Zápis z 34. zasedání ZO Včelná 2013



Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 10.6.2013 od 18,00 hodin



Program:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 33 z 6.5.2013
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.5.2013
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.5.2013
 6. Rozpočtové opatření č. 7/2013
 7. Průkaz energetické náročnosti budov
 8. Zprávy starosty obce
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
 10. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek (odešel v průběhu jednání)
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. JUDr. Ivana Rygálová
 7. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:
 • Ing. Karel Pokorný
 • Petr Průša


Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:02 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.

  Program jednání schválen hlasováním 7-0-0.

 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Hanetšleger, JUDr. I. Rygálová
 3. Kontrolu usnesení č. 33 provádí starosta obce: nic nebylo uloženo.
 4. Starosta obce uvádí přehled daňových příjmů za květen 2013: 936 tis. Kč. Loni to za květen bylo 969 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů za prvních pět měsíců roku činí 728 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.5.2013 podává starosta obce.
  Příjmy naplněno 7.690 tis. Kč z rozpočtovaných 13.475 tis. Kč, výdaje naplněno 3.959 tis. Kč z rozpočtovaných 12.847 tis. Kč. Stav účtu k 31.5. byl 13.436.436 Kč.
 6. Starosta představuje rozpočtové opatření č. 7/2013, které schválil na základě pověření zastupitelstvem obce. Příjmy se navyšují o 220.210 Kč (především přijatý dar obci 200 tis. Kč) a výdaje zvyšují o 5.000 Kč (oprava zahradního traktoru). Zastupitelé berou rozpočtové opatření č. 7/2013 na vědomí.
 7. Starosta informuje o zákonné povinnosti nechat si do 30.6.2013 vypracovat "průkaz energetické náročnosti budov" u komunálních objektů nad 500 m2, což se ve Včelné týká mateřské školy a kulturního domu. Byly poptány čtyři firmy, tři zatím podaly nabídky.
 8. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o nabídce policie k součinnosti při vymáhání pravidel stání automobilů na místních komunikacích. Měly by zbýt dva jízdní pruhy, každý aspoň 3 metry. Při zastavení stačí ponechat průjezdný pouze 3-metrový pruh.
   Probíhá diskuze, jak situaci dle zákona nedovoleného stání v obci řešit. Obecní úřad v každém případě upozorní na nedovolené stání automobilů v obecním zpravodaji.
  2. Starosta informuje o provedeném osazení 5 košů na psí exkrementy
  3. Starosta informuje o potřebě provést výběrové řízení na správce vodohospodářského majetku obce od roku 2014, kdy končí smlouva se stávajícím správcem Čevak a.s.
  4. Starosta informuje o tom, že pasport veřejného osvětlení byl vyhotoven a předán obci
  5. Starosta představuje nabídku jihočeské regionální televize TV GIMI na zpracování 3 minutového spotu o dění obci. Zastupitelé nabídku především vzhledem k ceně v řádu několika desetitisíců neakceptují.
  6. Starosta informuje o vydání územního rozhodnutí na stavbu ZTV pro 99 RD, Dlouhé role II. Jedná se o pokračování výstavby na Dlouhých rolích směrem na východ, developerem je Vít a Svoboda.
  7. Starosta seznamuje s výzvou Červeného kříže k humanitární sbírce.
   Starosta zde navrhuje schválit solidární povodňový dar obci Plav ve výši 10.000 Kč. S tím zastupitelé souhlasí.
   Návrh usnesení č. 1/34/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dar obci Plav ve výši 10.000 Kč na likvidaci povodňových škod" schválen hlasováním 7-0-0.
  8. Starosta informuje o tom, že byla snížena hladina rybníka v Lesní kolonii
  9. Starosta informuje o rozhodnutí Krajského úřadu ohledně odvolání poplatníka vůči místnímu poplatku za zhodnocení pozemku možností napojení na vodovod nebo kanalizaci.
  10. Starosta informuje o zahájení prací na ZTV pro 30 RD na Dlouhých rolích - oblast mezi ulicí Dlouhé role a hlavní silnicí.
  11. Starosta informuje o návštěvě pracovníka o.p.s. "Energie pod kontrolou", který chtěl nabídnout obci levnější energii, ale zjistil, že obec Včelná má již sjednány s firmou ČEZ ceny nižší.
  12. Starosta představuje předběžné dílčí rozpočty čtyř rozdělených fází/větví projektované kanalizace ve Čtyřech chalupách. Celková cena dle projektu činí 24,5 mil. Kč s DPH. Fáze by byly v hodnotách 14,5 mil. Kč, 7 mil. Kč, 2 mil. Kč a 1 mil. Kč. I projekt je třeba v případě realizace po fázích rozdělit na jednotlivé fáze.
  13. Starosta informuje, že je zpracován "Evakuační plán JETE", který pro obec Včelnou počítá s případným příjmem 55 ubytovaných, a to v kulturním domě a budově Sportovního klubu.
  14. Starosta informuje o nepřidělené dotaci na výměnu oken v budově obecního úřadu. Obec neúspěšně žádala u MAS Blanský les - Netolicko. Projekt i cenové nabídky firem má obec připravené. Zastupitelé souhlasí s provedením výměny i z obecního rozpočtu.
  15. Starosta informuje o provedené opravě ulice Luční.
  16. Starosta informuje o následcích povodně v obci Včelná i okolí a o zasílaných informacích krizového štábu. Dobře fungovaly retenční nádrže za mateřskou školou a ve Čtyřech chalupách i rybník "Hliňák".
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková informuje o uskutečněných kulturních akcích - povídání s T. Boučkovou a dětský den, a zve na akce plánované - zájezd do otáčivého divadla. Také připomíná, že obec obdržela grant od Jihočeského kraje na kulturu ve výši 20 tis. Kč.
  2. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím v měsíci červnu a o uskutečněném květnovém zájezdu pro seniory.
  3. Za komisi územního rozvoje referuje starosta obce. Komise se zabývala žádostí o odkup části obecního pozemku o výměře 36 m2 pro účely zahrádky u bytového domu čp. 608 v ulici Dolní.
   Návrh usnesení č. 2/34/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná u bytového domu čp. 608 o výměře cca 36 m2 za cenu 200 Kč/m2 - viz grafická příloha" schválen hlasováním 6-0-0.
   Dále starosta představuje návrh na odprodej obecních pozemků parc. č. 50 a 62 v k.ú. Včelná před řadovkou v Lesní kolonii, které jsou stejně již užívány majiteli přilehlých nemovitostí. Větší z pozemků byl odkoupen od státu v roce 2007 za 100 Kč/m2. Zastupitelé s prodejem souhlasí, pokud s odkupem vysloví souhlas všichni vlastníci přilehlých nemovitostí.
   Návrh usnesení č. 3/34/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 50 a 62 v k.ú. Včelná" schválen hlasováním 6-0-0.
   Starosta dále představuje dočasné řešení odvodnění komunikace ve Čtyřech chalupách kolem dvou dubů, kudy vytéká množství vody z lesa. Obec by instalovala žlaby a vybudovala rigol. S návrhem řešení bude osloven majitel pozemku parc. č. 488/4 v k.ú. Včelná.
 10. Různé:
  1. Starosta připomíná schválenou novelu vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení pozemku možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, která snižuje poplatek za 1 m2 z 61,94 Kč na 18,50 Kč. Novela bude vyvěšena na úřední desce v měsíci červnu.


  Zasedání ukončeno v 19:05 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 10.6.2013

Ověřili: J. Hanetšleger, JUDr. I. Rygálová
Podepsán: starosta obce