Zápis ze 41. zasedání ZO Včelná 2013Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 9.12.2013 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Darovací smlouva, Včelná S+V s.r.o. - pozemky
 4. Darovací smlouva, Projekt S+V s.r.o.- komunikace, vodovod, veřejné osvětlení, kanál
 5. Kontrola usnesení č. 40 z 11.11.2013
 6. Schválení rozpočtu na rok 2014
 7. Zpráva o daňových příjmech k 30.11.2013
 8. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 30.11.2013
 9. Nová vyhláška o místních poplatcích od roku 2014
 10. Zprávy starosty obce
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
 12. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 3)
 8. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:
 • JUDr. Ivana Rygálová
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • ing. arch. Vojta Vít, zástupce investora ZTV 30 RD (odešel po projednání bodů 3, 4)


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:02 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Program jednání schválen jednohlasně.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Hanetšleger, J. Voráček
 3. Starosta představuje budoucí smlouvu, jíž firma Včelná S+V s.r.o. převede komunikace, veřejné osvětlení vodovod a kanalizaci vybudované v rámci ZTV pro 30 RD Včelná. Detailně smlouvu komentuje přítomný ing. arch. Vojta Vít, který informuje i o průběhu dokončovacích prací na ZTV 30 RD.
  Návrh usnesení č. 1/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje budoucí smlouvu o převodu infrastrukturního majetku - komunikace a chodníky, vodovodní řad, splašková kanalizace a veřejné osvětlení pro ZTV 30 RD - obci Včelná od společnosti Projekt S+V s.r.o., IČ 28113021, České Budějovice za celkovou cenu 9000 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
 4. Starosta představuje smlouvu, jíž firma Včelná S+V s.r.o. převede pozemky pod komunikacemi obci.
  Návrh usnesení č. 2/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemků parc. č . 719/13 o výměře 5 m2, parc. č. 718/1 o výměře 2855 m2 a parc. č. 723/252 o výměře 293 m2, vše orná půda v k.ú. Včelná od společnosti Včelná S+V s.r.o., IČ 28113101, České Budějovice za celkovou cenu 1000 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
 5. Kontrolu usnesení č. 40 provádí starosta obce:
  - záměr prodeje pozemku parc. č. 723/149 o výměře 16 m2 zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ
  - darovací smlouva mezi obcí Včelná a MKM REAL s.r.o. na pozemky parc. č. 717/10 a 719/12 zrealizována
  - smlouva na prodej pozemku parc. č. 723/449 o výměře 29 m2 soukromým osobám ještě nepodepsána druhou stranou
  - po schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 723/184 o výměře cca 60 m2 provede ještě komise územního rozvoje šetření na místě o rozsahu případného prodeje
 6. Starosta dává možnost zastupitelům vyjádřit se k návrhu rozpočtu na rok 2014, který byl předložen již na minulém zasedání OZ.
  Návrh usnesení č. 3/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet obce na rok 2014 jako schodkový s příjmy 14.519.000 Kč a výdaji 20.552.000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji a splátky půjček 350.000 Kč budou hrazeny ze zůstatku hospodaření minulých let. Zastupitelstvo zároveň schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Včelná na rok 2014 ve výši 250.000 Kč." schválen hlasováním 8-0-0.
 7. Starosta obce uvádí přehled daňových příjmů za listopad 2013: 1.088 tis. Kč. Loni to za listopad bylo 1.060 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů za jedenáct měsíců roku činí 3.375 tis. Kč.
 8. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.11.2013 podává starosta obce. Příjmy naplněno 16.910 tis. Kč z rozpočtovaných 17.732 tis. Kč, výdaje naplněno 9.788 tis. Kč z rozpočtovaných 14.302 tis. Kč. Stav účtu k 1.12.2013 je 16,8 mil. Kč.
 9. bude projednáno v bodě 10 c)
 10. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o potřebě schválit žádost o grant na kulturu od Jihočeského kraje vypsaný dne 6.12.2013.
   Návrh usnesení č. 4/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje žádost o grant na kulturu od Jihočeského kraje" schválen hlasováním 8-0-0.
