Zápis z 29. zasedání ZO Včelná 2013Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 14.1.2013 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 28 z 10.12.2012
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.12.2012
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.12.2012
 6. Zprávy starosty obce
 7. Zprávy předsedů výborů a komisí
 8. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hanetšleger
 2. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 3. Zdeněk Petr - starosta
 4. Jana Petrová
 5. Ing. Karel Pokorný
 6. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 6 d)
 7. Jan Voráček
 8. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:
 • Josef Hájek
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:07 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 7-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Voráček, JUDr. I. Zálišová
 3. Kontrola usnesení č. 28: Vyhláška o místních poplatcích vyhlášena na úřední desce, jinak usnesení nevyžadovalo plnění.
 4. Starosta obce Zdeněk Petr uvádí přehled daňových příjmů za prosinec 2012: 651 tis. Kč (loni 524 tis. Kč). Celkem za 12 měsíců roku naplněno daňových příjmů 11.038 tis. Kč, což je o 435 tis. Kč více než za stejné období minulého roku.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.12.2012 podává starosta obce. Příjmy naplněno 14.553.539 Kč z rozpočtovaných 14.553.547 Kč, výdaje naplněno 14.179.977 Kč z rozpočtovaných 16.424.321 Kč. Stav účtu ke konci prosince: 10.130.415 Kč.
 6. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje, že na základě pověření zastupitelstva z roku 2010 schválil rozpočtová opatření č. 17 až 20. Rozpočtovým opatřením č. 17 se příjmy navyšují 10.960 Kč (prodej kalendářů obce) a výdaje se snižují o 180.690 Kč (ušetřeno především na nezrealizované stavbě zastávky).
   Rozpočtovým opatřením č. 18 se příjmy zvyšují o 1.902 Kč a výdaje se snižují o 2.970 Kč.
   Rozpočtovým opatřením č. 19 se příjmy i výdaje zvyšují o 800 Kč.
   Rozpočtovým opatřením č. 20 se příjmy zvyšují o 413.939 Kč (především daň z příjmu fyzických osob a DPH) a výdaje snižují o 181.818 Kč (položka opravy komunikací).
   Zastupitelé berou rozpočtové změny 17, 18, 19, 20 na vědomí.
  2. Starosta představuje návrh Dohody o příspěvku mezi obcí Včelná a Sportovním klubem Včelná na sportovní činnost v roce 2013 s výší příspěvku 100.000 Kč.
   Návrh usnesení č. 1/29/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dohodu o příspěvku mezi obcí Včelná a Sportovním klubem Včelná na sportovní činnost v roce 2013 s výší příspěvku 100.000 Kč" schválen hlasováním 7-0-0.
  3. Starosta informuje o uskutečněném jednání na krajském úřadě v souvislosti se stavbou Jižní tangenty a napojení na Plavskou silnici.
  4. Starosta informuje o nové zákonné povinnosti obce zřídit bankovní účet obce u ČNB. Novela zákona č. 501/2012 Sb. umožňuje, aby územní samosprávné celky vyloučily z režimu těchto speciálních účtů prostředky rozpočtového určení daní.
   Návrh usnesení č. 2/29/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná vylučuje možnost použití účtu obce Včelná u České národní banky, zřízeného podle § 33 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, k příjmu výnosu daní nebo podílu na nich převáděných správcem daně obci podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní" schválen hlasováním 8-0-0.
  5. Starosta informuje o vyhotovení projektu k územnímu řízení na kanalizaci podél trati
  6. Starosta informuje o tom, že je pozván na jednání o revizi evakuačního plánu JeTe
  7. Starosta informuje, že je zpracován projekt na chodník pod tratí, vpravo v pohledu dolů
  8. Starosta seznamuje zastupitele s nabídkou Centra sociálních služeb Emausy Dobrá Voda
  9. Starosta informuje, že zaslal na Okresní soud v Českých Budějovicích zprávu o opatrovnictví Jaroslava Kolka za rok 2012.
  10. Starosta informuje o průběhu prvního kola prezidentské volby 11. a 12. ledna v knihovně OÚ.
  11. Starosta informuje o způsobu zajištění plesové sezony v KD - šatna a úklid.
  12. Starosta informuje o provedené opravě trojcestného ventilu u kotlů v KD.
  13. Starosta informuje o provedené opravě komunikace na tř.5.května u čp. 30. SÚS díru po urgenci opravila.
  14. Starosta informuje o skácení kaštanu u restaurace U Kaštanu z důvodů bezpečnosti. Na jaře bude zasazen nový strom.
  15. Starosta představuje žádost o pronájem pozemku u restaurace U Kaštanu na zřízení stánku na prodej zmrzliny. Zastupitelé s pronájmem pozemku k tomuto účelu nesouhlasí.
 7. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný informuje o vyhotoveném zápisu jednání finančního výboru.
  2. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková informuje o připravovaných akcích na jaro 2013 a o připravovaném obecním plese. Dále informuje o průběhu jednání o odkupu pozemků v trase kanalizace ve Čtyřech chalupách.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím v měsíci lednu a o uskutečněných návštěvách seniorů ze Včelné v domovech důchodců. O dalších plánovaných akcích pro seniory informuje předběžně i ing. J. Mandžuková.
  4. O posledním jednání komise výstavby ohledně cyklostezky a zastávky pod tratí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytových domů pod tratí informuje starosta obce.
 8. Různé:
  1. JUDr. I. Zálišová informuje o víkendových otevřených běžeckých závodech v Nové Peci - Šumavská třicítka.


  Zasedání ukončeno v 19:14 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 14.1.2013

Ověřili: J. Voráček, JUDr. I. Zálišová
Podepsán: starosta obce