Zápis z 35. zasedání ZO Včelná 2013Zápis z 35. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 8.7.2013 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 34 z 10.6.2013
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 30.6.2013
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 30.6.2013
 6. Výpověď smlouvy - "Správa a provoz veřejného vodovodu"
 7. Zprávy starosty obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek (přišel v průběhu projednávání bodu 9a)
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 6)
 8. JUDr. Ivana Rygálová
Omluvení zastupitelé:
 • Jan Voráček


Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:05 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.

  Program jednání schválen hlasováním 6-0-0.

 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. J. Mandžuková, J. Petrová
 3. Kontrolu usnesení č. 34 provádí starosta obce: záměry prodeje pozemků byly zveřejněny na úřední desce, smlouva o daru obci Plav ještě nepodepsána zástupcem obce Plav.
 4. Starosta obce uvádí přehled daňových příjmů za červen 2013: 1.327 tis. Kč. Loni to za červen bylo 1.009 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů za prvních šest měsíců roku činí 1.046 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.6.2013 podává starosta obce.
  Příjmy naplněno 9.096 tis. Kč z rozpočtovaných 13.495 tis. Kč, výdaje naplněno 4.627 tis. Kč z rozpočtovaných 12.918 tis. Kč. Stav účtu k 30.6. byl 14.193.953 Kč.
 6. Starosta informuje o povinnosti uložené poskytovatelem dotace provést výběrové řízení na provozovatele kanalizace obce v roce 2014. Zároveň starosta navrhuje provést i výběr provozovatele vodovodu, neboť mít rozdílné provozovatele kanalizace a vodovodu by nebylo logické. V této souvislosti je potřeba vypovědět smlouvu na provozování vodovodu, která je zatím sepsána na dobu neurčitou.
  Návrh usnesení č. 1/35/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výpověď nájmu vodovodu podle Smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Včelná ze dne 30.9.2009 uzavřené se společností JIVAK a.s. (nyní ČEVAK a.s.), a to tak, aby nájem skončil k 30.9.2014" schválen hlasováním 7-0-0.
 7. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje, že i když je v jeho kompetenci rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku a montáž oken v budově OÚ Včelná, jmenoval z členů zastupitelstva šestičlennou výběrovou komisi, která ze čtyř došlých nabídek vybrala na jednání dne 4.7.2013 jako nejvhodnější nabídku firmy LD OKNA a.s., České Budějovice, především vzhledem k nejnižší ceně, která činila 98.539 Kč včetně DPH. Zastupitelé se způsobem provedení výběru a výběrem firmy LD OKNA a.s. souhlasí.
  2. Starosta informuje o zájmu majitelů nemovitostí o odkup "předzahrádek" v Lesní kolonii. Z osmi oslovených se nikdo nevyslovil vyloženě proti. Obec nechá vypracovat oddělovací geometrický plán. Prodejní cena bude stanovena na příštím zasedání vzhledem k výši pořizovacích nákladů a dalším nákladům (geometrický plán), které obec na pozemky vynaložila.
  3. Starosta představuje rozpočtové opatření č. 8/2013, které schválil na základě pověření zastupitelstvem obce. Příjmy se navyšují o 20.200 Kč (dotace na kulturu 20 tis. Kč) a výdaje zvyšují o 70.620 Kč (o 35 tis. Kč se zvyšuje úhrada neinvestičních nákladů škol městu Č. Budějovice, 30 tis. Kč provedení výběrového řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace). Zastupitelé berou rozpočtové opatření č. 8/2013 na vědomí.
  4. Starosta informuje o zadání vypracování geometrického plánu k oddělení části pozemku p.č. 723/184 v k.ú. Včelná pro účely odprodeje. Tvar a velikost pozemku k prodeji byl upřesněn při místním šetření.
  5. Starosta předkládá svůj dopis adresovaný Obecnímu úřadu Boršov nad Vltavou ohledně územního řízení na stavbu zastávek MHD pod tratí, převážně na katastru obce Včelná. Územní řízení bylo obcí Boršov zahájeno bez dohody s obcí Včelnou o budoucím vlastníku vybudované veřejné infrastruktury a jiných záležitostech.
