Zápis z 39. zasedání ZO Včelná 2013Zápis z 39. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 7.10.2013 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Žádost o prodloužení platnosti smlouvy - dodatek - Včelná S+V s.r.o.
 4. Kontrola usnesení č. 38 ze 4.9.2013
 5. Zpráva o daňových příjmech k 30.9.2013
 6. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 30.9.2013
 7. Zprávy starosty obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 7 e)
 8. JUDr. Ivana Rygálová
 9. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:


Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Ing. arch. Vojta Vít, České Budějovice


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:04 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Program jednání schválen hlasováním 8-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Voráček, J. Hanetšleger
 3. Slovo obdržel přítomný ing. Arch. Vojta Vít, který představuje žádost své firmy Včelná S+V s.r.o. o prodloužení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu části obecního pozemku parc. č. 723/1 v k.ú. Včelná. Původní termín realizace prodeje do 31.10.2013 navrhuje prodloužit vzhledem k menšímu zájmu o stavební pozemky do konce června 2015.
  Návrh usnesení č. 1/39/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje změnu platnosti Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 723/1, orná půda, s firmou Včelná S+V s.r.o., České Budějovice do 30.6.2015 a pověřuje starostu obce podpisem odpovídajícího dodatku smlouvy" schválen hlasováním 8-0-0.
 4. Kontrolu usnesení č. 38 provádí starosta obce:
  Směnná smlouva na část pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná o výměře 620 m2 podepsána.
  Směnná smlouva na část pozemku parc. č. 719/2 v k.ú. Včelná o výměře 505 m2 se vyhotovuje.
  Kupní smlouva na prodej pozemků 352 m2 firmě Včelná S+V realizována.
  Smlouva o spolupráci s obcí Boršov nad Vltavou podepsána.
 5. Starosta obce uvádí přehled daňových příjmů za září 2013: 1.278 tis. Kč. Loni to za září bylo 687 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů za devět měsíců roku činí již 3.009 tis. Kč.
 6. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.9.2013 podává starosta obce. Příjmy naplněno 14.270 tis. Kč z rozpočtovaných 15.530 tis. Kč, výdaje naplněno 8.193 tis. Kč z rozpočtovaných 13.803 tis. Kč.
 7. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje, že Česká vodohospodářská s.r.o. zkompletovala zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku "Kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy". Zadávací dokumentaci obdrželi zastupitelé předem a bude ji třeba schválit.
   Návrh usnesení č. 2/39/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky 'Obec Včelná - kanalizace a prodloužení vodovodu Čtyři chalupy'" schválen hlasováním 8-0-0.
   Zadávací dokumentace je přílohou tohoto zápisu.
  2. Starosta představuje návrh na výběrovou komisi pro veřejnou zakázku Kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy
   Návrh usnesení č. 3/39/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje složení komise pro otevírání obálek, hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace v souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci 'Obec Včelná - kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy'" schválen hlasováním 8-0-0.
   Složení komise je přílohou tohoto zápisu.
  3. Starosta informuje o možných rizicích pro obec při půjčování 10-metrového vysouvacího žebříku. Dle posledních rozsudků soudů hrozí obci riziko postihu v případě újmy na zdraví či majetku při provozu v zápůjčce.
   Návrh usnesení č. 4/39/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje ukončení půjčování dvoukolového výsuvného žebříku občanům" schválen hlasováním 8-0-0.
  4. Starosta informuje, že bude třeba uzavřít novou smlouvu na pronájem obecních lesů od roku 2014.
