Usnesení ze 41. zasedání OZ Včelná 2013

Přijatá usnesení
na 41. zasedání obecního zastupitelstva
dne 9.12.2013


 • 1/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje budoucí smlouvu o převodu infrastrukturního majetku - komunikace a chodníky, vodovodní řad, splašková kanalizace a veřejné osvětlení pro ZTV 30 RD - obci Včelná od společnosti Projekt S+V s.r.o., IČ 28113021, České Budějovice za celkovou cenu 9000 Kč
 • 2/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemků parc. č . 719/13 o výměře 5 m2, parc. č. 718/1 o výměře 2855 m2 a parc. č. 723/252 o výměře 293 m2, vše orná půda v k.ú. Včelná od společnosti Včelná S+V s.r.o., IČ 28113101, České Budějovice za celkovou cenu 1000 Kč
 • 3/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet obce na rok 2014 jako schodkový s příjmy 14.519.000 Kč a výdaji 20.552.000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji a splátky půjček 350.000 Kč budou hrazeny ze zůstatku hospodaření minulých let. Zastupitelstvo zároveň schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Včelná na rok 2014 ve výši 250.000 Kč.
 • 4/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje žádost o grant na kulturu od Jihočeského kraje
 • 5/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet sociálního fondu obce na rok 2014 s příjmy i výdaji ve výši 120.000 Kč
 • 6/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 2/2013, o místních poplatcích, včetně přílohy
 • 7/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje pachtovní smlouvu s Lesní správou a pilou Kamenný Újezd na lesní pozemky obce od 1.1.2014
 • 8/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dohodu o způsobu provedení přeložky plynárenského zařízení s firmou E.ON Distribuce a.s.
 • 9/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje text výzvy k podání nabídek na provedení stavby 'Obec Včelná - úprava kmenové stoky C
 • 10/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej pozemku parc. č. 723/149 v k.ú. Včelná o výměře 16 m2 firmě E.ON Česká republika s.r.o., IČ 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice za cenu 300 Kč/m2
 • 11/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje název ulice Tikalova pro ulici na pozemcích v k.ú. Včelná parc. č. 719/11, 717/10 a části parc. č. 718/1 v severo-jižním směru
 • 12/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje žádost na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků parc. č. 538/39, 591, 526/2 v k.ú. Včelná
 • 13/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2015 až 2016
 • 14/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná ruší nařízení obce č. 1/2013 - Tržní řád
 • 15/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje mandátní smlouvu s firmou Česká vodohospodářská s.r.o., České Budějovice na podání žádosti o dotaci na stavbu kanalizace Čtyři chalupy, zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP za celkem 115.000 Kč bez DPH.
 • 16/41/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje nákup elektrického krouhače na zeleninu do kuchyně příspěvkové organizace Mateřské školy Včelná za cenu cca 27 tis. Kč