Zápis ze 17. zasedání ZO Včelná 2012Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 22.3.2012 od 8,30 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.16 z 5.3.2012
 4. Schválení podání žádosti o pozemky na pozemkový fond
 5. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Zdeněk Petr
 4. Jana Petrová
 5. Petr Průša
 6. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:
 • Ing. Jarmila Mandžuková
 • Ing. Karel Pokorný
 • JUDr. Ivana Zálišová
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 8:31 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 6-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Hájek, P. Průša
 3. Kontrola usnesení č. 16 z 5.3.2012: Žádost o grant na rekonstrukci MŠ podána. Schválené výzvy k podání nabídek rozeslány zájemcům.
 4. Starosta informuje, že dle sdělení Pozemkového fondu bude třeba znovu schválit žádost o bezplatný převod pozemků parc. č. 723/16, 591, 526/2 v k.ú. Včelná z PF na obec, i když zastupitelstvo již jednou žádost o převod těchto pozemků schválilo v roce 2009. Tehdy nebylo žádosti vyhověno z důvodu nedostatečného podložení důvodu pro převod územním plánem obce.
  Návrh usnesení č. 1/17/2012: "Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 723/16, 591, 526/2 v k.ú. Včelná z Pozemkového fondu České republiky na obec Včelná" schválen hlasováním 6-0-0.
 5. Různé
  1. Starosta informuje o přípravě stavění májky


  Zasedání ukončeno v 8:38 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 22.3.2012

Ověřili: J. Hájek, P. Průša
Podepsán: starosta obce