Zápis z 26. zasedání ZO Včelná 2012Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 5.11.2012 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 25 z 8.10.2012
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.10.2012
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.10.2012
 6. Rozpočtové opatření č. 12 a 13/2012
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2013
 8. Zprávy starosty obce
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
 10. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hanetšleger
 2. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 3. Zdeněk Petr - starosta
 4. Jana Petrová
 5. Ing. Karel Pokorný
 6. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 4)
 7. Jan Voráček
 8. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:
 • Josef Hájek
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:03 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 7-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Voráček, Ing. K. Pokorný
 3. Kontrola usnesení č. 25: Usnesení si nevyžadovala další plnění orgány obce.
 4. Starosta obce Zdeněk Petr uvádí přehled daňových příjmů za říjen 2012: 908 tis. Kč (loni 684 tis. Kč). Meziroční nárůst příjmů za deset měsíců roku činí 223 tis. Kč. Celkem za 9 měsíců roku naplněno daňových příjmů 9.327 tis. Kč, což je o 325 tis. Kč více než za stejné období minulého roku.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.10.2012 podává starosta obce. Příjmy naplněno 12.394 tis. Kč z rozpočtovaných 13.358 Kč, výdaje naplněno 10.918 tis. Kč z rozpočtovaných 15.866 tis. Kč. Stav účtu ke konci září: 11.212.201 Kč.
 6. Starosta informuje, že na základě pověření zastupitelstva z roku 2010 schválil rozpočtové opatření č. 12 s navýšením příjmů i výdajů o 25 tis. Kč.
  Dále schválil rozpočtové opatření č. 13 s navýšením příjmů o 516.420 Kč (z toho mimo jiné 280 tis. Kč daň z příjmů PO, 200 tis. Kč DPH, 42 tis. Kč výnosy ze sběru železa, elektrozařízení a obalů, 14.400 Kč příjem z prodeje pozemku, 16.920 Kč pojistné plnění za poničené zastávky MHD) a výdajů o 96.700 Kč (převážně na dovybavení a provoz nové třídy MŠ).
 7. Starosta představuje návrh rozpočtu obce na rok 2013, který vychází z minulých let. Návrh bude zveřejněn po 15 dnů na úřední desce a na příštím zasedání OZ by mohl být schválen. Navrhované příjmy i výdaje jsou 12.601.900 Kč.
 8. Zprávy starosty obce
  1. Starosta seznamuje zastupitele s žádostí o změnu územního plánu č. 1 spočívající v umožnění výstavby bytovky s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím v lokalitě Dlouhé role, kde je doposud umožněna pouze výstavba jednopodlažních budov. Dále starosta navrhuje vyjmout z ÚP "Plocha dopravní infrastruktury" na konci ulice Hraniční.
   Návrh usnesení č. 1/26/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Včelná z vlastního podnětu dle § 44 odst. a) zákona č. 183/2006 Sb., a to pro část plochy vymezené v ÚP pod č. 20 - západní okraj, dále plocha 17 na konci ulice Hraniční." schválen hlasováním 8-0-0.

   Návrh usnesení č. 2/26/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje pořizovatele změny č. 1 ÚP, kterým bude na žádost obce v souladu s § 6 odst. (1) stavebního zákona Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování" schválen hlasováním 8-0-0.

   Návrh usnesení č. 3/26/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná určuje zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 ÚP pana Zdeňka Petra, starostu obce" schválen hlasováním 8-0-0.