  6. Starosta informuje o postupu stavby přesun zastávky MHD ul. Jiráskova. Vynucená překládka telefonního kabelu je již provedena, přesun samotné zastávky se plánuje na 13. - 14.7.2013.
  7. Starosta informuje o odměnách pro obec od společnosti EKO-KOM za sběr tříděného odpadu (obalových složek) za rok 2012. Celkově obec obdržela 100 tis. Kč.
  8. Starosta informuje o plánované opravě křižovatky Mánesova-Lidická v Českých Budějovicích, pravděpodobně od 15. července 2013.
  9. Starosta navrhuje pronajmout obecní pozemky parc. č. 463/5,6,7,8,9 - louky na "Hraničkách" na sklizeň trávy a sena firmě VMV Agro Boršov nad Vltavou.
  10. Starosta představuje cenovou nabídku na vypracování projektu pro stavební řízení Úprava kmenové stoky "C" od firmy Ekoeko a.s. Cena činí 112.000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo se zadáním díla této firmě souhlasí.
  11. Starosta informuje o změně projektu kanalizace a vodovod Čtyři chalupy ve smyslu rozdělení do samostatně oceněných etap. Cenová nabídka firmy Ekoeko na změnu projektu činí 29.000 Kč bez DPH. S touto úpravou projektu zastupitelstvo souhlasí.
  12. Starosta představuje návrh mandátní smlouvy s Českou vodohospodářskou s.r.o. na provedení výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace a vodovodu Čtyři chalupy. Navrhovaná cena činí 75.000 Kč bez DPH. Tuto nabídku zastupitelstvo akceptuje.
  13. Starosta představuje návrh mandátní smlouvy s Českou vodohospodářskou s.r.o. na výběrové řízení na správce vodohospodářských sítí obce Včelná. Navrhovaná cena činí 45.000 Kč.
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný informuje o vyhotovení posudku na riziko křížení kanalizace a veřejného plynovodu pod Včelnou. Posudek bude sloužit jako podpora žádosti obce o spolufinancování přeložky plynu firmou E.ON.
   Dále informuje o průběhu dražby na ideální polovinu nemovitosti čp. 299, kde obec chrání zájmy občana obce jako opatrovník.
  2. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Rygálová informuje o došlém podnětu p. Beníška ve věci provádění výkopů kolem jeho domu bez jeho vědomí. O věci se zevrubně informovala a panu Beníškovi zaslala odpověď, kterou dává k nahlédnutí. V odpovědi se mimo jiné uvádí, že na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí i stavební povolení, manželům Beníškovým bylo oznámeno jako ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, avšak v poskytnutých lhůtách se nevyjádřili. Panem Beníškem navrhované umístění zastávky ke Kulturnímu domu se kontrolnímu výboru ani obci nejeví jako vhodné.
   Zároveň kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení z posledních třech zasedání zastupitelstva. Zápis jednání výboru předán starostovi obce.
  3. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková informuje o uskutečněných kulturních akcích - výlet a zájezd do otáčivého divadla.
  4. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o šesti plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím v měsíci červenci.
  5. Předseda komise územního rozvoje P. Průša podává zprávu o jednáních komise od minulého zasedání zastupitelstva.
   Starosta obce zde dále představuje stanovisko firmy ČEVAK na bezpečnostní riziko křížení kanalizace a vysokotlakého plynovodu v lokalitě pod tratí. Dále starosta komisi předává k posouzení žádost vlastníka o projednání směny pozemků v lokalitě Dlouhé role.
 9. Různé:
  1. Starosta informuje o jednání na Krajském pozemkovém úřadě ohledně možnosti bezúplatného či úplatného převodu pozemků parc. č. 526/2 a 591 v k.ú. Včelná na obec.
  2. Starosta informuje o požáru lampy VO v ul. Husova a předkládá zprávu hasičů z této události.
  3. Starosta informuje, že bude potřeba zakoupit komunální techniku především na zimní úklid chodníků. Probíhá diskuze o koupi nového či staršího stroje s malým rozchodem. Starosta provede průzkum trhu.
  4. Starosta informuje o podnětu k vytvoření dalšího přechodu pro chodce v části u ulice Úzká. Obec zadá studii proveditelnosti.


  Zasedání ukončeno v 19:30 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 8.7.2013

Ověřili: Ing. J. Mandžuková, J. Petrová
Podepsán: starosta obce