit, dle skutečného vývoje cen potravin.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o vyúčtování obdrženého grantu na kulturu na rok 2011 a o podané nové žádosti o grant na kulturu ve Včelné v roce 2012. Dále zve na 25.1. na čaj o páté s I. Hosnedlovou do Kulturního domu.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o 17 plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím v průběhu ledna, včetně oslavy 100. narozenin. Dále p. Petrová tlumočí prosbu starších občanů o to, aby byl v obci postaven dům pro seniory.

   Starosta obce informuje o tom, že o stavbě domu pro seniory uvažuje sousední obec Boršov nad Vltavou. Ing. J. Mandžuková též připomíná, že v Boršově začali i roznášku obědů pro seniory. Starosta odpovídá, že v naší obci toto zabezpečuje firma Ledax.

  4. Předseda komise životního prostředí informuje o jednáních komise ve věci územního plánu a další výstavby.
 12. Různé
  1. starosta předsedy komisí kulturní a sportovní žádá o předložení plánu činnosti na cca půl roku.


  Zasedání ukončeno v 19:14 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 16.1.2012

Ověřili: J. Petrová, Ing. J. Mandžuková
Podepsán: starosta obce