Zápis z 31. zasedání ZO Včelná 2013Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 11.3.2013 od 18,30 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 30 z 11.2.2013
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 28.2.2013
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 28.2.2013
 6. Rozpočtové opatření č. 3/2013
 7. Návrh na odpis projektu kanalizace ul. Včelenská r. 2006
 8. Návrh na odpis projektu chodník tř.5.května r. 2006
 9. Zprávy starosty obce
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
 11. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 9 e)
 8. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:
 • JUDr. Ivana Rygálová
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:31 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.
  Program jednání schválen hlasováním 7-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Voráček, J. Petrová
 3. Kontrola usnesení č. 30: Uložený úkol pro finanční výbor bude projednán ve zprávách výborů.
 4. Starosta obce uvádí přehled daňových příjmů za únor 2013: 1.286 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů za první dva měsíce roku činí 289 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 28.2.2013 podává starosta obce. Příjmy naplněno 3.769 tis. Kč z rozpočtovaných 13.025 tis. Kč, výdaje naplněno 2.040 tis. Kč z rozpočtovaných 12.345 tis. Kč. Stav účtu ke konci února: 11.398 tis. Kč.
 6. Starosta představuje rozpočtové opatření č. 3/2013, kterým se navyšují příjmy o 176.718 Kč (především vratky za energie a dopravní obslužnost) a výdaje snižují o 303 Kč. Zastupitelé berou rozpočtovou změnu č. 3 na vědomí.
 7. Starosta představuje návrh na odpis projektu chodníku na tř.5.května z roku 2006. Stavba nebude realizována, neboť došlo ke změně poměrů a chodník se projektuje po částech znovu.
  Návrh usnesení č. 1/31/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis projektu chodník tř.5.května v hodnotě 38.080 Kč" schválen hlasováním 7-0-0.
 8. Starosta představuje návrh na odpis projektu kanalizace ul. Včelenská v k.ú. Boršov nad Vltavou z roku 2006. Stavba nebude realizována, neboť po posílení kanalizačních sběračů v obci v r. 2009 bylo problematické místo vyřešeno.
  Návrh usnesení č. 2/31/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis projektu kanalizace ul. Včelenská v hodnotě 46.410 Kč" schválen hlasováním 7-0-0.
 9. Zprávy starosty obce
  1. Starosta představuje účetní závěrku obce za rok 2012 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 2.197.573,31 Kč.
   Návrh usnesení č. 3/31/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku obce Včelná za rok 2012 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 2.197.573,31 Kč" schválen hlasováním 7-0-0.
  2. Starosta představuje účetní závěrku MŠ Včelná s výsledkem hospodaření -15.121,94 Kč. Schodek bude uhrazen z rezervního fondu MŠ.
   Návrh usnesení č. 4/31/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Včelná za rok 2012 s výsledkem hospodaření ve výši -15.121,94 Kč. Schodek bude uhrazen z rezervního fondu MŠ" schválen hlasováním 7-0-0.
  3. Starosta představuje dokument Závěrečný účet obce, který zastupitelé obdrželi předem. K závěrečnému účtu není námitek.
   Návrh usnesení č. 5/31/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2012, jehož přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad." schválen hlasováním 7-0-0.
  4. Starosta představuje návrh odpisového plánu obce na rok 2013. K návrhu není námitek.
   Návrh usnesení č. 6/31/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpisový plán obce na rok 2013" schválen hlasováním 7-0-0.
  5. Starosta informuje o dvou došlých nabídkách na vypracování pasportu veřejného osvětlení. Nejlevnější nabídku 70,20 Kč za 1 sloup VO (celkem 21,4 tis. Kč včetně DPH) podala firma Elsa CB z Boršova nad Vltavou.
  6. Starosta informuje o vývoji záležitosti osazení závor na železničních přejezdech v obci.
  7. Starosta předkládá Lesní těžební plán do roku 2017 vypracovaný lesním správcem ing. Mertlíkem. Roční výnos z hospodaření v lesích za toto období se předpokládá průměrně 107 tis. Kč. Informaci doplňuje předseda finančního výboru ing. K. Pokorný.