   Návrh usnesení č. 4/26/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná ukládá starostovi obce zaslat pořizovateli žádost o zajištění pořízení změny č. 1 ÚP a zajistit uzavření smlouvy s projektantem změny č. 1 ÚP" schválen hlasováním 8-0-0.
  2. Starosta informuje o tom, že firma Čevak provádí měření průtoku odpadních vod v předávacím místě před zaústěním do kanalizační sítě Českých Budějovic.
   Starosta při této příležitosti seznamuje zastupitele se svým návrhem dopisu na ředitelství firmy Čevak, která vydala souhlasné stanovisko k napojení ZTV Rožnov-Jih do kanalizace obce Včelná, v tom smyslu, aby se firma smluvně zavázala hradit případné náklady na posílení kanalizace obce Včelná v případě, že kapacita začne v budoucnu nedostačovat. Zastupitelé se zasláním tohoto dopisu souhlasí.
  3. Starosta seznamuje zastupitele s finančními náklady na stavební dozor, projekt konečného provedení a přípravu kolaudačního řízení rekonstrukce MŠ. Celková cena za tyto práce 9,8 tis. Kč.
  4. Starosta předkládá návrh na převod majetku v hodnotě 205.988 Kč do MŠ Včelná. Jedná se o nábytek a hasičské přístroje do nové třídy MŠ, který byl pořízen původně obcí.
   Návrh usnesení č. 5/26/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje převod předmětů v hodnotě 205.988 Kč dle návrhu z 24.10.2012 do majetku Mateřské školy Včelná" schválen hlasováním 8-0-0.
  5. Starosta informuje o kladném vyjádření stavebního úřadu k přesunu zastávky MHD Jiráskova. Vyjádření je vyžadováno odborem dopravy Magistrátu města ČB.
  6. Starosta informuje, že jsou při"praveny další varianty jednosměrné komunikace ve Čtyřech chalupách pro jednání s vlastníky o odprodeji pozemků.
  7. Starosta předkládá upřesněnou nabídku firmy Somaro na doplnění dopravního značení v obci. Snížená cena za dodávku činí 36 tis. Kč.
  8. Starosta informuje o záměru zřízení zadního východu z budovy OÚ na dvůr technických služeb.
  9. Starosta představuje dva návrhy vodného a stočného na rok 2013 připravené ve spolupráci s firmou Čevak a.s. Bude detailně projednáno a cena bude schválena na příštím zasedání OZ.
  10. Starosta informuje o dalším jednání na krajském úřadě o trase "Jižní tangenty".
  11. Starosta informuje o jednání na krajském úřadě o navýšení kapacity MŠ.
  12. Starosta informuje o provedené opravě střechy na pavilonu "C" mateřské školy a o nové dlažbě u vchodu do nově zrekonstruovaného pavilonu.
  13. Starosta informuje o zdárném průběhu voleb do zastupitelstva kraje ve dnech 12. - 13. října 2012.
  14. Starosta informuje o vyplacení pojistného plnění 17 tis. Kč za větrem poničenou zastávku MHD pod tratí
  15. Starosta informuje o potřebě vyhotovení pasportu veřejného osvětlení, jak je vyžadováno stavebním zákonem §103 odst. 2 a normou ČSN 33 2000-1
  16. Starosta informuje o nabídce k odprodeji pozemku parc. č. 538/54 v k.ú. Včelná za cenu 300 Kč/m2.
   Návrh usnesení č. 6/26/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemku parc. č. 538/54 v k.ú. Včelná od za cenu 300 Kč/m2" schválen hlasováním 8-0-0.
  17. Starosta informuje o zahájení přípravy na inventarizaci majetku obce Včelná. Svým nařízením k provedení inventarizace jmenoval dílčí inventarizační komise.
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková představuje kalendář obce 2013 s historickou tematikou.
  2. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím v měsíci listopadu. Dne 24. listopadu bude pořádáno setkání se seniory.
  3. Předseda komise životního prostředí referuje o došlých žádostech o kácení stromů.
 10. Různé:
  1. Starosta připomíná termín plesu obce 15.2.2013. Tombola bude vítána.
  2. Starosta informuje o výsledku předběžného přezkoumání hospodaření obce provedené ve dnech 1. a 2. listopadu 2012.
  3. Starosta předběžně informuje o nákladech na odpadové hospodářství za rok 2012. Firma .A.S.A. zatím nedodala návrh cen za své služby na příští rok. Výše poplatku za odpady na rok 2013 bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva.


  Zasedání ukončeno v 19:00 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 5.11.2012

Ověřili: J. Voráček, Ing. K. Pokorný
Podepsán: starosta obce