Zápis z 36. zasedání ZO Včelná 2013Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 22.7.2013 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 35 z 8.7.2013
 4. Schválení výzvy k podání nabídky - stroj pro údržbu chodníků
 5. Rozpočtové opatření č. 10/2013
 6. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:
 • JUDr. Ivana Rygálová


Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:05 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.

  Program jednání schválen hlasováním 8-0-0.

 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Hájek, J. Voráček
 3. Kontrolu usnesení č. 35 provádí starosta obce: výpověď nájmu vodovodu připravena, ještě nepodána.
 4. Starosta informuje, že vzhledem k předpokládané ceně víceúčelového stroje na údržbu chodníků a zeleně nad 200 tis. Kč bez DPH musí dle vnitřní směrnice obce o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválit zastupitelstvo text výzvy k podání nabídek. Návrh textu výzvy s obecnou specifikací stroje starosta předkládá zastupitelstvu k projednání.
  Návrh usnesení č. 1/36/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje text výzvy k podání nabídek na Víceúčelový stroj na údržbu chodníků a zeleně" schválen hlasováním 8-0-0.
  Text výzvy je přílohou tohoto zápisu.
 5. Starosta představuje rozpočtové opatření č. 9/2013, které schválil na základě pověření zastupitelstvem obce. Příjmy se navyšují o 18.000 Kč (výběr poplatku za odpady od občanů) a výdaje zvyšují o 165.000 Kč (z toho 96 tis. Kč výměna oken OÚ, 20 tis. Kč oprava komunální techniky, 29 tis. Kč přeložka kabelů v rámci přesunu zastávky MHD Jiráskova, 10 tis. Kč dar obci Plav). Zastupitelé berou rozpočtové opatření č. 9/2013 na vědomí.
  Starosta zde představuje zároveň návrh rozpočtového opatření č. 10/2013, kterým se navyšují příjmy o 420.000 Kč (příjem daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti) a výdaje o 570.100 Kč (z toho 540 tis. Kč nákup víceúčelového komunálního stroje s příslušenstvím).
  Návrh usnesení č. 2/36/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013, kterým se navyšují příjmy o 420.000 Kč a výdaje o 570.100 Kč." schválen hlasováním 8-0-0.
 6. Různé
  1. Starosta informuje, že obec eviduje pohledávky z let 2005-2010, u nichž by bylo třeba prověřit možnost odpisu.
   Návrh usnesení č. 3/36/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná ukládá finančnímu výboru prověřit odpis pohledávek obce z let 2005 - 2010" schválen hlasováním 8-0-0.
  2. Starosta informuje o plánované oslavě 90. let SK Včelná s tím, že sobotní hudební produkce je na hřišti požadována do 24 hodin. Zastupitelé s výjimečným konáním produkce do pozdních hodin souhlasí.
  3. Starosta informuje o žádosti k povolení konání pravidelných týdenních (úterních) tanečních večerů pro seniory KD Včelná. Tyto akce se dříve konaly pravidelně v Roudném. Starosta navrhuje umožnit tyto akce od září za uhrazení nákladů na topení. S tím zastupitelé souhlasí. Též se diskutuje možnost získání dotace na tyto kulturní akce, pokud by byly zaštítěny obcí.
  4. Starosta informuje o možnosti zaslat připomínky k tvorbě jízdního řádu MHD na rok 2014 do 9.8.2013.
  5. Starosta informuje o průběhu stavebního řízení na příjezdovou zastávku MHD "Pod tratí" a navazující chodník na rozhraní katastrů Včelná a Boršov. Řízení vede zatím jako stavebník obec Boršov. Starosta zastává stanovisko, že by zastávka a veřejně prospěšné stavby na k.ú. Včelná měly být ve vlastnictví obce Včelná, a proto navrhuje provést změnu stavebníka, anebo dohodu s obcí Boršov o pozdějším daru zastávky a chodníku obci Včelná. Financování staveb bylo již dříve dohodnuto 50 % obec Včelná a 50% obec Boršov. Zastupitelstvo se přiklání k řešení bezplatným převodem zastávky na obec Včelná. Také by zástupci obce Včelná měli být ve výběrové komisi na dodavatele prací.
  6. Na dotaz ing. K. Pokorného starosta odpovídá o aktuálním stavu majetkoprávních vztahů k nemovitosti čp. 299, kde je hlášena k pobytu osoba, jejíž je obec opatrovníkem.
  7. Dále ing. Mandžuková referuje o postupu uzavírání smluv o smlouvách budoucích na odprodej pozemků pro stavbu kanalizace ve Čtyřech chalupách.
  8. J. Hájek upozorňuje na špatný stav ulice Nádražní, která je poškozována kamiony, zvláště před firmou Sigma.


  Zasedání ukončeno v 18:45 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 22.7.2013

Ověřili: J. Hájek, J. Voráček
Podepsán: starosta obce