  8. Starosta představuje návrh na odpis barevné laserové multifunkční tiskárny z kanceláře obce inv. č. 1017 v ceně 20.517 Kč. Oprava a výměna opotřebovaných dílů by stála více než nová tiskárna.
   Návrh usnesení č. 7/31/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis tiskárny Brother DCP 9045CDN, inv. č. 1017 v hodnotě 20.517 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
  9. Starosta informuje, že podal na Státní pozemkový úřad žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Včelná parc. č. 591, 526/2, 594. O pozemky obec již dříve neúspěšně žádala tehdejší Pozemkový fond.
  10. Starosta informuje o potřebě poražení vrby u rybníka v Lesní kolonii
  11. Starosta informuje o zaslané výzvě majitelům neudržované nemovitosti čp. 253 v Lesní kolonii
  12. Starosta informuje o zaslané výzvě majiteli neudržované nemovitosti ul. Jiráskova čp. 87
  13. Starosta představuje návrh smlouvy s firmou A.S.A. o odvozu odpadu občany do sběrného dvora v Č. Budějovicích. Starosta smlouvu upraví a uzavře.
  14. Starosta informuje o potřebě úprav vyhlášky o místních poplatcích, jak byly navrženy kontrolním orgánem ministerstva vnitra. Novelizovanou vyhlášku navrhuje ke schválení.
   Návrh usnesení č. 8/31/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 1/2013 o místních poplatcích" schválen hlasováním 8-0-0.
  15. Starosta informuje o zamýšleném rozšíření vybavení dětského hřiště v Dlouhé ulici o nové prvky, které budou pořízeny z daru obci.
  16. Starosta představuje vyúčtování obecního plesu konaného dne 15.2.2013. Výtěžek je 3.589 Kč před zaplacením autorských poplatků sdružení OSA.
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný podává zprávu z jednání výboru dne 6.3.2013 o plánovaných investicích na rok 2013. Obec by mohla letos provést stavby: přeložka plynu z kanalizační šachty pod tratí, přesun zastávky MHD, posílení kanalizace Dlouhé role a část kanalizace v k.ú. Boršov - tyto náklady činí 4-5 mil. Kč. Velkou připravovanou stavbou je pak kanalizace Čtyři chalupy za 20-25 mil. Kč, z čehož by cca 8 mil. Kč mohlo být získáno z dotace. Projektant v současné době zjišťuje možnosti etapovité výstavby.
   J. Hanetšleger zde navrhuje jako základní etapu vybudovat pouze splaškovou kanalizaci od lesa (od čp. 196) k příjezdové cestě do Čepra. Dále se podivuje, že uvedené akce za 4-5 mil. Kč nebyly ve volebním programu a nebylo o nich dříve ani řeč, a najednou se ocitnou jako první priority před dlouho slibovanou kanalizací ve Čtyřech chalupách. Odpovídá ing. K. Pokorný, že přeložka plynu a posílení kanalizace jsou stavby víceméně vynucené, přičemž pokud by tyto stavby nebyly provedeny, kanalizaci ve Čtyřech chalupách by to obci stejně neumožnilo zafinancovat.
   Dále se finanční výbor zabýval sazbou poplatku ve vyhlášce o zhodnocení pozemku možností připojení na kanalizaci a navrhuje snížení poplatku na 18,50 Kč/m2 vzhledem k použití koeficientu celkové zastavitelnosti pozemku 0,3. Toto snížení formou novely vyhlášky dáno k hlasování.
   Návrh usnesení č. 9/31/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 2/2013 o změně obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace" schválen hlasováním 8-0-0.
  2. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková informuje o připravovaných akcích na jaro 2013.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím v měsíci březnu a o dubnovém vítání občánků.
  4. Úkol komise výstavby a územního rozvoje projednat mimo jiné požadavky nových občanů z Dlouhých rolí trvá.
 11. Různé:
  1. Ing. J. Mandžuková navrhuje zorganizovat úklid okrajových částí lesa před hromadným sběrem odpadů dne 6.4.2013. Akce se uskuteční 23.3.2013.


  Zasedání ukončeno v 20:05 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 11.3.2013

Ověřili: J. Voráček, J. Petrová
Podepsán: starosta obce