Zápis z 32. zasedání ZO Včelná 2013Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 8.4.2013 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 31 z 11.3.2013
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.3.2013
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.3.2013
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2013
 7. Zprávy starosty obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 8 e)
 8. JUDr. Ivana Rygálová
 9. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:


Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • ing. arch. Vojta Vít, Č. Budějovice


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.

  Starosta navrhuje program jednání rozšířit o nový bod 7 - Rozšíření změny územního plánu č. 1 o novou lokalitu. S touto změnou program jednání schválen hlasováním 8-0-0.

 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. K. Pokorný, JUDr. I. Rygálová
 3. Kontrolu usnesení č. 31 provádí starosta obce: Vyhláška o místních poplatcích vyhlášena na úřední desce.
 4. Starosta obce uvádí přehled daňových příjmů za březen 2013: 992 tis. Kč. Loni to za březen bylo 696 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů za první tři měsíce roku činí 584 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.3.2013 podává starosta obce.
  Příjmy naplněno 5.298 tis. Kč z rozpočtovaných 13.067 tis. Kč, výdaje naplněno 2.558 tis. Kč z rozpočtovaných 12.322 tis. Kč. Stav účtu k 31.3. byl 12.439 tis. Kč.
 6. Starosta představuje rozpočtové opatření č. 4/2013, kterým se navyšují příjmy o 42.130 Kč (především výtěžek ze sběru železa a elektrozařízení) a výdaje snižují o 22.762 Kč (neplacená daň z příjmu za obec). Zastupitelé berou rozpočtovou změnu č. 4/2013 na vědomí.
 7. Starosta představuje návrh na změnu územního plánu č. 2 vzešlý od investora ing. arch. Víta. Jedná se o obytný dům a "dům služeb" v lokalitě pod tratí. Tento záměr mění dispozici komunikace pod tratí oproti současně platnému územnímu plánu obce. Přítomný ing. arch. Vít blíže seznamuje se svým záměrem.
  Návrh usnesení č. 1/32/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozšíření pořizované změny územního plánu Včelná č. 1 o lokalitu severně od železniční trati Č. Budějovice - H. Dvořiště (změna dispozice komunikace pod tratí)" schválen hlasováním 8-0-0.
 8. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o uzavření železničního přejezdu směr České Budějovice 10. - 11.4.2013.
  2. Starosta představuje návrh dodatku smlouvy o dílo na Územní studii Čtyři chalupy s ing. Ťukalovou. Mimo jiné je jedná o zohlednění nové zákonné výše DPH.
  3. Starosta informuje o stavebním povolení na přesun zastávky v ul. Jiráskova.
  4. Starosta představuje návrh soukromého majitele na prodej pozemku v krajnici hlavní silnice před domy čp. 377 a 379.
   Návrh usnesení č. 2/32/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemku parc. č. 796/21 v k.ú. Včelná o výměře 85 m2 od za cenu 100 Kč/m2" schválen hlasováním 8-0-0.
  5. Starosta informuje o výsledku projednání na projekční firmě Ekoeko rozfázování projektu kanalizace ve Čtyřech chalupách.
  6. Vyhláška o místním poplatku za zhodnocení pozemku možností připojení na kanalizaci obce zatím nevydána. Starosta doporučuje počkat na stanovisko Krajského úřadu ohledně oprávněnosti vybírání tohoto poplatku.
  7. Starosta informuje o zastavení územního řízení na chodník pod tratí vpravo k zastávce vzhledem k tomu, že České dráhy budou budovat závory a s tím i část chodníku. Obec bude svou stavbou pak na něj navazovat a v územním řízení bude pokračovat.
  8. Starosta informuje o osazení laviček se stolky na dětské hřiště v Voráčků. Stolky zhotoveny svépomocí.
  9. Starosta informuje o provedených likvidacích černých skládek na katastru či pozemcích obce
  10. Starosta informuje o výsledcích jednání s projektanty p. Lukšem a p. Šlincem ohledně dokončení dopravních projektů - chodníky, zastávky.
  11. Starosta informuje o plánovaném Mistrovství evropských policejních sborů v orientačním běhu ve dnech 7. - 9. června 2013. Orientační běh dne 8.6. se uskuteční částečně na katastru obce Včelná.
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Ve zprávě finančního výboru o hospodaření v lesích starosta uvádí informaci od soudního znalce ing. Hejdy by aktualizace Lesního hospodářského plánu pro lesy obce Včelná včetně nacenění a zaměření lesních porostů stála 15 - 20 tisíc Kč a byla by hotova do poloviny května 2013. Lesní správa a pila Kam. Újezd letos již obci odvedla 120 tis. Kč. Zastupitelé souhlasí s pokračováním pronájmu lesů Lesní správě a pile Kamenný Újezd.
  2. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Rygálová referuje o kontrole plnění usnesení za minulé čtvrtletí.
  3. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková konzultuje se sportovní komisí organizaci dětského dne.
  4. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím v měsíci dubnu a o vítání občánků dne 20. dubna.
  5. Předseda sportovní komise informuje o připravovaném turnaji ve stolním tenise.
 10. Různé: –

  Zasedání ukončeno v 18:45 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 8.4.2013

Ověřili: Ing. K. Pokorný, JUDr. I. Rygálová
Podepsán: starosta obce