Zápis z 28. zasedání ZO Včelná 2012Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 10.12.2012 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 26. a 27. z 5.11.2012 a 14.11.2012
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 30.11.2012
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 30.11.2012
 6. Rozpočtové opatření č. 16/2012
 7. Rozpočet obce na rok 2013
 8. Vodné a stočné na rok 2013
 9. Cena za svoz popelnic na rok 2013
 10. Zprávy starosty obce
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
 12. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hanetšleger
 2. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 3. Zdeněk Petr - starosta
 4. Jana Petrová
 5. Ing. Karel Pokorný
 6. Jan Voráček
 7. JUDr. Ivana Zálišová (přišla v průběhu projednávání bodu 5)
Omluvení zastupitelé:
 • Josef Hájek
 • Petr Průša
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:05 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 6-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. J. Mandžuková, Ing. K. Pokorný
 3. Kontrola usnesení č. 26 a 27: nákup pozemku ve Čtyřech chalupách proveden, mandátní smlouva uzavřena.
 4. Starosta obce Zdeněk Petr uvádí přehled daňových příjmů za listopad 2012: 1.060 tis. Kč (loni 1.077 tis. Kč). Celkem za 11 měsíců roku naplněno daňových příjmů 10.387 tis. Kč, což je o 309 tis. Kč více než za stejné období minulého roku.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.11.2012 podává starosta obce.
  Příjmy naplněno 13.716 tis. Kč z rozpočtovaných 14.126 tis. Kč, výdaje naplněno 12.716 tis. Kč z rozpočtovaných 16.789 tis. Kč. Stav účtu ke konci listopadu: 10.753.763 Kč.
 6. Starosta informuje, že na základě pověření zastupitelstva z roku 2010 schválil rozpočtové opatření č. 16 s navýšením příjmů o 742.950 Kč (především DPH o 700 tis. Kč, příjmy z hracích automatů o 18,7 tis. Kč a jiné) a výdajů o 94.523 Kč (především opravy VO o 22 tis. Kč, nákup pytlů na plasty 7,2 tis. Kč, pořízení kalendářů obce 33,3 tis. Kč, zadní dveře OÚ 25,2 tis. Kč, opravy dopravních prostředků 20 tis. Kč; snížen nákup softwaru o 20 tis. Kč).
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2013 byl zveřejněn 15 dnů před schválením na úřední desce. Navrhované příjmy i výdaje jsou 12.305.900 Kč. Splátka úvěru 350.000 Kč bude splacena ze zůstatku hospodaření minulých let.
  Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný komentuje odhad daňových příjmů s ohledem na zvýšení daňové výtěžnosti malých obcí v roce 2013. Ministerstvem financí předpokládané navýšení až 2,4 mil. Kč konzervativněji obec odhadla zatím na zvýšení 1 mil. Kč.
  Návrh usnesení č. 1/28/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet obce na rok 2013 s příjmy i výdaji ve výši 12.305.900 Kč. Splátka půjčky 350.000 Kč bude uhrazena z přebytků hospodaření minulých let" schválen hlasováním 7-0-0.

  Dále starosta navrhuje schválit výši příspěvku pro PO MŠ Včelná na rok 2013 ve výši 280 tis. Kč.
  Návrh usnesení č. 2/28/2011: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Včelná na rok 2013 ve výši 280.000 Kč" schválen hlasováním 7-0-0.

  Zároveň starosta představuje rozpočet sociálního fondu obce s navrženými příjmy i výdaji 120..000 Kč.
  Návrh usnesení č. 3/28/2011: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet sociálního fondu obce na rok 2013 ve výši příjmů i výdajů 120.000 Kč" schválen hlasováním 7-0-0.
 8. Starosta předkládá návrh kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2013. Cena vodného: pevná složka 360 Kč + 29,12 Kč/m3, stočného: pevná složka 240 Kč + 23,97 Kč/m3.
  Návrh usnesení č. 4/28/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výši vodného a stočného na rok 2013 takto - vodné: pevná složka 360 Kč, pohyblivá 29,12 Kč/m3; stočné: pevná složka 240 Kč, pohyblivá 23,97 Kč/m3, všechny částky bez DPH" schválen hlasováním 7-0-0.
