Zápis z 27. zasedání ZO Včelná 2012Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 14.11.2012 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Rozpočtové opatření č. 14/2012
 4. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hanetšleger
 2. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 3. Zdeněk Petr - starosta
 4. Jana Petrová
 5. Ing. Karel Pokorný
 6. Petr Průša
 7. Jan Voráček
 8. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:
 • Josef Hájek
Další zúčastněné osoby:


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 8-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Petrová, J. Hanetšleger
 3. Starosta Zdeněk Petr informuje, že na základě pověření zastupitelstva z roku 2010 schválil rozpočtové opatření č. 14 s navýšením výdajů o 11.380 Kč (z toho 10.100 Kč dopravní obslužnost). Zastupitelé berou rozpočtové opatření č. 14/2012 na vědomí.

  Dále starosta představuje návrh rozpočtového opatření č. 15/2012, kterým se navyšují příjmy o 25.200 Kč (příspěvek za sebrané tříděné odpady) a výdaje o 817.000 Kč (z toho 749.000 Kč nákup pozemků, 58.000 Kč nákup softwaru a 10.000 Kč pohoštění).
  Návrh usnesení č. 1/27/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2012 s navýšením příjmů o 25.200 Kč a výdajů o 817.000 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.

 4. Různé:
  1. Starosta uvádí, že na minulém zasedání byl schválen odkup pozemku parc. č. 538/54, ale v trase budoucí kanalizace a komunikace leží ještě pozemek 523/4 o výměře 63 m2 téhož vlastníka, který také nabízí k prodeji.
   Návrh usnesení č. 2/27/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemku parc. č. 523/4 v k.ú. Včelná o výměře 63 m2 od za cenu 300 Kč/m2" schválen hlasováním 8-0-0.
  2. Starosta informuje o možnosti získání dotace na stavbu kanalizace ve Čtyřech chalupách a představuje návrh mandátní smlouvy s Českou vodohospodářskou s.r.o., České Budějovice na činnosti k zajištění financování této akce prostřednictvím dotací, především z ministerstva zemědělství. Cena za služby by byla 45 tis. Kč bez DPH. Zastupitelstvo s uzavřením smlouvy souhlasí.
   Návrh usnesení č. 3/27/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti o dotaci na akci 'Obec Včelná - kanalizace Čtyři chalupy'" schválen hlasováním 8-0-0.

   Návrh usnesení č. 4/27/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná pověřuje starostu obce k uzavření mandátní smlouvy s Českou vodohospodářskou s.r.o., České Budějovice na činnosti k zajištění financování akce 'Obec Včelná - kanalizace Čtyři chalupy'" schválen hlasováním 8-0-0.
  3. Starosta představuje návrhy mandátní smlouvy s Českou vodohospodářskou s.r.o., České Budějovice na kontrolu práv a povinností při správě a provozování vodohospodářského majetku a návrh smlouvy o poradenství v oblasti nájmu vodohospodářské infrastruktury v obci Včelná. S jejich uzavřením zastupitelé nesouhlasí z důvodu vysokých nákladů.


  Zasedání ukončeno v 18:30 hodin.


Zapsala: Ing. J. Mandžuková dne 14.11.2012

Ověřili: J. Petrová, J. Hanetšleger
Podepsán: starosta obce