Zápis z 15. zasedání ZO Včelná 2012Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 6.2.2012 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 14 z 16.1.2012
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.1.2012
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.1.2012
 6. Hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2011
 7. Výsledky inventarizace majetku obce
 8. Rozpočtové opatření č. 1/2012
 9. Zprávy starosty obce
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
 11. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek (odešel v průběhu projednávání bodu 9.i)
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Jan Voráček
 8. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:
 • Petr Průša
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 8-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. K. Pokorný, J. Hanetšleger
 3. Kontrola usnesení č. 14 z 16.1.2012: Nic nebylo uloženo.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za leden 1.334 tis. Kč (loni 1.288 tis. Kč). Meziroční nárůst příjmů činí 46 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.1.2012 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 1.924 tis. Kč z 11.236,2 tis. Kč. Výdaje naplněno 985 tis. Kč z 11.236,2 tis. Kč. Stav účtu k 31.1.2012 byl 10.589 tis. Kč.
 6. Starosta předkládá výsledek hospodaření MŠ za rok 2011 a návrh vypořádání kladného hospodářského výsledku ve výši 405,36 korun.
  Návrh usnesení č. 1/15/2012: "Zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Včelná za rok 2011 s tím, že kladný výsledek hospodaření 405,36 Kč bude převeden do rezervního fondu MŠ Včelná" schválen hlasováním 8-0-0.
 7. Starosta předkládá výsledky inventarizace majetku obce ve formě souhrnné Inventarizační zprávy.
  Návrh usnesení č. 2/15/2012: "Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku obce Včelná k 31.12.2011" schválen hlasováním 8-0-0.
 8. Starosta informuje, že na základě pověření zastupitelstva schválil rozpočtové opatření č. 1/2012, jímž se navyšují příjmy o 340.506 Kč z důvodu příjmu dotace na bezdrátový rozhlas, a posléze schválil i rozpočtové opatření č. 2/2012, kterým se zvyšují příjmy o 146.170 Kč a výdaje o 175.322 Kč. Z toho činí na obou stranách 118.000 Kč převod prostředků do sociálního fondu obce, zvýšené příjmy jsou z hospodaření v lesích 18.670 Kč, z prodeje pozemku 7.500 Kč a přijatých darů 2.000 Kč. Zvýšené výdaje jsou na projekt rozšíření vodovodu ve Čtyřech chalupách za 56.400 Kč.
  Zastupitelstvo bere rozpočtové změny č. 1/2012 a 2/2012 na vědomí.
 9. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o tom, že zjistil, že nemovitost čp. 299 p. Šafaříkové a opatrovance obce J. Kolka je inzerována k prodeji na serveru sreality.cz. Inzerentům sdělil, že nakládání s tímto majetkem musí probíhat v dohodě s obcí a i s okresním soudem, který na nakládání s majetkem opatrovance dohlíží. Starosta vyzve p. Šafaříkovou k předložení smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti.
  2. Starosta informuje, že na základě nového územního plánu požádá o bezplatný převod pozemků Pozemkového fondu obci
  3. Starosta informuje o nahlášení úrazu na místní komunikaci místním občanem s nárokem na úhradu léčebných výloh.
  4. Starosta informuje o tom, že nechal zpracovat posudek na kaštan (jírovec) u restaurace U Kaštanu a douglasku před vchodem do mateřské školy. Oba stromy jsou vyhodnoceny jako potenciálně nebezpečné.
  5. Starosta představuje tabulku vývoje daňových příjmů obce v letech 2008-2011.
  6. Starosta informuje o dovybavení knihovny novými regály na knihy v dětském oddělení.
  7. Starosta představuje nabídku Městské charity České Budějovice na uzavření smlouvy o poskytování služeb.
  8. Starosta představuje žádost o dočasný pronájem pozemku parc. č. 658 o výměře 483 m2 (bývalý dům služeb) k umístění maringotek. Zastupitelstvo s pronájmem k tomuto účelu nesouhlasí.
  9. Starosta s ing. K. Pokorným informují o výsledcích jednání na magistrátu města Č. Budějovice ohledně cyklostezky z Rožnova na Včelnou. Uvažuje se o společném projektu s městem ČB na cyklostezku až na Včelnou, s dotační podporou.
  10. Starosta informuje o obdržené žádosti pečovatelského domu Kaplice o příspěvek na činnost z důvodu pobytu včelenského občana v jejich zařízení a o zamítavé odpovědi, kterou žadateli zaslal.
  11. Starosta představuje zprávu o hospodaření v lesích obce za rok 2011 s kladným výsledkem 18.670 Kč, které byly převedeny na účet obce.
  12. Starosta představuje vyúčtování úhrady za žáky v ZŠ Kamenný Újezd. Průměrná úhrada za 1 žáka činí 6.821 Kč.
  13. Starosta informuje o nabídce odkoupení lesů kolem vodojemu o celkové výměře 47.422 m2. Starosta o tomto předběžném návrhu bude jednat se správcem lesa.
  14. Starosta informuje o tom, že obnoví jednání o změně jednoho ranního spoje autobusu č. 7, neboť tento požadavek nebyl dříve do změn zapracován.
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Zálišová referuje o provedené kontrole plnění usnesení zastupitelstva a o kontrole hospodaření v mateřské škole. Navrhuje dále posoudit, zda smlouva o výpůjčce majetku mateřské škole k hospodaření je právně v pořádku.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje uskutečněném obecním plese z 3.2. Účast byla jen cca 90 lidí, ale po ostatních stránkách, včetně předtančení a hudby se ples vydařil. Dále informuje o plánovaných kulturně osvětových akcích.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o blahopřání bývalé občance Včelné ke 100. narozeninám a o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím v průběhu února.
  4. Předseda sportovní komise informuje o přípravě jarního turnaje ve stolním tenise.
 11. Různé
  1. Starosta předkládá návrh studie zastavění ploch pod tratí bytovými domy od developera.


  Zasedání ukončeno v 18:58 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 6.2.2012

Ověřili: Ing. K. Pokorný, J. Hanetšleger
Podepsán: starosta obce