Zápis z 18. zasedání ZO Včelná 2012Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 12.4.2012 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.17 ze dne 22.3.2012
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.3.2012
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.3.2012
 6. Schválení dohody o příspěvku pro SK Včelná
 7. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011
 8. Doporučení výběrové komise nejvhodnější nabídky - výměna oken a topení v mateřské školce
 9. Projednání vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 10. Rozpočtové opatření č. 4/2012
 11. Zprávy starosty obce
 12. Zprávy předsedů výborů a komisí
 13. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 6)
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:

Další zúčastněné osoby:
 • Ing. Jaromír Mertlík, lesní správce obce
 • Antonín Krajčír, kronikář
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:02 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 9-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. J. Mandžuková, Ing. K. Pokorný
 3. Kontrola usnesení č. 16 a 17 ze 5.3. a z 22.3.2012: Žádosti o granty na rekonstrukci MŠ a materiál hasičů ke krajskému úřadu podány, výběrová řízení na stavební práce v MŠ provedena.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za únor: 696 tis. Kč (loni 732 tis. Kč). Meziroční nárůst příjmů za tři měsíce roku činí 50 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.3.2012 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 4.735 tis. Kč z 11.815 tis. Kč. Výdaje naplněno 2.486 tis. Kč z 11.465 tis. Kč. Stav účtu k 31.3.2012 byl 11.933 tis. Kč.
 6. Starosta představuje Dohodu o příspěvku pro SK Včelná na sportovní činnost v roce 2012. Celková částka příspěvku činí 100.000 Kč v souladu se schválenou výší rozpočtu na kapitole sport. Zastupitelstvo bere na vědomí, že splátka ve výši 90 tis. Kč byla odeslána z účtu obce již v lednu 2012, s čímž zpětně vyslovuje souhlas. Pro příští období však upozorňuje, že Dohodu o příspěvku je třeba schvalovat v zastupitelstvu před jakýmkoli finančním transferem.
  Návrh usnesení č. 1/18/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dohodu o příspěvku na sportovní činnost v roce 2012 se Sportovním klubem Včelná u Českých Budějovic s částkou příspěvku 100.000 tis. Kč" hlasováním 9-0-0.
 7. Starosta představuje Závěrečný účet obce za rok 2011. Zastupitelstvo nemá výhrad.
  Návrh usnesení č. 2/18/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Závěreřný účet obce za rok 2011, jehož přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad" hlasováním 9 0 0.
 8. Starosta předkládá zastupitelstvu doporučení výběrových komisí na výběr nejvhodnější nabídky na Topení a plynoinstalace v MŠ a Výměnu oken v MŠ.

  U topení a plynoinstalace navrhuje jako nejvhodnější nabídku firmy PLYNOINSTALACE, spol. s r.o., Dobrá Voda, vzhledem k nejlepší ceně a kvalitním referencím.
  Návrh usnesení č. 3/18/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje jako dodavatele prací Dodávka montáž topení a plynoinstalace v budově Mateřské školy Včelná firmu PLYNOINSTALACE, spol. s r.o., Dobrá Voda, IČ 482 02 495, dle doporučení výběrové komise ze dne 29.3.2012" hlasováním 9-0-0.

  U výměny oken výběrová komise navrhuje jako nejvhodnější nabídku z 13 došlých nabídku firmy LD OKNA, Č. Budějovice, vzhledem k nejnižší ceně a odpovídající kvalitě i referencím.
  Návrh usnesení č. 4/18/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje jako dodavatele prací Výměna oken v budově Mateřské školy Včelná firmu LD OKNA, a.s., České Budějovice, IČ 632 75 899, dle doporučení výběrové komise ze dne 29.3.2012" hlasováním 9-0-0.