  2. Starosta předkládá ke schválení rozpočet sociálního fondu obce.
   Návrh usnesení č. 5/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet sociálního fondu obce na rok 2014 s příjmy i výdaji ve výši 120.000 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
  3. Starosta představuje návrh nové obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích s platností od 1.1.2014. Výše poplatků se nemění, změny nastávají pouze u stanovení úlev a osvobození od poplatku za odpady.
   Návrh usnesení č. 6/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 2/2013, o místních poplatcích, včetně přílohy" schválen hlasováním 8-0-0.
  4. Starosta informuje, že zveřejnil na úřední desce po 15 dnů záměr obce pronajmout obecní lesy. Vzhledem k tomu, že se přihlásil jeden zájemce, stávající pronajímatel Lesní správa a pila Kamenný Újezd, nechal připravit advokátní kanceláří Vavroch & partneři návrh smlouvu a dává o ní hlasovat.
   Návrh usnesení č. 7/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje pachtovní smlouvu s Lesní správou a pilou Kamenný Újezd na lesní pozemky obce od 1.1.2014" schválen hlasováním 8-0-0.
  5. Starosta představuje návrh Dohody o způsobu provedení přeložky plynárenského zařízení s firmou E.ON Distribuce a.s. Plnění ze strany obce je navrženo 500.000 Kč.
   Návrh usnesení č. 8/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dohodu o způsobu provedení přeložky plynárenského zařízení s firmou E.ON Distribuce a.s." schválen hlasováním 8-0-0.
  6. Starosta informuje o potřebě vypsat výběrové řízení na stavbu propojení kanalizace stoky C podél trati a představuje návrh textu výzvy k podání nabídek.
   Návrh usnesení č. 9/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje text výzvy k podání nabídek na provedení stavby 'Obec Včelná - úprava kmenové stoky C" schválen hlasováním 8-0-0. Text výzvy je přílohou tohoto zápisu.
  7. Starosta dává ke zvážení prodejní cenu pozemku parc. č. 723/149 v k.ú. Včelná, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 pod trafostanicí. Všeobecně akceptován návrh obvyklé ceny 300 Kč/m2.
   Návrh usnesení č. 10/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej pozemku parc. č. 723/149 v k.ú. Včelná o výměře 16 m2 firmě E.ON Česká republika s.r.o., IČ 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za cenu 300 Kč/m2" schválen hlasováním 8-0-0.
  8. Starosta informuje, že by mělo zastupitelstvo přijmout usnesení o tom, že nová ulice vybudovaná v rámci ZTV 30 RD bude pokračováním ulice s názvem Tikalova
   Návrh usnesení č. 11/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje název ulice Tikalova pro ulici na pozemcích v k.ú. Včelná parc. č. 719/11, 717/10 a části parc. č. 718/1 v severo-jižním směru" schválen hlasováním 8-0-0.
  9. Starosta informuje o tom, že je třeba schválit žádost o převod pozemků ze Státního pozemkového úřadu.
   Návrh usnesení č. 12/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje žádost na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků parc. č. 538/39, 591, 526/2 v k.ú. Včelná" schválen hlasováním 8-0-0.
  10. Starosta informuje zákonné povinnosti schválit Rozpočtový výhled na roky 2015 a 2016 a předkládá jeho návrh.
   Návrh usnesení č. 13/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2015 až 2016" schválen hlasováním 8-0-0. Rozpočtový výhled je přílohou tohoto zápisu.
  11. Starosta informuje, že obdržel od města České Budějovice žádost o stanovisko k převodu obecního kanalizačního sběrače na katastru města do majetku města. Stanovisko obce bude připraveno v komisi územního rozvoje. Především je třeba zajistit, aby i při dalším rozvoji měla obec dostatečnou kapacitu splaškových vod.
  12. Starosta předkládá stanovisko krajského úřadu k Tržnímu řádu vydanému formou nařízení obce na minulém zasedání OZ. Zastupitelstvo jím chtělo zakázat v obci podomní prodej. Tržní řád však nesplňuje náležitosti vyjmenované v živnostenském zákoně, totiž vymezení tržiště samotného a stanovení jeho režimu. Pokud tržiště či prodejní místo obec nestanoví, není možné vydat tržní řád se zákazem podomního prodeje.
