Usnesení z 51. zasedání OZ Včelná 2014

Přijatá usnesení
na 51. zasedání obecního zastupitelstva
dne 6.10.2014


 • 1/51/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná pověřuje místostarostku obce k uzavření dodatku smlouvy o dílo č. S15-018-0001 na stavbu 'Obec Včelná - kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy' s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599, ohledně prodloužení platnosti smlouvy bez navýšení ceny.
 • 2/51/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace na období 2014-2023.
 • 3/51/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje finanční podporu Mikulášského běhu 2014 do výše 4.000 Kč formou proplacení vynaložených nákladů.
 • 4/51/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2014 s navýšením příjmů o 21.000 Kč a výdajů o 368.420 Kč.