Zápis z 38. zasedání ZO Včelná 2013Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 4.9.2013 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 37 z 5.8.2013
 4. Zpráva o daňových příjmech k 31.8.2013
 5. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 31.8.2013
 6. Změna ÚP č.1; schválení návrhu zadání
 7. Rozpočtové opatření č. 12/2013
 8. Zprávy starosty obce
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
 10. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:
 • JUDr. Ivana Rygálová


Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:03 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Program jednání schválen hlasováním 8-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Petrová, Ing. K. Pokorný
 3. Kontrolu usnesení č. 37 provádí starosta obce: úkoly finančního výboru budou projednány u zpráv výborů a komisí.
 4. Starosta obce uvádí přehled daňových příjmů za srpen 2013: 1.015 tis. Kč. Loni to za srpen bylo 981 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů za osm měsíců roku činí 2.419 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.8.2013 podává starosta obce.
  Příjmy naplněno 12.840 tis. Kč z rozpočtovaných 14.340 tis. Kč, výdaje naplněno 6.801 tis. Kč z rozpočtovaných 13.666 tis. Kč.
 6. Starosta komentuje předem zastupitelům zaslaný Návrh změny územního plánu Včelná č.1. Návrh usnesení k tomuto bodu, který předložil starosta obce, je přílohou a nedílnou součástí tohoto zápisu. Výsledek veřejného hlasování o návrhu usnesení: 8-0-0. Návrh jako usnesení č. 1/38/2013 schválen.
 7. Starosta informuje, že na základě pověření zastupitelstva obce schválil rozpočtové opatření č. 1 - 12/2013, kterým se navyšují příjmy o 25.000 Kč (10.000 Kč výtěžek z provozu VHP, 15.000 Kč úhrada za věcná břemena) a výdaje o 3.550 Kč (především zapojení plynového zařízení v budově MŠ).
  Dále starosta informuje, že na základě pověření zastupitelstva obce schválil rozpočtové opatření č. 2 - 13/2013, kterým se snižují příjmy o 3.304 Kč (nedočerpaná dotace na volbu prezidenta ČR). Zastupitelstvo bere obě rozpočtové změny na vědomí.
 8. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o tom, že podepsal dodatek ke smlouvě o dodávce zemního plynu s výhodnější cenou 744 Kč/MWh na roky 2014-2015.
  2. Starosta předkládá návrh směnné smlouvy mezi obcí Včelná a Karlem Šanderou, Včelná 490, jíž by obec směnila svou část pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná o výměře 620 m2 za pozemky o celkové výměře 3099 m2 s tím, že nároky stran jsou tímto vyrovnány. Část z pozemků potřebuje obec na cyklostezku, ostatní jsou plochy komunikací a zeleně u bytovek na Dlouhých rolích.
   Návrh usnesení č. 2/38/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje směnu části pozemku obce parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná o výměře 620 m2 (v GP č. 1134-32/2012 označena jako parc. č. 723/229) za pozemky ve vlastnictví : část parc. č. 723/14 o výměře 22 m2 (v GP č. 1146-109/2012 označena jako 723/243), 723/13 o výměře 1868 m2, parc. č. 723/218 o výměře 111 m2, parc. č. 723/236 o výměře 84 m2, parc. č. 723/254 o výměře 30 m2, parc. č. 723/237 o výměře 4 m2, parc. č. 723/224 o výměře 15 m2, parc. č. 723/223 o výměře 488 m2 a parc. č. 723/187 o výměře 550 m2 vše v k.ú. Včelná" schválen veřejným hlasováním 8-0-0.
  3. Starosta předkládá návrh směnné smlouvy mezi obcí Včelná a firmou MKM REAL s.r.o., jíž by obec směnila svou část pozemku parc. č. 719/2 v k.ú. Včelná o výměře 505 m2 za pozemky o celkové výměře 877 m2 s tím, že nároky stran jsou tímto vyrovnány. Obec pozemky potřebuje na cyklostezku.
