Zápis z 16. zasedání ZO Včelná 2012Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 5.3.2012 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.15 ze 6.2.2012
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 29.2.2012
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 29.2.2012
 6. Schválení žádosti o grant - výměna oken MŠ Včelná
 7. Schválení žádosti o grant - na podporu hasičů
 8. Rozpočtové opatření č. 3/2012
 9. Zprávy starosty obce
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
 11. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hanetšleger
 2. Ing. Jarmila Mandžuková
 3. Zdeněk Petr
 4. Jana Petrová
 5. Ing. Karel Pokorný
 6. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 6)
 7. Jan Voráček
 8. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:
 • Josef Hájek
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:01 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 7-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: JUDr. I. Zálišová, J. Voráček
 3. Kontrola usnesení č. 15 z 6.2.2012: Nic nebylo uloženo.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za únor: 1.082 tis. Kč (loni 1.042 tis. Kč). Meziroční nárůst příjmů činí 86 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 29.2.2012 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 3.487 tis. Kč z 11.815 tis. Kč. Výdaje naplněno 1.878 tis. Kč z 11.465 tis. Kč. Stav účtu k 29.2.2012 byl 11.287 tis. Kč.
 6. Starosta navrhuje podat žádost o grant k Jihočeskému kraji na rekonstrukci budovy mateřské školy (výměna oken a vytápění) s maximální výší grantu 1 mil. Kč.
  Návrh usnesení č. 1/16/2012: "Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o grant k Jihočeskému kraji 'Opravy a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku" schválen hlasováním 8-0-0.
 7. Starosta navrhuje podat žádost o grant k Jihočeskému kraji na dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů.
  Návrh usnesení č. 2/16/2012: "Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o grant k Jihočeskému kraji na 'Podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Jihočeském kraji'" schválen hlasováním 8-0-0.
 8. Starosta informuje, že na základě pověření zastupitelstva schválil rozpočtové opatření č. 3/2012, kterým se zvyšují příjmy o 210.190 Kč a výdaje o 171.544 Kč. V příjmech se zvyšují především položky provoz MHD o 67.060 Kč, přeplatky na elektřině 29.900 Kč a plynu 10.360 Kč, přijaté dary 60.000 Kč. Ve výdajích se navyšují prostředky na rekonstrukci mateřské školy o 154.474 Kč. Zastupitelstvo bere rozpočtovou změnu č. 3/2012 na vědomí.
 9. Zprávy starosty obce
  1. Starosta představuje návrh textu výzvy k podání nabídek ve výběrovém řízení na výměnu oken v MŠ a návrh textu výzvy k podání nabídek ve výběrovém řízení na dodávku a montáž topení v MŠ.
   Návrh usnesení č. 3/16/2012: "Zastupitelstvo schvaluje text výzvy k podání nabídek na Výměnu oken v MŠ" schválen hlasováním 8-0-0.
   Návrh usnesení č. 4/16/2012: "Zastupitelstvo schvaluje text výzvy k podání nabídek na Dodávku a montáž topení v MŠ" schválen hlasováním 8-0-0.
  2. Starosta informuje o proběhlém jednání s realitní kanceláří Eurolink o ukončení prodeje nemovitosti čp. 299, kde je spoluvlastníkem opatrovanec obce JK. Nemovitost byla realitní kanceláří inzerována k prodeji na základě neplatné smlouvy o zprostředkování prodeje. Informaci doplňuje JUDr. I. Zálišová.
  3. Starosta představuje návrh upraveného znění Statutu sociálního fondu obce Včelná ve smyslu přesnějšího vymezení možného plnění.
   Návrh usnesení č. 5/16/2012: "Zastupitelstvo schvaluje Statut sociálního fondu obce Včelná" schválen hlasováním 8-0-0.
  4. Starosta informuje o řešení pojistné události - dopravní nehoda se zničením sloupu veřejného osvětlení na cestě do Čtyř chalup. Sloup byl nahrazen novým, zkušebně s LED svítidlem.
  5. Starosta informuje o dosavadních výsledcích jednání a seznámení s rozsahem stavby - Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Ze strany obce vznesen požadavek na zřízení přejezdu pro cyklisty přes trať pro budoucí cyklostezku. Informaci doplňuje předseda finančního výboru ing. K. Pokorný.
  6. Zastupitelům zaslána předem zpráva policie Boršov nad Vltavou o stavu veřejného pořádku. Není připomínek.
  7. Starosta představuje koncept řešení zastávky v ulici Jiráskova
