Usnesení ze 47. zasedání OZ Včelná 2014

Přijatá usnesení
na 47. zasedání obecního zastupitelstva
dne 9.6.2014


 • 1/47/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje pořízení mulčovače a schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2014, kterým se navyšují výdaje o 210.000 Kč
 • 2/47/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemků parc. č. 723/88 a 723/94 v k.ú. Včelná o výměře 5 m2
 • 3/47/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej
  částí pozemku parc. č. 50 v k.ú. Včelná
  o výměře 158 m2, nově označené č. 50/1 .......osobní údaje nabyvatele.........,
  o výměře 102 m2 , nově označené č. 50/2 .......osobní údaje nabyvatele.........,
  o výměře 85 m2 , nově označené č. 50/3 .......osobní údaje nabyvatele.........,
  o výměře 69 m2 , nově označené č. 50/4 .......osobní údaje nabyvatele.........,
  dále schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 62 v k.ú. Včelná
  o výměře 53 m2, nově označené č. 62/5 .......osobní údaje nabyvatele.........,
  o výměře 38 m2, nově označené č. 62/4 .......osobní údaje nabyvatele.........,
  o výměře 28 m2, nově označené č. 62/3 .......osobní údaje nabyvatele.........,
  o výměře 23 m2, nově označené č. 62/2 .......osobní údaje nabyvatele.........,
  a to za cenu obvyklou 300 Kč/m2.
  Nové číselné označení parcel vychází z geometrického plánu č. 1187-573/2013.
 • 4/47/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Účetní závěrku obce k 31.12.2013 s kladným výsledkem hospodaření 6.888.385,05 Kč
 • 5/47/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2013, jehož přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad