Zápis z 30. zasedání ZO Včelná 2013Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 11.2.2013 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 29. ze 14.1.2013
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.1.2013
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.1.2013
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2013
 7. Zpráva o ročním hospodaření - lesy obce Včelná
 8. Návrh na vyřazení předmětů z majetku - Mateřská škola Včelná
 9. Návrh na vyřazení předmětů z majetku - Obec Včelná
 10. Zprávy starosty obce
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
 12. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek (přišel v průběhu projednávání bodu 10 p)
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 3)
 8. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:
 • Jan Voráček
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:08 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.
  Program jednání schválen hlasováním 6-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. J. Mandžuková, J. Hanetšleger
 3. Kontrola usnesení č. 29: Dohoda o příspěvku se Sportovním klubem podepsána. Dopisy na ministerstvo financí a finanční úřad ohledně nepoukazování daňových příjmů na účet ČNB poslány.
 4. Starosta obce uvádí přehled daňových příjmů za leden 2013: 1.419 tis. Kč. Meziroční nárůst za první měsíc roku činí 84 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.1.2013 podává starosta obce. Příjmy naplněno 1.726 tis. Kč z rozpočtovaných 12.484 tis. Kč, výdaje naplněno 970 tis. Kč z rozpočtovaných 12.435 tis. Kč. Stav účtu ke konci prosince: 10.419 tis. Kč.
 6. Starosta představuje rozpočtové opatření č. 1/2013, kterým se navyšují příjmy o 53.044 Kč (především dotace na volbu prezidenta 26.000 Kč a nájem pozemků neuhrazený v roce 2012 ve výši 24.544 Kč) a výdaje o 27.200 Kč (odměny volební komise).
  Dále starosta představuje rozpočtové opatření č. 2/2013, kterým se navyšují příjmy o 610.000 Kč (289.500 Kč dotace na státní správu, 200.000 Kč obdržený dar) a výdaje o 132.600 Kč (z toho 120.000 Kč pouhý účetní převod z účtu na účet.).
  Obě rozpočtová opatření učinil starosta na základě pověření OZ z 20.12.2010, č. usnesení 10/2b/2010. Zastupitelé berou rozpočtové změny č. 1 a 2 na vědomí.
 7. Starosta představuje Zprávu o ročním hospodaření v lesích obce Včelná vyhotovenou Lesní správou a pilou K. Újezd. Příjmy: 2.550 Kč, výdaje 1.900 Kč, zisk 650 Kč. Zastupitelé berou zprávu na vědomí. Od příštího roku by se měl výtěžek pro obec zvýšit na cca 20 tis. Kč.
 8. Starosta představuje návrh na vyřazení předmětů z majetku PO Mateřská škola Včelná v celkové výši pořizovacích cen 124.338,90 Kč (největší položky jsou starý PC, monitor a tiskárna).
  Návrh usnesení č. 1/30/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis předmětů z majetku PO Mateřská škola Včelná dle návrhu ze dne 23.1.2013 v celkové výši 124.338,90 Kč" schválen hlasováním 7-0-0.
 9. Starosta představuje návrh na vyřazení předmětů z majetku obce Včelná v celkové výši pořizovacích cen 113.269,23 Kč (největší položky A3 kopírka, notebook, monitor, křovinořez).
  Návrh usnesení č. 2/30/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis předmětů z majetku obce dle návrhu ze dne 6.2.2013 v celkové výši 113.269,23 Kč" schválen hlasováním 7-0-0.
 10. Zprávy starosty obce
  1. Starosta obce informuje, že zaslal dopisy na Finanční úřad v Č. Budějovicích a na Ministerstvo financí o rozhodnutí zastupitelstva obce nezasílat daňové příjmy na účet obce u ČNB.
  2. Starosta informuje, že byla podepsána darovací smlouva s firmou INVY na finanční dar na rozvoj obce obci ve výši 200 tis. Kč.
  3. Starosta komentuje Hodnotící zprávu hospodaření obce za rok 2012, kterou zastupitelé obdrželi s pozvánkou na jednání. Zpráva bude schvalována na některém dalším zasedání OZ jako součást Závěrečného účtu obce za rok 2012.
  4. Starosta představuje došlý návrh na hospodaření v lesích obce Včelná od p. Ladislava ze Včelné. V tomto bodě se zastupitelstvo shoduje, že bude od současného lesního hospodáře obce požadovat odhad objemu potenciálních těžeb a výnosů z hospodaření v lesích dle hospodářského plánu do roku 2017.
  5. Starosta představuje návrh smlouvy o nakládání s odpady s firmou .A.S.A., který by umožnil občanům obce Včelná likvidovat "zdarma" odpady na skládce města Č. Budějovice Švábův Hrádek s tím, že by obci byl tento odpad fakturován. Bylo by to výhodné zejména u druhů odpadů, u nichž obec nenabízí odběr - sutě a jiné stavební materiály, případně hadry či jiný velkoobjemový odpad.
   S možností odvozu stavebního odpadu do ČB občany zastupitelé v principu souhlasí. J. Hanetšleger však upozorňuje na možné zneužívání tohoto systému podnikateli. Do příštího zasedání starosta projedná konkrétní možnosti s firmou A.S.A., včetně omezení druhů či množství odpadů.
  6. Starosta představuje požadavky některých obyvatel lokality Dlouhé role, které byly předány písemně při jeho jednání s pěti občankami obce v předminulém týdnu. Požadavky projedná komise výstavby a územního rozvoje.
  7. Starosta informuje o tom, že zaslal e-mailem upozornění starostovi obce Boršov nad Vltavou ohledně uklízení psích exkrementů po psech boršovských majitelů na katastru obce Včelná. Starosta Boršova toto upozornění rozeslal boršovským občanům.
  8. Starosta informuje o dosavadním výsledku jednání o přeložce plynového potrubí nacházejícího se v kanalizační šachtě obce za účasti zástupců obce, firmy Čevak a E.ON.
  9. Starosta informuje, že vydal za obec souhlas vlastníka pozemku k realizaci projektu z MAS Blanský les - Netolicko. Jedná se o zřízení turistického posezení se stříškou v obci.
  10. Starosta informuje, že bylo zahájeno řízení o povolení vodohospodářských sítí v rámci ZTV Dlouhé role 30 RD developera Projekt S+V, České Budějovice.
  11. Starosta informuje o poskytnutí metodické pomoci od územního pracoviště odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ve věci obecně závazných vyhlášek obce o místních poplatcích. Při této příležitosti dává ke zvážení výši místního poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na kanalizaci. Poplatková povinnost bývá ve výši 35-75 tis. Kč. Zastupitelé aktuálně o snížení poplatku neuvažují.
  12. Starosta předkládá zastupitelstvu možnost vstupu obce do Svazu měst a obcí ČR. Tato organizace obcí se účastní jednání se zákonodárci při přípravě zákonů týkajících se obcí a prosadila mimo jiné letošní zvýšení daňových příjmů pro obce. Roční poplatek by se pohyboval kolem 5.300 Kč.
   Návrh usnesení č. 3/30/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje členství obce ve Svazu měst a obcí České republiky" neschválen hlasováním 0-7proti-0.
  13. Starosta informuje o průběhu pořizování Změny územního plánu č. 1 obce Včelná
  14. Starosta představuje předběžnou cenovou kalkulaci na opravu komunikace Luční recyklátem s asfaltovými nátěry ve výši 232 tis. Kč bez DPH. Starosta připraví ještě další možnosti a nabídky po konzultaci se stavebními firmami.
  15. Starosta informuje o odstranění nádrží z kotelny mateřské školy.
  16. Starosta informuje o možnosti získání dotace přes MAS Blanský les - Netolicko na výměnu oken v budově obecního úřadu.
   Návrh usnesení č. 4/30/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje žádost o dotaci z MAS Blanský les - Netolicko na výměnu oken v budově Obecního úřadu Včelná" schválen hlasováním 7-0-0.
   J. Hanetšleger zde upozorňuje, že obec chce investovat již do dalších akcí, např. komunikace Luční, zatímco nebyla ani započata zcela prioritní akce kanalizace ve Čtyřech chalupách. Již mnoho let se o této stavbě mluví, ale nezačalo se s ní.
   Starosta obce odpovídá v tom smyslu, že stavba začne, až se najde vhodná dotační možnost, neboť rozpočet na celou stavbu je 25 mil. Kč, což je pro obecní rozpočet příliš mnoho. Dotace je navíc možné čerpat pouze na část stavby - splaškovou kanalizaci. P. Průša argumentuje, že obec nemůže zastavit veškerou činnost proto, že se čeká na dotaci na kanalizaci, je třeba například provádět opravy. Nebudou se však začínat jiné velké investiční akce. Teoretickou možností je zvážit etapovitost stavby kanalizace ve Čtyřech chalupách.
   J. Hanetšleger upozorňuje též na stav vodou a dopravou poničené komunikace ve Čtyřech chalupách (větev k čp. 195) poté, co přestal být funkční rigol podél komunikace a místo k otáčení svozových vozidel odpadů.
  17. Starosta představuje návrh na bezúplatný převod předmětů z majetku obce Včelná do MŠ Včelná. Celková hodnota majetku k převodu DDNM 7.885,50 Kč (SW Office 97); DDHM 5.459,50 Kč (skartovač, cedule MŠ, zahradní lavičky).
   Návrh usnesení č. 5/30/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje bezúplatný převod předmětů inv. č. 1702, 1280, 1346 a 1378 z majetku obce Včelná k hospodaření do Mateřské školy Včelná." schválen hlasováním 8-0-0.
  18. Starosta informuje o záměru čištění Vltavy u retenční a odkalovací nádrže v majetku obce Včelná s tím, že těžká nákladní technika by jezdila přes příjezd k nádrži, pod nímž je též uloženo přívodní kanalizační potrubí. Starosta představuje stanovisko, které připravil ve spolupráci s provozovatelem kanalizační soustavy obce Čevak a.s.
  19. Starosta informuje o výsledku dnešního závěrečného přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 s výsledkem, že nebyla zjištěna pochybení.
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Návrh usnesení č. 6/30/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná ukládá finančnímu výboru projednat Plán investic a rok 2013 a posoudit obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích" schválen hlasováním 8-0-0.
  2. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková informuje o připravovaných akcích na jaro 2013 a o připravovaném obecním plese. Též se zmiňuje o vývoji výkupu pozemků ve Čtyřech chalupách pro stavbu kanalizace.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím v měsíci únoru.
  4. Komise výstavby a územního rozvoje projedná možnost jiného hospodáře v obecních lesích, požadavky nových občanů z Dlouhých rolí a plán investic obce na rok 2013.
 12. Různé:
  1. Starosta informuje o zimním úklidu veřejných prostranství při nedávném přívalu sněhu
  2. Starosta informuje o přípravě obecního plesu, který se bude konat 15. února.


  Zasedání ukončeno v 19:55 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 11.2.2013

Ověřili: Ing. J. Mandžuková, J. Hanetšleger
Podepsán: starosta obce