Zápis z 19. zasedání ZO Včelná 2012Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 7.5.2012 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.18 ze 12.4.2012
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 30.4.2012
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 30.4.2012
 6. Žádost o pronájem pozemků p.č. 776/5; 776/1; 782/3
 7. Žádost o zřízení věcného břemene - vjezd na pozemek
 8. Zprávy starosty obce
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
 10. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Petr Průša
 7. Jan Voráček (přišel v průběhu projednávání bodu 8 c)
 8. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:
 • Ing. Karel Pokorný
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:05 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 7-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Hájek, J. Hanetšleger
 3. Kontrola usnesení č. 18 z 12.4.2012: Smlouvy o dílo s vítězi výběrových řízení uzavřeny.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za duben: 505 tis. Kč (loni 477 tis. Kč). Meziroční nárůst příjmů za čtyři měsíce roku činí 50 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.4.2012 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 5.616 tis. Kč z 11.896 tis. Kč. Výdaje naplněno 3.411 tis. Kč z 11.677 tis. Kč. Stav účtu k 30.4.2012 byl 11.892 tis. Kč.
 6. Starosta opětovně představuje žádost o pronájem obecního pozemku k zamýšlenému projektu biofarmy.
  Návrh usnesení č. 1/19/2012: "Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 776/5 a 776/1 v k.ú. Včelná" schválen hlasováním 7-0-0.
 7. Starosta opětovně představuje žádost o zřízení věcného břemene k zamýšlenému projektu biofarmy. Zastupitelé jsou toho názoru, že není třeba věcného břemena na užívání komunikace ve vlastnictví obce.
 8. Zprávy starosty obce
  1. Starosta představuje žádost developerské společnosti Včelná S+V s.r.o. o odkup části obecních pozemků v lokalitě pod tratí: parc. č. 719/2, 721, 723/179.
   Návrh usnesení č. 2/19/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 719/2 (160 m2), 721 (146 m2), 723/179 (46 m2) v k.ú. Včelná" schváleno hlasováním 7-0-0.
  2. Starosta informuje o potřebě zadministrování navýšení kapacity mateřské školy o 28 dětí, celkem na 88 dětí.
   Návrh usnesení č. 3/19/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Včelná o 28 dětí celkem na 88 dětí" schváleno hlasováním 7 0-0.
  3. Starosta informuje o pokračujících pracích na rekonstrukci mateřské školy
  4. Starosta informuje o povinnosti obce smluvně sjednat výkon pracovního lékařství a o souvisejících povinnostech, které je třeba naplnit nejpozději od 1.4.2013
  5. Starosta informuje o potřebě vykoupení soukromých pozemků v trase budoucí kanalizace ve Čtyřech chalupách. Navrhuje úkol zadat místostarostce, případně členu komise výstavby. Ing. J. Mandžuková souhlasí za předpokladu, že bude zvána na jednání komise výstavby, aby měla bezprostřední informace o postupu stavebních akcí a postupovala s pomocí této komise.
  6. Starosta se táže, jaký je postup prací na výkupu pozemků pod komunikacemi a projektu chodníku pod Včelnou, což bylo dáno za úkol místostarostce. J. Mandžuková odpovídá, že zatím v tomto vzhledem k časovému zaneprázdnění nepokročila.
  7. Starosta informuje o dalším jednání ohledně cyklostezky do ČB na magistrátu města dne 9.5.2012
  8. Starosta informuje o změně zákona umožňující navýšit poplatek za svoz odpadu až na 1000 Kč a navrhuje zvážit změnu vyhlášky o místních poplatcích ve smyslu zrušení úlev při pobytu poplatníků mimo obec.
  9. Starosta informuje o žádosti firmy Čevak o informování občanů o napouštění bazénů.
  10. Starosta informuje, že obec si zřídila zákonem vyžadovaný profil zadavatele pro uveřejnění veřejných zakázek včetně podepsaných smluv s vybraným dodavatelem. Za vyhotovení potvrzení o uveřejnění se platí 1000 Kč bez DPH.
  11. Starosta informuje o možnosti získat dotaci na realizaci sběrného dvora odpadů. Zbývá najít vhodné místo k jeho umístění. Nabízí se plocha pod obecním úřadem, vedle budoucího obecního parku. Umístění nad mateřskou školou bylo již dříve rozporováno a zastupitelům se nejeví jako vhodné.
   Ing. J. Mandžuková navrhuje nechat zpracovat studii využití celé plochy, včetně budoucího parku, aby bylo zřejmé, že tyto záměry lze realizovat společně. Na příští zasedání bude pozván odborník v odpadovém hospodářství, který by pravděpodobně žádost o dotaci na sběrný dvůr administroval, aby se vyjádřil k vhodnosti tohoto záměru umístění.
  12. Starosta představuje cenovou nabídku na opravu kanalizace na hlavní třídě pod tratí, západní strana. Zatím nejnižší předběžná nabídková cena činí bez DPH cca 534 tis. Kč. Starosta však opatří ještě další nabídku.
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o uskutečněných a plánovaných kulturních akcích. Od zítřka začíná výstava fotografií na OÚ, dále se uskuteční literární večer. Dále probíhá mezi J. Mandžukovou a JUDr. I. Zálišovou diskuze o problematičnosti plnění dalších úkolů stavebního druhu místostarostkou.
  2. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o uskutečněném vítání občánků, o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím a zájezdu pro seniory.
  3. Předseda sportovní komise J. Voráček informuje o činnosti komise a o tom, že mladíci podílející se na poslední akci ve sportovním areálu pociťují potřebu se někde v obci scházet, aby nebyli odevšad 'vyháněni'. Starosta odpovídá, že mladí mají dost možností se zapojit např. do sportovních činností, a tím získají i možnost se scházet.
 10. Různé:
  1. Ing. J. Mandžuková informuje o programu otáčivého divadla v Týně nad Vltavou s tím, že by tam obec opět mohla uspořádat zájezd.
  2. JUDr. I. Zálišová se táže na možnosti opravy dolní části ulice Witthanova. Starosta odpovídá, že oprava zametením a vyspravením recyklátem se v této a Luční ulici uskuteční do dvou týdnů.
  3. J. Hájek sděluje požadavek občanů bydlících v Nádražní ulici na chodník od hlavní silnice směrem do Boršova nad Vltavou. Starosta odpovídá, jaké jsou způsoby zřízení či opravy chodníku. Projekt nového chodníku komplikuje, že v celé délce od restaurace U Kaštanu ke kolejím není požadovaná šířka 1,5 m pro chodník a navíc prostor pro sloupy veřejného osvětlení. Probíhá diskuze, zda by šlo alespoň prostor kolem ulice Nádražní nějakým způsobem zpevnit pro pěší. J. Hanetšleger doplňuje požadavek občanů na pokračování chodníku z ulice Nádražní na katastru obce Boršov.


  Zasedání ukončeno v 19:12 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 7.5.2012

Ověřili: J. Hájek, J. Hanetšleger
Podepsán: starosta obce