  8. Starosta představuje rámcovou nabídku služeb na likvidaci kompostovatelného odpadu - tráva a větví od soukromého subjektu z Vrábče. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy za podmínky vyřešení též likvidace větví a dřevní hmoty.
  9. Starosta informuje o zájmu o využití pozemku pod bývalým domem služeb k sečení trávy pro domácí zvířata. Zastupitelstvo s tímto záměrem souhlasí, přenecháno k sečení bezúplatně, avšak s tím, že plochy budou udržovány tak, aby nebyl narušen vzhled obce.
  10. Starosta informuje o doporučení České inspekce životního prostředí k instalaci zábrany k zamezení otáčení vozidel u VKP dubu ve Čtyřech chalupách.
  11. Starosta informuje o došlé námitce manželů Markových k územnímu plánu obce Včelná a o své odpovědi.
  12. Starosta informuje o došlé stížnosti pěti obyvatel Dlouhých rolí proti novému územnímu plánu, podanou přes advokátní kancelář, a o své odpovědi na stížnost.
  13. Starosta představuje žádost o odkup či pronájem pozemků ve vlastnictví obce Včelná ke zřízení agroturistického centra na samotě pod vodárnou, Lesní kolonie 252. Zastupitelstvo vyžaduje od žadatele bližší vysvětlení jeho záměru a od lesního správce sdělení, zda pozemky nejsou potřeba ke správě lesa.
  14. Starosta představuje závěrečné vyúčtování skutečných nákladů MHD. Obci bylo vráceno ze zaplacených záloh 67.060 Kč.
  15. Starosta informuje o obdržení daru obci ve výši 60 tis. Kč na kulturní akce od firmy INVY s.r.o., České Budějovice.
  16. Starosta informuje o vydaném vyjádření obce k připojení na obecní kanalizaci k územnímu řízení stavby ZTV Rožnov.
  17. Starosta informuje o průběhu vyřizování škodní události - pojistné plnění za úraz občana na komunikaci v ulici Dlouhá. Pojišťovna, u niž je obec proti takovým věcem pojištěna, odmítla plnění vzhledem k tomu, že není zřejmé zavinění obce. Načež žadatel svou žádost doplnil o svědectví dalších osob, ale v doplnění uvádí údaje, které jsou v rozporu s původním podáním. Zastupitelstvo s odškodněním úrazu nesouhlasí, neboť není prokázáno zavinění obce. JUDr. I. Zálišová žadateli důvody podrobně vysvětlí.
  18. Starosta informuje o nabídce kamerového systému pro obec.
  19. Starosta informuje o tom, že zadal zpracování studie trasy cyklostezky ze Včelné k rožnovskému katastru.
  20. Starosta informuje o převodu majetku obce na MŠ Včelná (použitý počítač s monitorem) a představuje návrh na odpis majetku obce Včelná - Územní plán za 56.500 Kč vzhledem k jeho nahrazení novým a Osvětlení na kluzišti TJ Sokol ve výši 83.754 Kč.
   Návrh usnesení č. 6/16/2012: "Zastupitelstvo schvaluje odpis majetku obce Včelná v celkové výši 140.245 Kč dle návrhu ze dne 27.2.2012" schválen hlasováním 8-0-0.
  21. Starosta informuje o provedeném sčítání popelnic vystavených k vývozu dne 2.3.2012. Bylo zjištěno 436 popelnic a 2 velké kontejnery u bytových domů.
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný referuje detailně o jednáních ve věci napojení odkanalizování zamýšleného ZTV Rožnov Jih do kanalizace obce Včelná. Podstatnou záležitostí v celé věci je vyřešení slabého profilu v odlehčovací šachtě u retenční nádrže obce na k.ú. Boršov, v níž dochází k přepadu dešťových vod mimo splaškovou kanalizaci.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o uskutečněných akcích, především o maškarním karnevalu pro děti s účastí přes 250 osob, a o připravovaných čajích o páté a jiných akcích. Zároveň plánuje zorganizovat tradiční jarní akci Ukliďme si Včelnou.

   Starosta zde představuje návrh hostince U Petrů konat v KD Včelná dvakrát ročně koncerty Babouků.

  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím v průběhu března. Připravuje se vítání občánků.
 11. Různé
  1. J. Hanetšleger se táže, jak daleko je příprava stavby kanalizace ve Čtyřech chalupách. Zdá se mu, že obec chce financovat další akce a kanalizace by měla mít prioritu. Starosta odpovídá, že v rámci přípravy stavby právě proběhlo územní řízení. Z jiných aktivit vyžaduje financování zatím pouze rekonstrukce mateřské školy.
  2. Starosta informuje o termínu sběru odpadu velkoobjemového, nebezpečného a kovového a o zahájení sběru kompostovatelného odpadu od 10. dubna.


  Zasedání ukončeno v 19:52 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 5.3.2012

Ověřili: JUDr. I. Zálišová, J. Voráček
Podepsán: starosta obce