   Návrh usnesení č. 14/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná ruší nařízení obce č. 1/2013 - Tržní řád" schválen hlasováním 8-0-0.
  13. Starosta předkládá návrh mandátní smlouvy s firmou Česká vodohospodářská s.r.o., České Budějovice na podání žádosti o dotaci na stavbu kanalizace Čtyři chalupy, zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP této stavby.
   Návrh usnesení č. 15/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje mandátní smlouvu s firmou Česká vodohospodářská s.r.o., České Budějovice na podání žádosti o dotaci na stavbu kanalizace Čtyři chalupy, zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP za celkem 115.000 Kč bez DPH" schválen hlasováním 8-0-0.
  14. Starosta informuje o nabídce LED svítidel veřejného osvětlení od české firmy Smart Lumen. Případnou investici by bylo možné splácet z úspor na elektřině za svícení. Firma nejdříve v obci namontuje svítidlo na zkoušku.
  15. Starosta představuje žádost mateřské školy o odsouhlasení nákupu elektrického krouhače do kuchyně za cenu cca 27 tis. Kč.
   Návrh usnesení č. 16/41/2013: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje nákup elektrického krouhače na zeleninu do kuchyně příspěvkové organizace Mateřské školy Včelná za cenu cca 27 tis. Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
  16. Starosta informuje o objízdné trase při uzavírce "plavské" silnice mezi Hodějovicemi a Římovem.
  17. Starosta představuje žádost projekční firmy o vyjádření obce k projektu dálnice D3 v úseku Hodějovice - Třebonín. Konkrétně se jedná o přeložku lesní cesty, která bude ve vlastnictví obce.
  18. Starosta informuje, že po konzultaci s předsedou finančního výboru zakoupil Omalovánky první pomoci od Českého červeného kříže za 5 tis. Kč + DPH.
  19. Starosta představuje žádost provozovatele Novodobé sanitky o sponzorský příspěvek na činnost. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný by si dovedl představit příspěvek, pokud by tuto službu více využívali občané Včelné, což by měl provozovatel služby prokázat. Příspěvek zatím neschválen.
  20. Starosta informuje o instalaci nového osvětlení na podiu v kulturním domě. Staré osvětlení mělo nevyhovující elektroinstalaci.
  21. Starosta informuje, že plánovaná oprava chodníku na tř.5.května byla z důvodu špatného počasí přerušena u ulice Witthanova. Zbytek k ulici Sokolovského bude proveden dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo do 30.4.2014.
  22. Starosta informuje o podpisu smlouvy na prodej ideální poloviny domu čp. 299 opatrovance obce. Opatrovnický soud prodej za podmínek smlouvy schválil.
  23. Starosta informuje, že schválil na základě pověření zastupitelstva rozpočtové opatření č. 11-23/2013, kterým se navyšují příjmy o 305.000 Kč (především vyšší výnos daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti) a snižují výdaje o 153.363 Kč (ušetřené náklady na pitné vodě, kanalizaci a veřejném osvětlení). Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření na vědomí.
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný doporučuje převod obecní kanalizace v katastru města na město České Budějovice a informuje o přípravě stavby cyklostezky.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o plánovaných akcích a o přípravě žádosti o grant na kulturní akce v roce 2014.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných pěti blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc prosinec. Za uplynulý rok komise uskutečnila celkem 86 návštěv u seniorů oslavenců.
  4. Předseda komise územního rozvoje P. Průša informuje o připravovaných vyjádřeních za obec ve stavebních záležitostech.
 12. Různé:
  1. starosta představuje fotografickou dokumentaci provedených prací na opravě chodníku tř.5.května od ul. Jiráskova po Witthanova
  2. starosta informuje o uskutečněném slavnostním rozsvícení vánočního stromku dne 2. prosince


  Zasedání ukončeno v 19:31 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 9.12.2013

Ověřili: J. Hanetšleger, J. Voráček
Podepsán: starosta obce