Zápis z 33. zasedání ZO Včelná 2013Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 6.5.2013 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 32 z 8.4.2013
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 30.4.2013
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 30.4.2013
 6. Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2013
 7. Zprávy starosty obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek (odešel v průběhu projednávání bodu 7 m)
 2. Josef Hanetšleger
 3. Zdeněk Petr - starosta
 4. Jana Petrová
 5. Ing. Karel Pokorný
 6. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 7 e)
Omluvení zastupitelé:
 • Ing. Jarmila Mandžuková
 • JUDr. Ivana Rygálová
 • Jan Voráček


Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:01 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.
  Program jednání schválen hlasováním 5-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Petrová, J. Hájek
 3. Kontrolu usnesení č. 32 provádí starosta obce: Smlouva o odkupu pozemku podepsána a je ve stavu vyřizování vkladu do katastru.
 4. Starosta obce uvádí přehled daňových příjmů za duben 2013: 707 tis. Kč. Loni to za duben bylo 531 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů za první čtyři měsíce roku činí 761 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.4.2013 podává starosta obce. Příjmy naplněno 6.458 tis. Kč z rozpočtovaných 13.255 tis. Kč, výdaje naplněno 3.030 tis. Kč z rozpočtovaných 12.393 tis. Kč. Stav účtu k 30.4. byl 13.128.465 Kč.
 6. Starosta představuje rozpočtové opatření č. 5/2013, které schválil na základě pověření zastupitelstvem obce. Příjmy se navyšují o 283.940 Kč (především výtěžek z hospodaření v lesích 120.000 Kč a nájemné z vodohospodářského majetku obce 67.340 Kč) a výdaje zvyšují o 167.718 Kč (především výměna plynového kotle v MŠ 38.700 Kč, odpadkové koše pro psy 20.245 Kč). Zastupitelé berou rozpočtové opatření č. 5/2013 na vědomí.
  Dále starosta představuje návrh rozpočtového opatření č. 6/2013, kterým se navyšují výdaje o 449.000 Kč, z toho 250.000 Kč na opravy komunikací a 199.000 Kč na vybavení dětských hřišť.
  Návrh usnesení č. 1/33/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013, kterým se navyšují výdaje o 449.000 Kč" schválen hlasováním 5-0-0.
 7. Zprávy starosty obce
  1. Starosta představuje návrh řešení přechodu budoucího chodníku přes železniční trať na tř.5.května s tím, že ulice podél trati by se stala jednosměrnou (jen výjezd na tř.5.května). S realizací přechodu České dráhy počítají pravděpodobně příští rok.
  2. Starosta informuje o zatímních výsledcích jednání o financování přeložky vysokotlakého plynovodu ze šachty obecní kanalizace. Firma E.ON se ani po dvou jednáních nechce zatím na přeložce finančně podílet. Obec doloží pro podporu svého stanoviska posudek možných rizik pro provoz plynovodu a firma E.ON věc dále projedná.
  3. Starosta informuje o zaslání hlášení o udržitelnosti projektu "Územní plán obce Včelná," na který obec dostala dotaci z programu IOP.
  4. Starosta představuje záměr zpevnění krajnic komunikace ve Čtyřech chalupách
  5. Starosta představuje finanční nabídku na opravu komunikace v ulici Luční (198 tis. Kč bez DPH, oprava začne 13.5.2013) a na přesun zastávky MHD "Jiráskova" (119 tis. Kč bez DPH).
  6. Starosta informuje o tom, že podal žádost na dotaci na výměnu oken v budově obecního úřadu k MAS Netolicko, o.p.s.
  7. Starosta představuje nabídku firmy A.S.A. na rozmístění kontejnerů na textil a na svážení 240 l nádob na kompostovatelný odpad. Vzhledem k tomu, že kontejnery na textil budou provozovány pro obec zdarma, zastupitelé s jejich rozmístěním souhlasí. Vývoz jedné nádoby na kompostovatelný odpad by stál 70 Kč, a o tuto službu zastupitelé zatím nejeví zájem.
  8. Starosta informuje o možnosti zvýšit retenci srážkových vod v dolní části obce snížením hladiny obecního rybníka (Hliňák) o cca 25 cm. S takovým řešením zastupitelé souhlasí. Při přívalových deštích rybník pojme větší množství vody a odlehčí tak kanalizaci v Lesní kolonii.
  9. Starosta informuje, že podepsal darovací smlouvu s firmou VHS p. Novotného na 200 tis. Kč na rozvoj obce.
  10. Starosta představuje nabídku M. Šlince na vypracování projektu cyklostezky (30 tis. Kč) a navazujícího chodníku k trati, včetně nové zastávky MHD (25 tis. Kč). Přípravu stavby cyklostezky včetně zajištění soukromých pozemků má na starosti předseda finančního výboru ing. K. Pokorný.
  11. Starosta informuje, že opětovně předložil obci Boršov návrh dohody o společné úhradě stavby chodníku a zastávky na boršovské straně tř.5.května pod tratí.
  12. Starosta informuje, že objednal po výběrovém řízení herní sestavu k dovybavení dětského hřiště v Dlouhé ulici.
  13. Starosta informuje, že v nejbližší době budou rozmístěny koše na psí výkaly ve vytipovaných lokalitách. Rozmístění košů má na starosti místostarostka ing. J. Mandžuková.
  14. Starosta představuje fotografie autovraků momentálně překážejících v obci a informuje o postupu obce vůči majitelům.
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný doplňuje informaci o dalším možném postupu obce ve věci financování přeložky plynovodu, viz bod 7 b).
  2. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím v měsíci květnu a o připravovaném výletu pro seniory.
 9. Různé:
  1. Na dotaz J. Hanetšlegera se diskutuje další postup přípravy stavby kanalizace ve Čtyřech chalupách.


  Zasedání ukončeno v 18:46 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 8.4.2013

Ověřili: J. Petrová, J. Hájek
Podepsán: starosta obce