Zápis z 25. zasedání ZO Včelná 2012Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 8.10.2012 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 24 ze 10.9.2012
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 30.9.2012
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 30.9.2012
 6. Rozpočtové opatření č. 10 a 11/2012
 7. Zprávy starosty obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek (odešel v průběhu projednávání bodu 7j)
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Jan Voráček
 8. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:
 • Petr Průša
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:04 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 8-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Hanetšleger, J. Petrová
 3. Kontrola usnesení č. 24:
  Prodej pozemku p. Šanderovi zatím nezrealizován, oprava kanalizace provedena.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za září 2012: 687 tis. Kč (loni 737 tis. Kč). Meziroční nárůst příjmů za devět měsíců roku činí 102 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.9.2012 podává starosta obce Zdeněk Petr.
  Příjmy naplněno 11.241 tis. Kč z rozpočtovaných 12.816 Kč, výdaje naplněno 9.894 tis. Kč z rozpočtovaných 14.974 tis. Kč. Stav účtu ke konci září: 11.070.648 Kč.
 6. Starosta informuje, že na základě pověření zastupitelstva z roku 2010 schválil rozpočtové opatření č. 10 s navýšením příjmů o 202.200 Kč (zvýšené daňové příjmy) a výdajů o 101.900 Kč (oprava přístřešku zastávky, posudek odkanalizování obce, dohody o provedených pracích v MŠ). Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 10/2012 na vědomí.
  Dále starosta představuje návrh rozpočtového opatření č. 11/2012 s navýšením výdajů o 770.000 Kč, v tom oprava kanalizace na tř.5.května pod tratí 670 tis. Kč a oprava chodníků na tř.5.května 100 tis. Kč.
  Návrh usnesení č. 1/25/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2012 s navýšením výdajů o 770.000 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
 7. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informoval o petici občanů Včelné k zlepšení dopravní bezpečnosti chodců a představil návrh odpovědi obce zkonzultovaný ve stavební komisi.
  2. Starosta informoval o uskutečněné opravě kanalizace pod tratí
  3. Starosta informoval o osazení obrubníků na budoucím chodníku pod tratí vlevo ve směru do ČB
  4. Starosta informoval o zpevnění chodníku pod tratí vpravo ve směru do ČB
  5. Starosta informoval o jednání s majiteli pozemků v trase budoucí cyklostezky
  6. Starosta představil dvě obdržené nabídky na doplnění dopravního značení v obci. Levnější nabídka byla za 49 tis. Kč.
  7. Starosta informoval o žádosti Mateřské školy Včelná o navýšení příspěvku na činnost o 50.000 Kč vzhledem k potřebě zařízení nové třídy.
   Návrh usnesení č. 2/25/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje navýšení příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Včelná o 50.000 Kč na 280.000 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
  8. Starosta informoval o zatímních jednáních se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje o budoucí opravě komunikace Nádražní (nyní objížďka pro nákladní automobily). Na jaře proběhne konkrétní posouzení způsobu opravy, rekonstrukce či zpevnění komunikace, případně zatrubnění stoky k rozšíření prostoru pro chodník.
  9. Starosta informoval o zadání projektu na posílení sběrače podél tratě mezi tř.5.května a Lesní kolonií.
  10. Starosta informoval o jednání s investory ZTV Rožnov - Jih o napojení odkanalizování této lokality do kanalizace obce Včelná.
  11. Starosta informoval o zaslání vyjádření obce k pozměněné trase "Jižní tangenty". Obec by neměla platit případnou vynucenou změnu územního plánu obce.
  12. Starosta informoval o letošní plánované přeložce kabelu veřejného osvětlení v ul. Lesní včetně nových sloupů.
  13. Starosta informoval o plánované rekonstrukci el. instalace veřejného osvětlení (pojistky, svorkovnice). Bude zřejmě provedeno do konce roku.
  14. Starosta představuje návrhy územní studie Čtyři chalupy.
  15. Starosta informoval o článcích o obci, které vyšly v Českobudějovickém deníku.
  16. Starosta informoval o tom, že zaslal policii ČR žádost o měření rychlosti v obci, včetně ulice Nádražní.
  17. Starosta informoval o jednáních s firmou E.ON ohledně odstranění plynového potrubí v kanalizační šachtě obce Včelná. Mělo by být provedeno v roce 2013.
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný rekapituluje postup při přípravě stavby cyklostezky mezi Rožnovem a Včelnou.
  2. Ing. J. Mandžuková společně se starostou a J. Hanetšlegerem informují o jednáních s majiteli pozemků v trase budoucí kanalizace a komunikace ve Čtyřech chalupách. Z jednání vyplynulo, že majitelé okolních pozemků preferují užší jednosměrnou komunikaci. Bude zpracována nová studie komunikace s tímto požadavkem.
   Dále předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková informuje o uskutečněné výstavě o Grónsku (asi 100 návštěvníků) a zve na Čaje o páté s MUDr. Bernardovou a p. Skořepovou a na jiné akce. Dále komentuje návrh kalendáře 2013 s tematikou historie obce.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím v měsíci říjnu.
  4. Předseda sportovní komise J. Voráček oznamuje, že 8. prosince by se měl konat opět turnaj v ping-pongu.
 9. Různé:


  Zasedání ukončeno v 19:18 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 8.10.2012

Ověřili: J. Hanetšleger, J. Petrová
Podepsán: starosta obce