Zápis z 23. zasedání ZO Včelná 2012Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 30.7.2012 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 22 z 2.7.2012
 4. Schválení dodavatele podlahových krytin do MŠ Včelná
 5. Územní studie Dlouhé role
 6. Rozpočtové opatření č. 7/2012
 7. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek (odešel při projednávání bodu 5)
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Petr Průša
 7. Jan Voráček
 8. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:
 • Ing. Karel Pokorný
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Ing. arch Vojta Vít a Pavel Svoboda, investoři ZTV
 • Miroslav a Martina Horkých ze Včelné


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 8-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Petrová, Ing. J. Mandžuková
 3. Kontrola usnesení č. 22: Výběrové řízení na dodávku podlahových krytin do MŠ proběhlo. Kupní smlouva na pozemek v chodníku v ul. Nádražní je připravena k podpisu.
 4. Starosta informuje o výsledku jednání komise na výběr nejvhodnější nabídky na dodávku a pokládku podlahových krytin do MŠ Včelná. Komise vyhodnotila jako nejlepší nabídku firmy Koberce Strnad, Lišov s nejnižší nabídkou 189.320 Kč.
  Návrh usnesení č. 1/23/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky 'Dodávka a montáž podlahových krytin v budově mateřské školy Včelná' firmu František Strnad - KOBERCE STRNAD LIŠOV, tř. 5. května 698, 373 72 Lišov" schválen hlasováním 8-0-0.
 5. Územní studie Dlouhé role - projednání tohoto bodu přesunuto za bod 7 c).
 6. Starosta informuje, že na základě pověření zastupitelstva schválil rozpočtové opatření č. 7/2012 s navýšením příjmů o 65.750 Kč (daň z nemovitostí +20 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady +15,5 tis. Kč, příjmy z úroků +30 tis. Kč) a výdajů o 65.550 Kč (+200 tis. Kč nábytek do nové třídy MŠ, -138 tis. Kč příspěvky obcím na 'školné'). OZ bere rozpočtové opatření na vědomí.
 7. Různé
  1. Starosta představuje žádost p. Šandery o odkup 48 m2 obecního pozemku parc. č. 723/184 pro výstavbu bytového domu. Předmětná část je označena v GP č. 1082-15/2012 jako parc. č. 723/227.
   Návrh usnesení č. 2/23/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná o výměře 48 m2. Předmětná část je nově označena v GP č. 1082-15/2012 jako parc. č. 723/227" schválen hlasováním 8-0-0.
  2. Starosta informuje o dvou obdržených předběžných kalkulacích na případnou generální opravu příjezdové komunikace do Čtyřech chalup a k Čepru, na níž by se podílela právě firma Čepro. Na základě doporučení soudního znalce na způsob opravy podaly firmy nabídky v řádu 2,8 - 3 mil. Kč.
  3. Starosta informuje o obdržené nabídce firmy na zajištění celkové rekonstrukce veřejného osvětlení s možnou dotační podporou až do výše 90 % nákladů.


  Odložené projednání bodu 5:
  Starosta představuje návrh územní studie na oblast Dlouhé role II od projektanta P. Heteši.
  Přítomní manželé Horkých se táží, zda by nebylo možno změnit provoz v ulici Tikalova na jednosměrný kvůli zlepšení bezpečnosti provozu, zvláště s ohledem na děti.
  V odpovědi uvádějí starosta obce a přítomný ing. arch Vít, že jednosměrná komunikace může být dle legislativy široká maximálně 3,5 až 4 metry, kdežto zdejší vozovka je 6-metrová. Následně byla tazatelům vysvětlena pravděpodobná dopravní zátěž jednotlivých komunikací, z čehož vyplynulo, že ulice Tikalova by měla být výrazně dopravně odlehčena komunikací blíže železniční k trati.
  Manželé Horkých dále navrhují instalaci zpomalovacích retardérů na začátek a konec ulice Tikalova. Obecní úřad zjistí možnosti tohoto řešení na odboru dopravy magistrátu města Č. Budějovice.
  Poté přistoupeno k hlasování o územní studii.
  Návrh usnesení č. 3/23/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Územní studii Včelná - Dlouhé role, lokality 19 B, 20 SB, PZ zpracovanou ing. arch. Petrem Hetešou" schválen hlasováním 7-0-0.

   Pokračování projednávání bodu 7:
  1. Starosta informuje o jednání o odvodu povrchových vod v problematických částech obce s odbornou firmou Ekoeko České Budějovice. Měla by být navrhnuta adekvátní opatření.
  2. Starosta informuje o jednáních s Českými drahami ohledně chodníku přes trať na tř.5.května.
  3. Starosta informuje o potřebě opravy kanalizace na tř.5.května pod tratí po levé straně s tím, že v tomto místě je též potřeba vybudovat chodník.
  4. Starosta informuje o postupu prací a financování rekonstrukce v MŠ Včelná. V současnosti má obec na účtě stále 12 mil. Kč.
  5. J. Hanetšleger připomíná, že pokud jsou někde problémy s odvodněním, pak je to především ve Čtyřech chalupách, kde tečou při dešti proudy vody z lesa.
   Zastupitelé dále vyjmenovávají mezi problémovými lokalitami i stav ulice Nádražní.
   Následně probíhá diskuze o umístění budoucích kanalizačních sběračů ve Čtyřech chalupách. Starosta též rámcově informoval o dnes proběhlém místním šetření svolaném orgánem ochrany životního prostředí ohledně výstavby RD pod dvěma duby v této lokalitě.
  6. Starosta informuje, že po místním šetření dnešního dne nepřevzal pozemky po pokládce optického kabelu od firmy Vegacom, neboť nebyly řádně uvedeny do původního stavu dle předchozí dohody.
  7. Starosta informuje o požadavcích občanů ze tř.5.května v části od restaurace U Kaštanu po levé straně dolů na osazení obrubníků kolem silnice, které by omezily stékání povrchové vody z komunikace k jejich nemovitostem.
  8. Ing. J. Mandžuková navrhuje výrobu kalendáře na příští rok s historickými fotografiemi obce s nákladem cca 600 ks. S tím zastupitelé souhlasí.


  Zasedání ukončeno v 18:55 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 30.7.2012

Ověřili: J. Petrová, Ing. J. Mandžuková
Podepsán: starosta obce