Zápis z 37. zasedání ZO Včelná 2013Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 5.8.2013 od 18,30 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 36 z 22.7.2013
 4. Schválení dodavatele stroje na úklid chodníků
 5. Žádost MKM Real, s.r.o. o prodej, případně směnu pozemku p.č. 719/6
 6. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hanetšleger
 2. Ing. Jarmila Mandžuková
 3. Zdeněk Petr - starosta
 4. Jana Petrová
 5. Ing. Karel Pokorný
 6. Petr Průša
 7. JUDr. Ivana Rygálová
 8. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:
 • Josef Hájek


Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:30 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.
  Program jednání schválen hlasováním 8-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: JUDr. I. Rygálová, P. Průša
 3. Kontrolu usnesení č. 36 provádí starosta obce: úkol finančního výboru prověřit odpis pohledávek trvá.
 4. Starosta představuje zápis výběrové komise na víceúčelový stroj na údržbu chodníků a zeleně z 5.8.2013. K podání nabídky byly přímo vyzvány čtyři firmy a výzva byla zveřejněna též na úřední desce, včetně elektronické podoby. Nabídku podala jen jedna firma a její nabídka vyhověla po všech stránkách s cenou 389.990 Kč bez DPH. Výběrová komise proto doporučuje schválit jako dodavatele víceúčelového stroje firmu WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. , Prostějov.
  Návrh usnesení č. 1/37/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné zakázky na Víceúčelový stroj na údržbu chodníků a zeleně firmu WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. , Prostějov" schválen hlasováním 8-0-0.
 5. Starosta představuje žádost společnosti MKM Real, s.r.o. o prodej, případně směnu pozemku p.č. 719/6 v k.ú. Včelná o výměře 505 m2. Obci by společnost mohla převést pozemky potřebné pro cyklostezku o výměře kolem 870 m2.
  Návrh usnesení č. 2/37/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 719/2 v k.ú. Včelná o výměře 505 m2 (v GP č. 1139-33/2012 nově označena jako parc. č. 719/6 v k.ú. Včelná)" schválen hlasováním 8-0-0.
 6. Různé
  1. Starosta představuje žádost o směnu 620 m2 obecního pozemku parc. č. 723/229 v k.ú. Včelná za 2.551 m2 pozemků.
   Návrh usnesení č. 3/37/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná o výměře 620 m2 (v GP č. 1134-32/2012 nově označena jako parc. č. 723/229 v k.ú. Včelná)" schválen hlasováním 8-0-0.
  2. Starosta informuje o rekordní výši daňových příjmů obce za červenec - byly rekordní 2,4 mil. Kč.
  3. Starosta informuje, že schválil rozpočtové opatření č. 11/2013 se zvýšením příjmů o 382.000 Kč a výdajů o 9.600 Kč. Zastupitelé berou rozpočtové opatření na vědomí.
  4. Starosta představuje žádost Mateřské školy Včelná o nákup varného plynového kotle za cca 80 tis. Kč.
   Návrh usnesení č. 4/37/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje nákup varného plynového kotle do Mateřské školy Včelná" schválen hlasováním 8-0-0.
  5. Starosta představuje žádost p. Miroslava Švarce o příspěvek obce na zbudování vodovodní přípojky. Celková předpokládaná cena prací je 70 tis. Kč. Probíhá diskuze o tom, zda uvažované vodovodní vedení má charakter soukromé přípojky, či veřejného vodovodu. možnost připojení z přípojky více objektů.
   Návrh usnesení č. 5/37/2013: "Zastupitelstvo pověřuje starostu obce a předsedu finančního výboru obce k prověření navrhované ceny prací za zhotovení vodovodní přípojky k chatě p. Miroslava Švarce a k rozhodnutí o finanční spoluúčasti obce v případě, že přípojka bude sloužit i jako veřejný vodovod k připojení dalších nemovitostí" schválen hlasováním 8 0-0.
  6. Ing. J. Mandžuková zve na připravené akce kulturní komise a dotazuje se na přípravu tanečních večerů v KD Včelná. K pořádání této pravidelné akce odpovídá p. J. Hanetšleger.
  7. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Zálišová informuje o své odpovědi na dotazy p. Beníška ohledně zrealizovaného posunu zastávky MHD Včelná - Jiráskova před jeho domem čp. 45.


  Zasedání ukončeno v 19:10 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 5.8.2013

Ověřili: JUDr. I. Rygálová, P. Průša
Podepsán: starosta obce