Usnesení ze 40. zasedání OZ Včelná 2013

Přijatá usnesení
na 40. zasedání obecního zastupitelstva
dne 11.11.2013


 • 1/40/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 723/149 v k.ú. Včelná, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2
 • 2/40/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Včelná a MKM REAL s.r.o., IČ 01669401, U Pily 636, České Budějovice, jíž se na obec převádějí pozemky parc. č. 717/10 v k.ú. Včelná o výměře 1004 m2 a 719/12 v k.ú. Včelná o výměře 15 m2
 • 3/40/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 9-21/2013, kterým se navyšují výdaje o 450.000 Kč
 • 4/40/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výši vodného a stočného na rok 2014 takto: Vodné pevná složka 360 Kč, pohyblivá 29,57 Kč; stočné pevná složka 240 Kč, pohyblivá 23,97 Kč. Všechny ceny bez DPH.
 • 5/40/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná (nově v GP č. 1186-553/2013 označeno jako 723/449 v k.ú. Včelná) o výměře 29 m2 manželům za cenu 200 Kč/m2
 • 6/40/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje nařízení obce č. 1/2013 - Tržní řád
 • 7/40/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje název "Jiřičkova" pro ulici na pozemku parc. č. 723/252 a na části pozemku parc. č. 718/1 v k.ú. Včelná
 • 8/40/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výši nájmu Kulturního domu pro jednorázové akce na 661,16 Kč za hodinu bez DPH, s DPH 800 Kč.
 • 9/40/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná o výměře cca 60 m2