Usnesení z 39. zasedání OZ Včelná 2013

Přijatá usnesení
na 39. zasedání obecního zastupitelstva
dne 7.10.2013


 • 1/39/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje změnu platnosti Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 723/1, orná půda, s firmou Včelná S+V s.r.o., České Budějovice do 30.6.2015 a pověřuje starostu obce podpisem odpovídajícího dodatku smlouvy
 • 2/39/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky 'Obec Včelná - kanalizace a prodloužení vodovodu Čtyři chalupy'
 • 3/39/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje složení komise pro otevírání obálek, hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace v souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci 'Obec Včelná - kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy'
 • 4/39/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje ukončení půjčování dvoukolového výsuvného žebříku občanům
 • 5/39/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje provedení opravy chodníku na tř.5.května mezi ulicemi Jiráskova a Sokolovského
 • 6/39/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje poplatek za půjčování výstavních panelů ve výši 5 Kč + DPH za panel a den, a to od 1.1.2014