Usnesení ze 42. zasedání OZ Včelná 2014

Přijatá usnesení
na 42. zasedání obecního zastupitelstva
dne 22.1.2014


 • 1/42/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dohodu o budoucím převodu infrastrukturního majetku - komunikace, chodníky, parkovací stání, vodovodní řad, splašková a dešťová kanalizace a veřejné osvětlení - se společností Projekt S+V, s.r.o., IČ 28113021, České Budějovice
 • 2/42/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o koupi nemovitosti parc. č. 723/273 (dříve část parc. č. 723/1) v k.ú. Včelná mezi obcí Včelná a společností VČELNÁ S+V s.r.o., IČ 28113101, nám. Přemysla Otakara II. č. 127/38, České Budějovice
 • 3/42/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná rozhodlo v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) a na základě doporučení hodnotící komise, která v souladu s §§ 76-80 ZVZ posuzovala a hodnotila nabídky na provedení veřejné zakázky 'Obec Včelná - kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy', o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice. Odůvodnění: tento uchazeč podal nejnižší cenovou nabídku 10.437.000 Kč a vyhověl všem podmínkám zadávacího řízení. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo v souladu s § 82 zákona o veřejných zakázkách.
 • 4/42/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o příspěvku na sportovní činnost v roce 2014 se Sportovním klubem Včelná u Českých Budějovic
 • 5/42/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Včelná a na odkup pozemku parc. č. 796/33 v k.ú. Včelná
 • 6/42/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Včelná a na odkup pozemku parc. č. 796/34 v k.ú. Včelná
 • 7/42/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dar ve výši 10.000 Kč panu na podporu jeho sportovní činnosti
 • 8/42/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku obce Včelná na rok 2014