Zápis z 22. zasedání ZO Včelná 2012Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 2.7.2012 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 21 ze 4.6.2012
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 30.6.2012
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 30.6.2012 (doplněno)
 6. Vyhodnocení ankety "Sběrný dvůr"
 7. Schválení výzvy k podání nabídky malého rozsahu - podlahové krytiny MŠ Včelná
 8. Stanovení ceny pronájmu pozemků p.č. 776/5; 776/1
 9. Schválení nákupu pozemku na veřejném prostranství p.č. 794/5
 10. Zprávy starosty obce
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
 12. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček (přišel v průběhu projednávání bodu 10 a)
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:

Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.
 1. Starosta navrhuje rozšířit program o bod 5: "Zpráva o plnění rozpočtu obce k 30.6.2012". S tímto doplněním program schválen hlasováním 8-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Hájek, J. Hanetšleger
 3. Kontrola usnesení č. 21: Prodej částí pozemků zatím nezrealizován, smlouvu navrhl připravit V. Vít, ale dosud tak neučinil.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za červen: 1.009 tis. Kč (loni 898 tis. Kč). Meziroční nárůst příjmů za šest měsíců roku činí 265 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.6.2012 podává starosta obce. Příjmy naplněno 8.037 tis. Kč z rozpočtovaných 12.010 tis. Kč, výdaje naplněno 5.675 tis. Kč z rozpočtovaných 14.760 tis. Kč. Stav účtu ke konci června: 12.073.794 Kč.
 6. Vyhodnocení ankety o zřízení sběrného dvora: celkový počet hlasů pro - 121, proti 110, souhrnně za domácnosti je výsledek 85 pro, 54 proti. Starosta uvádí, že nejvíce dotčení obyvatelé z Witthanovy ulice se zřízením vesměs nesouhlasí. Vzhledem k relativně silnému odporu obyvatel by starosta v záměru sběrného dvora na tomto místě, určeném v principu pro budoucí park, nepokračoval. S tím se zastupitelé ztotožňují.
 7. Starosta představuje návrh výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - podlahové krytiny MŠ Včelná.
  Návrh usnesení č. 1/22/2012: "Zastupitelstvo schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - podlahové krytiny MŠ Včelná" schválen hlasováním 8-0-0.
 8. Ke stanovení ceny pronájmu pozemků p.č. 776/5; 776/1 podává zprávu ing. K. Pokorný, předseda finančního výboru. Navrhuje cenu 0,50 Kč/m2.
  Návrh usnesení č. 2/22/2012: "Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemků parc. č. 776/5 a 776/1 v k.ú. Včelná Jakubu Pavlovskému, nar. 14.5.1983, bytem Lesní kolonie 252, Včelná, na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou za cenu 0,50 Kč/m2 a rok" schválen hlasováním 8-0-0.
 9. Starosta představuje žádost p. Krejčové o odprodej pozemku parc. č. 794/5. Jedná se o část veřejného prostoru ulice Nádražní. Starosta navrhuje pozemek odkoupit za cenu obvyklou 100 Kč/m2.
  Návrh usnesení č. 3/22/2012: "Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu s Annou Krejčovou, Nádražní 109, Včelná na pozemek parc. č. 794/5 o výměře 43 m2 v k.ú. Včelná za cenu 100 Kč/m2" schválen hlasováním 8-0-0.
 10. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o administrativním vyřizování schváleného grantu od Krajského úřadu na rekonstrukci MŠ.
  2. Starosta informuje o jednání na Krajském úřadu o majetkoprávním řešení komunikací na cizích pozemcích.
  3. Starosta informuje o svém jednání na Krajském úřadě o možnosti osazení závor na trati pod Včelnou
  4. Starosta informuje o tom, že schválil rozpočtové opatření č. 6/2012 s navýšením příjmů o 488.930. Kč a výdajů o 26.000 Kč. Zastupitelé berou toto rozpočtové opatření na vědomí.
  5. Starosta informuje o pokračování správního řízení vedeného Magistrátem města Č.B., odborem životního prostředí, ve věci výstavby RD pod duby ve Čtyřech chalupách.
  6. Starosta informuje o Žádost p. Šlincové o odkup části pozemku ve vlastnictví obce Včelná p.č. 529/44 o výměře 23m2.
   P. Průša dává ke zvážení, že prodejem této části pozemku by obec víceméně souhlasila s rozvržením celého širšího území, jak je navrhováno soukromým investorem. P. Průša navrhuje prodej odložit a zjistit zatím celkové poměry v daném území, především z hlediska dopravního napojení. S tím zastupitelé souhlasí.
  7. Starosta informuje o stavu návrhu územní studie v lokalitě Dlouhé role II
  8. Starosta informuje o následcích nedávného vydatného deště v obci, kdy v jednom dni spadlo 70 mm srážek. Kanalizace tento mimořádný příval zvládla dobře, stížnosti přišly však ze spodní části Lesní kolonie. Jednu otevřenou stoku již obec od té doby vyčistila. Odvádění povrchových vod ve spodní části Lesní kolonie bude předmětem místního šetření komise výstavby obce.
  9. Starosta představuje vyúčtování neinvestičních nákladů na žáky ze Včelné ve školách v Českých Budějovicích - požadováno 469 tis. Kč za rok 2011.
  10. Starosta informuje o provedeném vytýčení pozemků potřebných pro výstavbu cyklostezky na k.ú. Včelná. Obec jedná s vlastníky dotčených pozemků.
  11. Starosta informuje o provedené kontrole odvodu zdravotního pojištění z mezd Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Nebyly shledány nedostatky.
  12. Starosta informuje o postupu prací na rekonstrukci mateřské školy.
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný informuje o svých aktivitách ve věci územní studie Dlouhé role II a cyklostezky ve směru do Č. Budějovic.
  2. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Zálišová informuje o přípravě novely zřizovací listiny mateřské školy.
  3. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková informuje o plánovaných kulturních akcích.
  4. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím.
  5. Předseda komise výstavby a územního rozvoje P. Průša informuje o činnosti komise ve věci povolování kácení stromů.
 12. Různé:


  Zasedání ukončeno v 19:05 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 2.7.2012

Ověřili: J. Hájek, J. Hanetšleger
Podepsán: starosta obce