Usnesení z 36. zasedání OZ Včelná 2013

Přijatá usnesení
na 36. zasedání obecního zastupitelstva
dne 22.7.2013


  • 1/36/2013
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje text výzvy k podání nabídek na Víceúčelový stroj na údržbu chodníků a zeleně
  • 2/36/2013
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013, kterým se navyšují příjmy o 420.000 Kč a výdaje o 570.100 Kč
  • 3/36/2013
    Zastupitelstvo obce Včelná ukládá finančnímu výboru prověřit odpis pohledávek obce z let 2005 - 2010