 9. Starosta předkládá návrh nového znění vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Změny byly částečně vynuceny změnou zákona o zadávání veřejných zakázek a částečně byla směrnice upravena dle metodiky ministerstva pro místní rozvoj.
  Návrh usnesení č. 5/18/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje vnitřní směrnici č. 16/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností od 12.4.2012" hlasováním 9-0-0.
 10. Starosta předkládá návrh rozpočtového opatření č. 4/2012 s navýšením příjmů o 84.400 Kč (v tom 76 tis. Kč vyúčtování nájemného od firmy Čevak) a výdajů o 212.200 Kč (v tom 210.000 Kč zpracování územní studie). Rozdíl příjmů a výdajů bude pokryt zůstatkem na běžném účtě.
  Návrh usnesení č. 6/18/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 s navýšením příjmů o 84.400 Kč a výdajů o 212.200 Kč" hlasováním 9-0-0.
 11. Zprávy starosty obce
  1. Starosta společně s přítomným správcem lesa ing. Mertlíkem informuje o plánu těžby v obecních lesích. Do roku 2017 nejsou víceméně určeny lokality k vytěžení.
  2. Starosta předkládá odhad ceny pro případný odkup lesa sousedícího s obecními lesními pozemky od soukromého majitele. Jednalo by se o více než 4 ha lesa, s odhadem 488 tis. Kč. Tento les by bylo možno bezprostředně kácet a především ing. K. Pokorný a lesní správce diskutují, zda by výtěžnost časem překročila případnou kupní cenu a bylo by výhodné jej koupit. Lesní správce ing. Mertlík upozorňuje mimo jiné na riziko přírodních kalamit či krádeží, které mohou výtěžnost snížit. Na druhou stranu by do budoucna mohla cena dřeva či pozemků narůst. JUDr. I. Zálišová a J. Hájek považují případnou koupi za dobrou investici. S majitelem však je třeba vést další jednání.
   Návrh usnesení č. 7/18/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje koupi lesních pozemků parc. č. 782/16, 788/43, 788/44, 788/53, 782/11 v k.ú. Včelná o celkové výměře 47.422 m2 s cenou do výše znaleckého posudku ve výši 488.040 Kč" hlasováním 9-0-0.
  3. Starosta informuje o výsledku auditu obce. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
  4. Starosta informuje o podaném hlášení o udržitelnosti projektu územní plán obce na MMR.
  5. Starosta informuje o stavu studně na dětském hřišti v Lesní kolonii.
  6. Starosta představuje návrh vedení cyklostezky ve směru do ČB na katastru obce a informuje, že se v pátek zúčastní jednání na Magistrátu města ČB, odboru životního prostředí v této věci.
  7. Starosta informuje o provedeném úklidu obce - čištění komunikací a úklid lesa.
  8. Starosta informuje o instalaci laviček na dětském hřišti v ulici Dlouhá.
  9. Starosta informuje o uzavření darovací smlouvy se soukromou osobou na dva herní prvky na dětská hřiště v ceně celkem 30 tis. Kč.
  10. Starosta předkládá odborný posudek na způsob opravy komunikace k Čepru.
  11. Starosta informuje o plánované výluce na trati Č.Budějovice - Volary
  12. Starosta informuje o poskytnutém příspěvku obce na babybox v Českých Budějovicích
  13. Starosta informuje o postupu stavebních prací na rekonstrukci mateřské školy
  14. Starosta informuje o požadavku žen ze Včelné na slevu nájemného při cvičení zumby v KD. Zastupitelé nájem snižovat nedoporučují.
  15. Starosta informuje o výběru dodavatele zateplení stropu MŠ - firma Machstav. Cena foukané izolace vyšla pod 200 tis. Kč oproti očekávané ceně 500 tis. Kč při způsobu izlolace dle projektu.
  16. Starosta informuje o proběhlém auditu svazku obcí Blanský les - podhůří. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
  17. Starosta informuje o tom, že povolil výjimku na počet dětí ve třídách MŠ na 28 resp. 27 dětí.
  18. Starosta informuje o ústním jednání 10.5.2012 o nástupišti MHD na pozemku 796/1 v k.ú. Včelná - zastávka "Jiráskova".
  19. Starosta blíže informuje o záměru podnikání "Biofarma" na samotě v Lesní kolonii a představuje grafickou ideovou studii majitele.
 12. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný doplňuje informaci o jednáních cyklostezce mezi Českými Budějovicemi a Včelnou.
  2. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Zálišová informuje o provedené kontrole plnění usnesení zastupitelstva a kontrole hospodaření v MŠ Včelná a o souladu zřizovací listiny MŠ Včelná se zákonem a se smlouvou o výpůjčce nemovitého majetku. Kontrolní výbor vydal doporučení ke změnám zřizovací listiny a smllouvy o výpůjčce.
  3. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková doplňuje informaci o úklidu lesa. Zúčastnili se 4 dospělí a 4 děti a sebrali 7 pytlů odpadu. Dál zve na připravované kulturní akce - Čaj o páté v KD, pálení čarodějnic v areálu SK, výstava fotografií na OÚ, turistický výlet, literární večer, zájezd do ZOO. Dále navrhuje aktualizaci seznamu živností ve Včelné v tištěné i elektronické podobě.
  4. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o 4 plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím v průběhu měsíce dubna a o změně termínu vítání občánků na 21.4.2012. Na vítání je zváno 15 dětí.
  5. Předseda komise životního prostředí informuje o jednáních komise ve věci kácení stromů na katastru obce.
 13. Různé: –

  Zasedání ukončeno v 19:54 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 12.4.2012

Ověřili: Ing. J. Mandžuková, Ing. K. Pokorný
Podepsán: starosta obce