Zápis z 21. zasedání ZO Včelná 2012Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 4.6.2012 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.19 a č.20 ze 7.5. a 18.5.2012
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.5.2012
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.5.2012
 6. Rozpočtové opatření č. 5/2012
 7. Žádost o prodej části pozemků p.č. 719/2, 721, 723/179
 8. Žádost o pronájem pozemků p.č. 776/5, 776/1
 9. Zprávy starosty obce
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
 11. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:

Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Václav Bílek ze Včelné
 • Pavel Rožboud st. ze Včelné


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:04 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 9-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. K. Pokorný, JUDr. I. Zálišová
 3. Kontrola usnesení č. 19 a 20 ze 7. a 18.5.2012: Záměry prodeje a pronájmu řádně zveřejněny na úřední desce OÚ
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za květen: 969 tis. Kč (loni 919 tis. Kč). Meziroční nárůst příjmů za pět měsíců roku činí 153 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.5.2012 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 6.677 tis. Kč z 11.896 tis. Kč. Výdaje naplněno 4.384 tis. Kč z 11.667 tis. Kč. Stav účtu k 31.5.2012 byl 12 mil. Kč.
 6. Starosta představuje návrh rozpočtového opatření č. 5/2012 s navýšením příjmů o 24.900 Kč (20.900 Kč za sběr kovového odpadu) a výdajů o 3.071.500 Kč (z toho 3 mil. Kč na rekonstrukci MŠ).
  Návrh usnesení č. 1/21/2012: "Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2012 s navýšením příjmů o 24.900 Kč a výdajů o 3.071.500 Kč" schválen hlasováním 9-0-0.
 7. Starosta dává k projednání stanovení ceny za odprodej části pozemků parc. č. 719/2 (160 m2), 721 (146 m2), 723/179 (46 m2) v k.ú. Včelná. Starosta i někteří další zastupitelé navrhují shodně obvyklou cenu 350 Kč/m2.
  Návrh usnesení č. 2/21/2012: "Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 719/2 o výměře 178 m2, parc. č. 721 o výměře 131 m2 a parc. č. 723/179 o výměře 42 m2 v k.ú. Včelná společnosti Včelná S+V s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice za cenu 350 Kč/m2" schválen hlasováním 9-0-0.
 8. Starosta dává ke zvážení stanovení ceny za pronájem pozemků parc. č. 776/5 (3734 m2) a 776/1 (4098 m2) v k.ú. Včelná. Celkem výměra 7.832 m2 orné půdy. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný připraví do příštího zasedání návrh adekvátní ceny pronájmu.
 9. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje, že byla Jihočeským krajem schválena dotace na rozšíření kapacity školky ve výši 400 tis. Kč.
  2. Starosta informuje, že byla Jihočeským krajem schválen grant na kulturu ve Včelné ve výši 20 tis. Kč
  3. Starosta informuje, že byla schválena dotace na svazek Blanský les - podhůří pro 20 obcí ve výši 600 tis. Kč. Účelem dotace je dovybavení obecních úřadů.
  4. Starosta informuje o jednání na magistrátu města Č. Budějovice ve věci cyklostezky směr Včelná. Dále bylo jednáno ve věci výkupu pozemků pro cyklostezku na katastru Včelné, o čemž referuje ing. K. Pokorný.
   Dále zde starosta informuje o projekci chodníku pod Včelnou od tratě k zastávce a o ponechání spodní zastávky na místě vzhledem k tomu, že stávající komunikace podél trati (odbočka k čp. 246) nebude oproti původním představám užita jako obslužná komunikace pro další výstavbu na Dlouhých rolích.
  5. Starosta informuje o pokračování prací na rekonstrukci MŠ.
  6. Starosta informuje o vyjádření Povodí Vltavy k odstranění studny v Lesní kolonii.
  7. Starosta informuje o žádosti Vězeňské služby ČR o podání zprávy na osobu.
  8. Starosta představuje návrh znění ankety obecního úřadu ke zřízení či nezřízení sběrného dvora v centru obce. JUDr. I. Zálišová navrhuje znění doplnit o předběžný odhad pořizovací hodnoty 1,3 mil. Kč a procentuální výši dotace 90 %. Zastupitelstvo souhlasí s rozesláním takto upravené ankety s obecním zpravodajem.
  9. Starosta informuje o tom, že vláda schválila návrh změny financování obcí od roku 2012. Návrh by obci Včelná přinesl 2,35 mil. Kč do rozpočtu navíc.
  10. Starosta informuje o potřebě nákupu vybavení nového pavilonu MŠ nábytkem, podlahovými krytinami a ostatním zařízením. Vzhledem k vyšší pořizovací ceně bude třeba postupovat dle zásad zákona o zadávání veřejných zakázek.
  11. Starosta informuje o předběžném jednání s ing. arch. Vojtou Vítem o zpracování části územní studie v části Dlouhé role II.
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Zálišová informuje o přípravě novely zřizovací listiny mateřské školy. Příspěvková organizace by měla mít nemovitý majetek svěřený k hospodaření a účetně jej sama odpisovat.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o uskutečněném dětském dnu a zve na další plánované kulturní akce.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o uskutečněném zájezdu pro seniory a o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím.
  4. Předseda komise výstavby a územního rozvoje P. Průša informuje o požadavku na kácení lip v aleji pod Včelnou. Odbor životního prostředí magistrátu města České Budějovice vydal souhlasné stanovisko ke kácení cca 12 lip v k.ú. Včelná a Boršov nad Vltavou. K rozhodnutí o povolení kácení dvou lip je příslušný zdejší obecní úřad.
 11. Různé:
  1. JUDr. I. Zálišová se táže na druh závady na veřejném osvětlení, která již trvá mnoho dní. Starosta odpovídá, že závada se projevuje vždy až po několika hodinách provozu a odborná firma průběžně vyhledává problémové místo na podzemním vedení.
   Dále starosta informuje o připravované liniové stavbě v obci - bude se jednat o pokládku optického kabelu pro O2.


  Zasedání ukončeno v 19:04 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 4.6.2012

Ověřili: Ing. K. Pokorný, JUDr. I. Zálišová
Podepsán: starosta obce