   Návrh usnesení č. 3/38/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje směnu části pozemku obce parc. č. 719/2 v k.ú. Včelná o výměře 505 m2 (v GP č. 1139-33/2012 nově označena jako parc. č. 719/6) za pozemky ve vlastnictví MKM REAL s.r.o., IČ 01669401, U Pily 636, České Budějovice část parc. č. 719/1 (v GP č. 1146-109/2012 označena jako 719/7) o výměře 802 m2, část parc. č. 716/4 (v GP č. 1146-109/2012 označena jako 716/6) o výměře 51 m2 a část parc. č. 717/3 (v GP č. 1146-109/2012 označena jako 717/7, 717/8) vše v k.ú. Včelná" schválen veřejným hlasováním 8-0-0.
  4. Starosta informuje o objednávce prací na prodloužení veřejného vodovodu v Lesní kolonii pod tratí na pozemku č. 705/13. Investorem bude obec Včelná, provede firma Čevak.
   Návrh usnesení č. 4/38/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje provedení stavby prodloužení vodovodu na parc. č. 705/13 v k.ú. Včelná" schválen veřejným hlasováním 8-0-0.
  5. Starosta představuje návrh Smlouvy o spolupráci obcí Včelná a Boršov nad Vltavou ohledně výstavby chodníku a zastávky pod tratí na rozhraní katastrů obou obcí. Smlouva upravuje finanční příspěvek obci Boršov a převod majetku na obec Včelná. Starosta zde představuje též předběžný návrh darovacích smluv, které by se dle schvalované Smlouvy uzavřely.
   Návrh usnesení č. 5/38/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi obcemi Boršov nad Vltavou a Včelná při realizaci chodníku na pozemcích č. 710/4 a 710/333 v k.ú. Boršov nad Vltavou a č. 795/1 v k.ú. Včelná" schválen veřejným hlasováním 8-0-0.
  6. Starosta informuje o dovybavení dětského hřiště v ulici Dlouhá o hrací sestavu.
  7. Starosta představuje návrh kupní smlouvy mezi obcí Včelná a společností Včelná S+V, kterou obec prodává celkem 352 m2 pozemků za cenu 350 Kč.
   Návrh usnesení č. 6/38/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 719/2 v k.ú. Včelná o výměře 160 m2, části pozemku parc. č. 721 v k.ú. Včelná o výměře 146 m2 a části pozemku parc. č. 723/179 v k.ú. Včelná o výměře 46 m2 (v GP č. 1164-5/2013 části značeny jako díly x2, h3, l3, m3) společnosti Včelná S+V s.r.o., IČ 28113101, nám. Přemysla Otakara II. 127/38, České Budějovice za cenu 350 Kč/m2" schválen veřejným hlasováním 8-0-0.
  8. Starosta informuje, že podepsal smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku ČD. Obec zřídila na tomto pozemku stavbu zatrubnění kanalizace v Lesní kolonii.
  9. Starosta informuje o vývoji prodeje ideální poloviny nemovitosti čp. 299, kterou spravuje obec pro svého opatrovance. Informace doplňuje předseda finančního výboru ing. K. Pokorný. Obec bude trvat na úpravě posudku nemovitosti na cenu obvyklou.
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný informuje o postupu výboru ve věci návrhu na odpis nedobytných pohledávek.
   Dále informuje o jednáních s městem České Budějovice o možném odprodeji kanalizace obce nacházející se na katastru města České Budějovice.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o plánovaných akcích na září - výstava grafik a zájezd na Šumavu. Dále informuje o přípravě čtrnáctidenního stolního kalendáře obce na rok 2014.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o blahopřáních seniorům k životním výročím za měsíc září. Termín setkání se seniory bude 23. listopadu.
  4. Předseda komise územního rozvoje a životního prostředí P. Průša informuje o požadavcích stavebníků na projednání záležitostí v komisi.
 10. Různé:
  1. Starosta informuje o provedené výměně oken v suterénu a prvním podlaží budovy obecního úřadu.
  2. Starosta informuje o zahájení pravidelných tanečních večerů nejen pro seniory v KD Včelná.
  3. Starosta informuje o dovybavení dětského hřiště v Dlouhé ulici o hrací sestavu Hrad.
  4. Starosta informuje o uskutečněné dodávce malotraktoru na údržbu chodníků.


  Zasedání ukončeno v 19:15 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 4.9.2013

Ověřili: J. Petrová, Ing. K. Pokorný
Podepsán: starosta obce