Zápis z 20. zasedání ZO Včelná 2012Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 18.5.2012 od 7,30 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Projednání umístění sběrného dvora obce
 4. Schválení podání dotace na sběrný dvůr
 5. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:


Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Pavel Rožboud st. ze Včelné
 • Pavel Peroutka, České Budějovice
 • Ing. arch. Vojta Vít a Pavel Svoboda ze společnosti VČELNÁ S+V s.r.o. ČB


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 7:33 hodin.
 1. Program jednání schválen.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Petrová, Ing. J. Mandžuková
 3. Starosta navrhuje přesunout se na místo uvažovaného sběrného dvora za obecním úřadem a na místě posoudit vhodnost umístění. Na místě samém pak přítomný přizvaný odborník na odpadové hospodářství p. Peroutka ozřejmil prostorové požadavky na sběrný dvůr a na případný zábor veřejného prostranství. Zároveň oznámil pravděpodobný termín uzávěrky žádostí o dotaci do konce srpna 2012. Je možné ještě i posunutí termínu na pozdější. Řádové náklady na zřízení sběrného dvora dle něho jsou do 2,5 mil. korun.

  O slovo se přihlásil přítomný pan Pavel Rožboud, bývalý starosta obce. Namítá, že tento prostor byl po dlouhou dobu minulými zastupitelstvy držen jako rezerva pro budoucí realizaci parku s prostorem pro obecní slavnosti či podobné akce, k čemuž již jsou připraveny i veřejné sociály a přípojka elektřiny zezadu budovy technických služeb. Dle něho není možné realizovat na tomto místě plnohodnotný park a zároveň sběrný dvůr odpadů. Zřízení sběrného dvora zde je pro zastupitele pohodlnější, protože je to stavebně připravené místo, ale uprostřed obce se sběrný dvůr zpravidla neumisťuje. V jiných lokalitách by bylo třeba sice vyřešit více technických otázek, např. příjezdovou komunikaci, přípojku vody a elektřiny, ale jsou to věci řešitelné. Případné rozhodnutí o zřízení sběrného dvora zde by p. Rožboud považoval za nejhorší rozhodnutí zastupitelstva za posledních 20-25 let.

  Dále uvádí, že za ním přišli i jiní lidé s tím, že by na zastupitelstvu chtěli přednést své námitky, ale hodina konání zasedání zastupitelstva nebyla oznámena v obecním zpravodaji a zasedání bylo nestandardně svoláno na ranní hodinu, kdy jsou lidé v práci a nemohou se zúčastnit. Takové řešení by mohlo být případně spatřováno i jako záměr.

  K tomu odpovídá starosta, že zastupitelstvo ještě o umístění v této lokalitě nerozhodlo, záměr někoho obejít v tom není, oznámení zasedání proběhlo standardně jako u jiných zasedání, tj. vyvěšením na úřední desce. Vzhledem k možnosti získání dotace na sběrný dvůr, bude-li žádost podána včas, bylo třeba věc projednat rychle a ranní páteční termín zastupitelům vyhovoval.

  JUDr. I. Zálišová odpovídá panu Rožboudovi, že jeho věcné protiargumenty ohledně parku jsou zastupitelům známy, ale že zodpovědně rozhodnou s ohledem i na další skutečnosti, např. ekonomickou výhodnost řešení.

  Pan Rožboud se táže, proč plochu pro sběrný dvůr nevymezil nově schválený územní plán někde mimo střed obce, např. na velkém obecním pozemku u retenční nádrže u vlečky Čepra. Jiné obce dle něho usilují o získání takovýchto veřejných prostranství v centru obce pro veřejnou zeleň, a zdejší zastupitelé jej chtějí využít na takovýto účel.

  P. Průša uvádí, že se mu umístění v tomto místě ve středu obce také nelíbí, vhodnější by to bylo u nádraží ČD, ale nebude-li zastupitelstvo vidět jiné řešení, přijme odpovídající usnesení.

  Starosta uvádí, že v jiné lokalitě, např. u nádraží ČD, případně u retenční nádrže, se naskytne možnost žádat o dotaci možná až zase za dva roky, ale nechce na věc tlačit za každou cenu, pokud by měli být občané nespokojeni.

  Zastupitelé se přesunuli zpět do zasedací místnosti OÚ.

  JUDr. I. Zálišová navrhuje provést mezi občany anketu, kde by sběrný dvůr chtěli a kdy. Pro ni je zlepšení ekologie v obci zřízením sběrného dvora důležitější než využití místa pro park.

  Ing. J. Mandžuková uvádí, že místa za obecním úřadem je pro sběrný dvůr škoda, ale na druhou stranu nezpochybňuje potřebu zřízení sběrného dvora.

  P. Průša uvádí, že není šťastné schvalovat výstavbu sběrného dvora v tomto místě jenom proto, že je to momentálně nejpohodlnější.

  Ing. K. Pokorný uvádí, že by bylo ke zvážení i to, zda by sběrný dvůr po 10-15 letech nešel přesunout na vhodnější místo dle tehdejší aktuální potřeby.

  J. Hanetšleger uvádí, že by obec měla mít sběrný dvůr, aby zlevnila odpadové hospodářství a mohla občanům účtovat menší poplatky za komunální odpad.

  JUDr. I. Zálišová opakuje svůj návrh na anketu mezi občany s otázkou, zda občané chtějí sběrný dvůr ihned s tím, že by to bylo ve středu obce za obecním úřadem, nebo zda uvažovat o jiném umístění, např. za nádražím ČD či u retenční nádrže u Čtyřech chalup, a žádost o dotaci a výstavbu zatím odložit. Na tomto řešení se zastupitelé shodují a nepřijímají k věci umístění sběrného dvora rozhodnutí.

 4. Neprojednáno
 5. Různé:
  1. Na jednání zastupitelstva se dostavili zástupci firmy Projekt S+V Včelná , s.r.o. České Budějovice a žádají o souhlasné stanovisko obce k jejich záměru výstavby ZTV pro 30 rodinných domků v lokalitě pod Včelnou. Zpracovatelka územního plánu obce jejich záměr obci ke schválení nedoporučila, ale dle zástupců developerské firmy nemají její námitky přímou oporu v textové části územního plánu a znamenaly by víceméně znemožnění pokračování jejich projektu.

   Po delší diskuzi bylo nalezeno kompromisní řešení s ohledem na vyjádření zpracovatelky ÚP a specifikovány podmínky, za kterých obec vydá souhlasné stanovisko k územnímu řízení stavby.  Zasedání ukončeno v 9:25 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 18.5.2012

Ověřili: J. Petrová, Ing. J. Mandžuková
Podepsán: starosta obce