 9. O nákladech na odpadové hospodářství za rok 2012 referuje starosta obce. Na poplatcích vybráno o cca 200 tis. Kč méně, než byly náklady na odpadové hospodářství po odečtení výnosů z prodeje a systému Ekokom.
  Na příští rok starosta navrhuje místní poplatek za komunální odpad zvýšit na 600 Kč na osobu, čímž by se ztráta obce na odpadovém hospodářství minimalizovala. S tím zastupitelé souhlasí.
  Vzhledem k novelizaci zákona o místních poplatcích je třeba schválit nové znění obecní vyhlášky o místních poplatcích. Změny jsou zastupitelům podrobně vysvětleny.
  Návrh usnesení č. 5/28/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2012 o místních poplatcích" schválen hlasováním 7-0-0.
 10. Zprávy starosty obce
  1. Starosta předkládá žádost o směnu pozemků p. Šandery. Od obce je požadováno 1103 m2 stavebních pozemků - části parc. č. 719/6 a 723/229. Pan Šandera nabízí pozemky potřebné na cyklostezku o výměře cca 363 m2 a plochy komunikací a parkovišť vybudovaných v rámci jeho stavby bytových domů cca 2064 m2 - parc. č. 723/223, 723/218 a 723/13, vše v k.ú. Včelná. Starosta vyvolal ještě jednání k nalezení optimálního řešení či návrhu ze strany obce.
  2. Starosta předkládá Rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015.
   Návrh usnesení č. 6/28/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Rozpočtový výhled obce na roky 2014 a 2015" schválen hlasováním 7-0-0.
  3. Starosta informuje o jednání s ředitelem firmy Čevak o požadavku obce na smluvní garanci dostačující kapacity obecní kanalizace na katastru města České Budějovice. Od firmy přišlo písemné vyjádření o tom, že kapacita bude zajištěna. Zde pokračuje diskuze o napojení nové výstavby ve městě Č. Budějovice do kanalizace obce Včelná. Zastupitelstvo nakonec pověřuje starostu k vydání kladného stanoviska obce k napojení ZTV Rožnov Jih do obecní kanalizace.
  4. Starosta informuje o požadavku firmy Čevak na uzavření budoucí darovací smlouvy na kanalizaci a vodovod, které budou vystavěny v rámci ZTV 30 RD developera Projekt S+V. Návrh darovací smlouvy předkládá k posouzení.
   Návrh usnesení č. 7/28/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na kanalizaci a vodovod vybudované v rámci ZTV 30 RD Včelná s firmou PROJEKT S+V s.r.o." schválen hlasováním 7-0-0.
  5. Starosta předkládá žádost mateřské školy na navýšení provozních prostředků o 20 tis. Kč na vybavení ložnice a 32 tis. Kč na zvýšené mzdové náklady.
   Návrh usnesení č. 8/28/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje navýšení příspěvku PO Mateřská škola Včelná na rok 2012 o 52.000 Kč na celkových 332.000 Kč" schválen hlasováním 7-0-0.
  6. Starosta předkládá žádost mateřské školy na odpis starých krytin odstraněných při rekonstrukci MŠ z majetku. Celková cena předmětů navržených k vyřazení 36.352,20 Kč.
   Návrh usnesení č. 9/28/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis předmětů z majetku PO Mateřská škola Včelná v celkové výši 36.352,20 Kč dle žádosti ze 7.12.2012" schválen hlasováním 7-0-0.
  7. Starosta informuje o proběhlém jednání s majiteli pozemků o územní studii ve Čtyřech chalupách.
  8. Starosta informuje o stavu správy Kulturního domu před plesovou sezónou.
  9. Starosta informuje o prošetření poměrů u opatrovníka v ul. Witthanova na základě žádosti Okresního soudu v Českých Budějovicích.
  10. Starosta informuje o povinnosti obce podat na okresní soud do konce roku roční zprávu o opatrovnictví (J. Kolek)
  11. Starosta informuje o vyjádření ke stavbě kanalizace Čt. chalupy z odboru dopravy magistrátu města Č. Budějovice. Je požadován projekt komunikace, která se výhledově v trase kanalizace plánuje. Po poradě s dopravním inspektorátem policie je tento požadavek rozporován jako neadekvátní.
