Zápis z 24. zasedání ZO Včelná 2012Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 10.9.2012 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 23 z 30.7.2012
 4. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.8.2012
 5. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.8.2012
 6. Prodej části pozemku p.č. 723/227 o výměře 48 m2
 7. Zprávy starosty obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:

Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Václav Bílek ze Včelné


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:02 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 9-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: JUDr. I. Zálišová, P. Průša
 3. Kontrola usnesení č. 23:
  Veřejná zakázka dodávky podlahových krytin do MŠ byla realizována.
  Záměr prodeje části parc. č. 723/184 řádně zveřejněn po dobu 15 dnů.
 4. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.8.2012 podává starosta obce. Příjmy naplněno 10.506 tis. Kč z rozpočtovaných 12.614 tis. Kč, výdaje naplněno 8.386 tis. Kč z rozpočtovaných 14.872 tis. Kč. Stav účtu ke konci srpna: 11.838.287 Kč.
 5. Starosta Zdeněk Petr uvádí přehled daňových příjmů za červenec a srpen 2012: 1.009 tis. Kč a 1.131 tis. Kč (loni 898 tis. Kč a 1.369 tis. Kč). Meziroční nárůst příjmů za osm měsíců roku činí 152 tis. Kč.
 6. Po zveřejnění záměru prodeje došla obci pouze jedna žádost o odkup části pozemku parc. č. 723/227 o výměře 48 m2. Návrh usnesení č. 1/24/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná, označené v GP č. 1082-15/2012 jako parc. č. 723/227, o výměře 48 m2 panu Karlu Šanderovi, nar. 20.6.1968, tř.5.května 490, Včelná za cenu 300 Kč/m2" schválen hlasováním 9-0-0.
 7. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informoval o jednání na Krajském úřadě ve věci znovuosazení závor na trati pod Včelnou. Požadavek byl zařazen mezi akce s výhledem do roku 2015.
  2. Starosta informoval o tom, že schválil na základě pověření obecním zastupitelstvem rozpočtové opatření č. 8, kterým se navyšují příjmy i výdaje o 20.000 Kč (v příjmech dotace 20 tis. Kč od Jč kraje na kulturu). Dále schválil rozpočtové opatření č. 9/2012, kterým se navyšují příjmy o 118.130 Kč (z toho 72,8 tis. Kč místní poplatek za zhodnocení pozemku připojením na kanalizaci) a výdaje o 12.180 Kč. OZ bere rozpočtová opatření na vědomí.
  3. Starosta informoval o zjištěných problémových místech odkanalizování obce, zvláště o potřebné přeložce vysokotlakého plynovodu, který prochází kanalizační šachtou.
  4. Starosta seznamuje zastupitele s návrhem na zlepšení odtoku povrchových vod v obci vzešlý z jednání s firmami Ekoeko s.r.o. a Čevak a.s. Jedná se o zvýšení průměru potrubí na několika místech v části obce pod tratí. Důvod problému je, že v generelu kanalizace z roku 2004 byly na několika místech uvedeny chybně profily kanalizace.
   Zde se táže přítomný pan Bílek, jak bude řešeno odvodnění komunikace Lesní kolonie. Předseda stavební komise P. Průša odpovídá, že jedním z návrhů na zlepšení stavu je učinění rybníka v Lesní kolonii retenční nádrží, aby se zachytila voda tekoucí dolů z lesa.
   J. Hanetšleger připomíná, že firma Ekoeko při zpracování generelu kanalizace měla změřit průměry rour k ověření případných chyb v údajích převzatých od firmy VaK. P. Průša odpovídá, že pokud dostala firma Ekoeko odborné podklady od VaKu, tak zřejmě doměřovali jen hloubky uložení potrubí.
  5. Starosta představil návrh Dohody o úhradě mimořádných nákladů na opravu havarijního stavu kanalizace tř.5.května pod tratí vlevo. Správce Čevak vyčíslil mimořádné náklady na 689.208 Kč s DPH. To je cena vzešlá z výběrového řízení provedeného firmou Čevak.
   Návrh usnesení č. 2/24/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dohodu o úhradě mimořádných nákladů ve výši 689.208 Kč na opravu havarijního stavu kanalizace tř.5.května s firmou Čevak a.s., České Budějovice" schválen hlasováním 9-0-0.
  6. Starosta informoval o osazení chodníkové vpusti na odvod povrchové vody na chodníku u restaurace "U Kaštanu".
  7. Starosta informoval o provedené úpravě pozemku po výkopu na optický kabel v ul. Nádražní.
  8. Starosta informoval o stavu projednávání výkup pozemků v trase kanalizace Čtyři chalupy.
  9. Starosta informoval o nabídce na doplnění dopravního značení dle novely pasportu DZ v ceně celkem 49 tis. Kč.
  10. Starosta informoval o prováděné opravě zastávky pod Včelnou poničené po silném větru.
  11. Starosta informoval o posledním aktuálním návrhu "Jižní tangenty" (silniční propojení z E14 na budoucí dálnici pod Včelnou).
  12. Starosta informoval o postupu prací na rekonstrukci MŠ.
  13. Starosta představuje návrh na převod předmětů z majetku obce v hodnotě 29.940 Kč na MŠ Včelná. Jedná se o tři myčky nádobí zakoupené pro MŠ obcí.
   Návrh usnesení č. 3/24/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje převod třech myček nádobí (inv. č. 1459, 1460, 1461) v celkové hodnotě 29.940 Kč z majetku obce Včelná do příspěvkové organizace Mateřská škola Včelná" schválen hlasováním 9-0-0.
  14. Starosta informoval o tom, že na obecní úřad byl doručen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na optický kabel uložený v trasy elektrického kabelu k bytovkám pod Včelnou. Navržená jednorázová úhrada 500 Kč za jeden zatížený pozemek, celkem 1.500 Kč.
  15. Starosta informoval o plánované uzavírce ulice Lidická pro kamiony v termínu 25.9. - 18.11.2012. Obec požaduje opravu ulice Nádražní po ukončení objížďky přes obec a při objížďce omezení rychlosti na 40 km/h a osazení značek "Pozor chodci".
  16. Starosta informoval o dosavadních nákladech na rekonstrukci MŠ - 2.280.194 Kč.
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný uvádí, že připravuje jednání s provozovateli sítí Čevak a E.ON o částečné úhradě nákladů na zkapacitnění kanalizace a přeložku plynovodu z kanalizační šachty. Dále informuje o výkupu pozemků pro budoucí cyklostezku a výsledku kontroly hospodaření v MŠ Včelná.
  2. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Zálišová informuje o provedených kontrolách plnění usnesení zastupitelstva obce. Zároveň předala zápis z jednání výboru s doporučením, aby zápis z jednání zastupitelstva vždy obsahoval všechna vyjádření zastupitelů k projednávaným otázkám.
  3. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková informuje o plánovaných kulturních akcích - výstava s přednáškou o Grónsku v Kulturním domě a Čaje o páté. Dále informuje o přípravě obrázkového kalendáře obce na rok 2013.
  4. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím.
  5. Předseda komise výstavby a územního rozvoje P. Průša informuje o činnosti komise ve věci povolování kácení stromů. O činnosti komise v oblasti stavební bylo pojednáno v předchozích bodech 7 d), e).
 9. Různé:
  1. Starosta informuje o stavu projektu chodníku vpravo pod tratí (připravuje ing. Lukš) a vlevo pod tratí (připravuje M. Šlinc).


  Zasedání ukončeno v 19:27 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 10.9.2012

Ověřili: JUDr. I. Zálišová, P. Průša
Podepsán: starosta obce