Usnesení ze 49. zasedání OZ Včelná 2014

Přijatá usnesení
na 49. zasedání obecního zastupitelstva
dne 11.8.2014


 • 1/49/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zadání zpracování územní studie na plochu v územním plánu Včelná označenou jako '25 Bp ÚS' na náklady žadatele Sigma České Budějovice s.r.o.
 • 2/49/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dohodu o způsobu úhrady provozních nákladů souvisejících s rekonstrukcí kanalizačního sběrače 'C' v délce 60 m v lokalitě Dlouhé role s firmou Čevak a.s., České Budějovice
 • 3/49/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2/2014
 • 4/49/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej pozemku parc. č. 346 v k.ú. Včelná o výměře 17 m2 za cenu 128,50 Kč/m2 do společného jmění manželů - - osobní údaje nabyvatelů - - .
 • 5/49/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 657 v k.ú. Včelná o výměře 2 m2 (v GP č. 397-21275/95 označen jako č. 657/3) za cenu obvyklou 300 Kč/m2 do společného jmění manželů - - osobní údaje nabyvatelů - - . Předmět prodeje bude upřesněn aktualizovaným geometrickým plánem. Správní poplatky či jiné nutné vedlejší náklady uhradí kupující.
 • 6/49/2014
 • 7/49/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná ruší usnesení č. 3/47/2014, o prodeji pozemků parc. č. 50 a 62 v k.ú. Včelná
 • 8/49/2014
 • 9/49/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Včelná parc. č. 723/89 o výměře cca 4 m2 a parc. č. 723/94 o výměře cca 2 m2
 • 10/49/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zvýšení měsíční odměny místostarostky na 22.106 Kč od 11.8.2014