  12. Starosta informuje o tom, že pozemky v trase kanalizace ve Čtyřech chalupách parc. č. 539/54 a 523/4 jsou již ve vlastnictví obce.
  13. Starosta informuje, že podepsal na Pozemkovém fondu ČR smlouvu o bezplatném převodu pozemku parc. č. 723/16 na obec.
  14. Starosta představuje návrh dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní s Včelná S+V s.r.o. o budoucím odkupu pozemků obce. Smyslem dodatku je odložení termínu odkupu vzhledem ke zpoždění přípravy výstavby ZTV.
   Návrh usnesení č. 10/28/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 5.10.2011 uzavřené mezi Obcí Včelná a VČELNÁ S+V s.r.o., České Budějovice" schválen hlasováním 7-0-0.
  15. Starosta informuje, že doplnění dopravního značení v obci ponechal na jaro, vzhledem k potřebě lepšího počasí na provedení vodorovného značení.
  16. Starosta informuje, že volba prezidenta republiky ve dnech 11. - 12. a 25. - 26. ledna 2013 proběhne vzhledem k předem plánovaným akcím v KD tentokrát v knihovně v budově obecního úřadu.
  17. Starosta informuje, že shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří schválilo na rok 2013 dotační program na komunální techniku do obcí.
  18. Starosta informuje o možnosti pořídit z dotace Leader přes MAS Blanský les - Netolicko na jaře 2013 nová okna na obecní úřad.
  19. Starosta informuje o uzavření smlouvy o pracovním lékařství od 1.1.2013 s MUDr. Pavláskem
  20. Starosta informuje o nabídce firmy A.S.A. na týdenní svoz psích exkrementů s cenou 25 Kč za výsyp jednoho koše. Zde doplňuje informaci místostarostka ing. J. Mandžuková. Zvláště v části obce Dlouhé role, která má charakter sídliště, by byla pro instalaci košů. Nakonec mezi zastupiteli všeobecný souhlas, že koše budou ve vytipovaných lokalitách zkušebně instalovány.
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný uvádí informace o posledním vývoji přípravy cyklostezky na katastru města České Budějovice.
  2. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Zálišová referuje o provedené kontrole plnění usnesení.
  3. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková informuje o průběhu jednání o odkupu pozemků v trase kanalizace ve Čtyřech chalupách. Dále informuje o podané žádosti o dotaci na včelenskou kulturu 2013 k Jihočeskému kraji.
   Návrh usnesení č. 11/28/2012: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje žádost o dotaci na včelenskou kulturu na rok 2013 k Jihočeskému kraji ve výši 41.440 Kč" schválen 7-0-0.
   Dále ing. J. Mandžuková rekapituluje návštěvnost kulturních akcí za rok 2012, celkem asi 1500 lidí.
  4. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím v měsíci prosinci a referuje o uskutečněném setkání se seniory z 24.11.
  5. Předseda sportovní komise referuje o uskutečněném Mikulášském běhu a turnaji ve stolním tenise o pohár starosty obce.
 12. Různé:
  1. Starosta představuje žádost o povolení užívání veřejného prostranství k účelu prodeje textilního zboží. Požadováno je místo u parkoviště U Kaštanu, případně před prodejnou Centrum. Zastupitelstvo všeobecně souhlasí, že v obci není vhodné místo na veřejných prostranstvích ve vlastnictví obce pro stánkový prodej.
  2. Starosta informuje o nezaviněné menší nehodě služebního vozu Škoda Fabia. Škoda uplatněna u pojišťovny, přední nárazník je již opravený.
  3. Starosta referuje o uskutečněné akci rozsvícení vánočního stromku dne 3.12.2012. Poděkování zasluhuje p. Hromada z restaurace U Kaštanu za poskytnutí občerstvení.
  4. Starosta informuje o potřebě nechat zpracovat na některé veřejné budovy energetický audit.


  Zasedání ukončeno v 19:33 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 10.12.2012

Ověřili: Ing. J. Mandžuková, Ing. K. Pokorný
Podepsán: starosta obce