  5. Starosta navrhuje provést opravu chodníku na tř. 5. května mezi ulicemi Jiráskova a Sokolovského. J. Hájek připomíná též trvající požadavek na chodník v ulici Nádražní. V odpovědi starosta uvádí, že Nádražní ulice je řádově větší investice, včetně zatrubnění stoky a přeložky veřejného osvětlení.
   Návrh usnesení č. 5/39/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje provedení opravy chodníku na tř.5.května mezi ulicemi Jiráskova a Sokolovského" schválen hlasováním 9-0-0.
  6. Starosta navrhuje zavést mírnou úplatu za půjčování výstavních panelů. Jeho návrh je 5,- za panel a den.
   Návrh usnesení č. 6/39/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje poplatek za půjčování výstavních panelů ve výši 5 Kč + DPH za panel a den, a to od 1.1.2014" schválen hlasováním 9-0-0.
  7. Starosta informuje, že schválil na základě pověření zastupitelstva obce rozpočtové opatření č. 1-14/2013, kterým se navyšují výdaje o 25.000 Kč (především nákup materiálu), dále rozpočtové opatření č. 3-15/2013, kterým se navyšují příjmy o 763.200 Kč (daně a prodej pozemků) a výdaje o 111.200 Kč (především oprava chodníků) a dále rozpočtové opatření č. 4-16/2013, kterým se navyšují příjmy o 430.020 Kč (vyšší daňové příjmy) a výdaje o 500 Kč. Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření č. 1-14/2013, 3-15/2013 a 4-16/2013 na vědomí.
  8. Starosta informuje, že upozornil Správu a údržbu silnic Jč kraje na vyhnilé lípy v aleji na tř.5.května.
  9. Starosta informuje, že byl objednán kontejner na odkládání větví. Objem cca 14 m3, cena 62.920 Kč. Kontejnerový nosič obec již má.
  10. Starosta informuje o ukončení pojednávání prodeje pozemku parc. č. 538/39 v k.ú. Včelná ze strany Českých drah (SŽDC) vzhledem k převodu pozemku na Státní pozemkový úřad.
  11. Starosta předkládá poslední grafický návrh územní studie Čtyři chalupy.
  12. Starosta představuje žádost Zahradnictví Oupic o umožnění odvozu rostlinného odpadu firmy na místo komunitního kompostování obce. Trávu obec kompostovat smí pouze od občanů ze zahrad, takže podnikatelské subjekty se nemohou komunitního kompostování účastnit. Zastupitelstvo však souhlasí s odebíráním větví od žadatele za úplatu.
  13. Starosta informuje o uskutečněném nadrcení a odvozu větví, které obec skladovala u retenční nádrže. Objednaná firma vše provedla bezplatně.
  14. Starosta informuje o rozeslané výzvě občanům k prořezu dřevin, které přerůstají do komunikací
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný informuje o trvajícím úkolu prověřit odpis nedobytných pohledávek z let 2005-2010. Obecní úřad ještě prověří případné nové adresy dlužníků. Obec Včelná se stala plátcem DPH.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o uskutečněné zářijové výstavě grafik v KD a dále o plánovaných akcích do prosince.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc říjen a o plánovaném setkání se seniory.
  4. Předseda komise územního rozvoje a životního prostředí P. Průša informuje o požadavcích stavebníků na projednání záležitostí v komisi, mimo jiné o žádosti majitele domu čp. 248 v Lesní kolonii na instalaci dočasného vývodu odvodnění pozemku na komunikaci. Dále informuje, že bylo provedeno geodetické zaměření pozemku k prodeji u řadovky v Lesní kolonii.
  5. Předseda sportovní komise informuje o plánovaném turnaji ve stolním tenise o pohár starosty obce dne 30.11.2013.
 9. Různé:
  1. Starosta představuje obdržené poděkování obci Včelná od obce Plav za povodňový dar
  2. Starosta informuje o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření obce ve dnech 2. a 3. října 2013 s výsledkem "nebyly zjištěny nedostatky".
  3. Starosta informuje o nutné opravě omítky na zadní stěně budovy OÚ
  4. Starosta informuje o postupu prací na ZTV pro 30 RD v lokalitě Dlouhé role


  Zasedání ukončeno v 19:30 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 7.10.2013

Ověřili: J. Voráček, J. Hanetšleger
Podepsán: starosta obce