Usnesení ze 48. zasedání OZ Včelná 2014

Přijatá usnesení
na 48. zasedání obecního zastupitelstva
dne 7.7.2014


 • 1/48/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje provedení rekonstrukce 60 m kanalizačního sběrače 'C' v lokalitě Dlouhé role v rámci provozovatelské smlouvy s firmou Čevak a.s.
 • 2/48/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodatek č. 1/2014 smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Včelná s firmou Čevak a.s.
 • 3/48/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná ruší usnesení zastupitelstva obce Včelná č. 3/26/2012 ze dne 5.11.2012
 • 4/48/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná určuje zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území obce Včelná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místostarostku ing. Jarmilu Mandžukovou
 • 5/48/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná ukládá místostarostce ing. Jarmile Mandžukové spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území obce Včelná dle stavebního zákona
 • 6/48/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části parc. č. 657 v k.ú. Včelná o výměře 2 m2, v GP č. 397-21275/95 označené jako č. 657/3