Zápis ze 40. zasedání ZO Včelná 2013Zápis ze 40. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 11.11.2013 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 39 ze 7.10.2013
 4. Zpráva o daňových příjmech k 31.10.2013
 5. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 31.10.2013
 6. Žádost o odkup pozemku - E.ON
 7. Darovací smlouva MKM REAL s.r.o. na pozemky 717/10, 719/12
 8. Rozpočtové opatření č. 9-21/2013
 9. Zprávy starosty obce
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
 11. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. JUDr. Ivana Rygálová (přišla v průběhu projednávání bodu 5)
 8. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:
 • Petr Průša
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Marie Babková ze Včelné (přišla v průběhu projednávání bodu 9)


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:03 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Program jednání schválen jednohlasně.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. K. Pokorný, Ing. J. Mandžuková
 3. Kontrolu usnesení č. 39 provádí starosta obce:
  - Dodatek Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 723/1, orná půda, s firmou Včelná S+V s.r.o., České Budějovice podepsán.
  - Oprava chodníku na tř.5.května začala, starosta vybral s pomocí výběrové komise z šesti firem nejvhodnější nabídku - OK Signistav Boršov nad Vltavou s cenou 442 tis. Kč.
 4. Starosta obce uvádí přehled daňových příjmů za říjen 2013: 1.245 tis. Kč. Loni to za říjen bylo 908 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů za deset měsíců roku činí 3.347 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.10.2013 podává starosta obce.
  Příjmy naplněno 15.728 tis. Kč z rozpočtovaných 16.677 tis. Kč, výdaje naplněno 8.846 tis. Kč z rozpočtovaných 13.932 tis. Kč. Stav účtu k 1.11.2013 je 16,6 mil. Kč.
 6. Starosta představuje žádost firmy E.ON Česká republika s.r.o. o odkup pozemku parc. č. 723/149 v k.ú. Včelná o výměře 16 m2 nacházející se pod trafostanicí na Dlouhých rolích.
  Návrh usnesení č. 1/40/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 723/149 v k.ú. Včelná, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2" schválen hlasováním 8-0-0.
 7. Starosta představuje návrh darovací smlouvy, kterou by obci firma MKM REAL s.r.o., České Budějovice předala dva pozemky komunikací v prodloužení Tikalovy ulice.
  Návrh usnesení č. 2/40/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Včelná a MKM REAL s.r.o., IČ 01669401, U Pily 636, České Budějovice, jíž se na obec převádějí pozemky parc. č. 717/10 v k.ú. Včelná o výměře 1004 m2 a 719/12 v k.ú. Včelná o výměře 15 m2" schválen hlasováním 8-0-0.
 8. Starosta představuje návrh rozpočtového opatření č. 9-21/2013, kterým se navyšují výdaje o 450 tis. Kč na opravu chodníku na tř.5.května mezi ulicemi Jiráskova a Sokolovského.
  Návrh usnesení č. 3/40/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 9-21/2013, kterým se navyšují výdaje o 450.000 Kč" schváleno hlasováním 8-0-0.
 9. Zprávy starosty obce
  1. Starosta představuje zastupitelstvu předběžný návrh rozpočtu na rok 2014 k připomínkování. Zastupitelé návrh rozpočtu berou na vědomí.
  2. Starosta představuje návrh kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2014 připraveného ve spolupráci s firmou Čevak a.s.
   Návrh usnesení č. 4/40/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výši vodného a stočného na rok 2014 takto: Vodné pevná složka 360 Kč, pohyblivá 29,57 Kč; stočné pevná složka 240 Kč, pohyblivá 23,97 Kč. Všechny ceny bez DPH" schváleno hlasováním 8-0-0.
  3. Starosta informuje o provedeném otevírání obálek u veřejné zakázky na stavební práce "Kanalizace Čtyři chalupy". Nabídku podalo 15 firem z celé republiky. Předběžná cena stanovená projektantem činila cca 20 mil. Kč. Cenové nabídky firem se pohybovaly od 7,4 mil. Kč do 16,7 mil. Kč. Nejlevnější nabídky jsou ještě podrobovány kontrole, zda jsou realistické. Následně výběrová komise vydá doporučení zastupitelstvu obce.
  4. Starosta informuje o tom, že byl po dohodě s komisí územního rozvoje zpracován geometrický plán na oddělení části pozemku parc. č. 723/184 u bytovky čp. 608 v ulici Dolní k odprodeji soukromým osobám jako zahrádka (nově označeno jako parc. č. 723/449 o výměře 29 m2). Zbývá odsouhlasit prodej konkrétním osobám.
   Návrh usnesení č. 5/40/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej část pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná (nově v GP č. 1186-553/2013 označeno jako 723/449 v k.ú. Včelná) o výměře 29 m2 manželům Jan Kožuský, nar. 3.9.1974 a Ing. Tereza Kožuská, nar. 2.5.1971, V Kukli 186, 250 84 Sibřina, za cenu 200 Kč/m2" schválen hlasováním 8-0-0.
  5. Starosta informuje o tom, že schválil na základě pověření zastupitelstva rozpočtové opatření 5-170/2013, 6-18/2013, 7-19/2013, 8-20/2013, 10-22/2013. Zastupitelé berou rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtová opatření jsou přílohami tohoto zápisu.
  6. Starosta informuje, že obec může zakázat formou vydání "tržního řádu" jako nařízení obce podomní prodej. Mnohé obce takové opatření přijímají vzhledem k častému zneužívání především starších lidí dealery chodícími dům od domu. Návrh odpovídajícího nařízení obce s platností od 1.1.2014 předkládá zastupitelům.
   Návrh usnesení č. 6/40/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje nařízení obce č. 1/2013 - Tržní řád" schváleno hlasováním 8-0-0.
  7. Starosta informuje o potřebě pojmenovat nově vznikající ulici pod tratí vpravo do nové zástavby. Navrhuje vybrat z názvů Jiřičkova (občan Včelné mučený a popravený nacisty), nebo Žižkova či Čapkova.
   Návrh usnesení č. 7/40/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje název "Jiřičkova" pro ulici na pozemku parc. č. 723/252 a na části pozemku parc. č. 718/1 v k.ú. Včelná" schválen hlasováním 8-0-0. Životopis Jana Jiřičky přiložen jako příloha zápisu.
  8. Starosta informuje o korespondenci s Jihočeským krajem o spolufinancování protidrogových služeb z rozpočtů obcí. Zastupitelé s příspěvkem obce do tohoto programu nesouhlasí.
  9. Starosta informuje o provedené opravě plynovodu v ulici Nádražní.
  10. Starosta informuje o zahájení kroků k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2013 a seznamuje zastupitele se složením inventarizačních komisí.
  11. Starosta informuje o vzniku zákonné povinnosti vybírat DPH při krátkodobém pronájmu sálu KD. Současné nájemné 800 Kč/hod. by po zvýšení o DPH činilo 968 Kč/hod., což se jeví jako nájemné těžko únosné. Starosta navrhuje snížení nájemného na 661,16 Kč bez DPH, což by činilo s DPH 21 % stávajících 800 Kč/hod.
   Návrh usnesení č. 8/40/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výši nájmu Kulturního domu pro jednorázové akce na 661,16 Kč za hodinu bez DPH, s DPH 800 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
  12. Starosta informuje, že 21.11.2013 se uskuteční soudní jednání o schválení úkonu ve věci prodeje ideální poloviny nemovitosti čp. 299 ve vlastnictví osoby, které je obec opatrovníkem.
  13. Starosta doporučuje schválit nižší nájemné pro dlouhodobý (roční) pronájem Kulturního domu na taneční večery seniorů. Návrh ceny: 200 Kč/hodina. DPH se při dlouhodobém pronájmu neodvádí. J. Hájek připomíná, že pokud např. politická strana pořádá akci, platí plnou cenu 800 Kč. Odpovědí je, že u seniorů se jedná o dlouhodobý pronájem a nejedná se o výdělečnou akci. Ostatní zastupitelé souhlasí s nájemným 200 Kč/hod. souhlasí.
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o plánovaných listopadových a prosincových akcích do prosince. Rozsvícení vánočního stromu proběhne 2.12.2013 od 17 hodin.
  2. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc listopad a o přípravě setkání se seniory.
  3. Starosta dává komisi územního rozvoje k projednání možnost odprodeje části veřejného prostranství parc. č. 723/184 před soukromými vjezdy na zahrady u bytovky v Dolní ulici čp. 607. Je možné i rovnou schválit záměr prodeje a posléze rozhodnout, jakou část a za jakých podmínek prodávat.
   Návrh usnesení č. 9/40/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná o výměře cca 60 m2" schváleno hlasováním 8-0-0.
  4. Předseda sportovní komise připomíná plánovaný turnaj ve stolním tenise o pohár starosty obce dne 30.11.2013.
 11. Různé:
  1. Starosta informuje o položení věnců u pomníku na tř.5.května u příležitosti státního svátku 28. října.
  2. Starosta informuje o bezproblémovém průběhu voleb v obci a vybavení volební místnosti
  3. Starosta informuje o zahájení sběru větví do nově zakoupeného kontejneru
  4. Starosta informuje o komunálním odpadu vyvezeném nedávno do lesa na konci ulice V Sídlišti. V odpadu byly nalezeny osobní údaje a upozorněný občan odpadky v pátek odklidil.
  5. Starosta informuje o přípravě stanoviště pro kontejnery trávu a větve.
  6. Ing. J. Mandžuková navrhuje nekupovat balenou vodu na zasedání zastupitelstva a místo toho používat kohoutkovou vodu. Takto fungují jednání i ve městě Budějovicích, kterých se účastní. Dáno ke zvážení, minimálně se kohoutková voda může nabízet pro ty, kdo o ni mají zájem.
  7. JUDr. I. Rygálová informuje, že byla kontaktována 85-letou občankou Včelné se žádostí o právní radu. Situaci této občanky dokresluje J. Petrová.


  Zasedání ukončeno v 19:00 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 11.11.2013

Ověřili: Ing. K. Pokorný, Ing. J. Mandžuková
Podepsán: starosta obce