Zápis ze 42. zasedání ZO Včelná 2014Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 22.1.2014 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 41 z 9.12.2013
 4. Zpráva o daňových příjmech k 31.12.2013
 5. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 31.12.2013
 6. Zprávy starosty obce
 7. Zprávy předsedů výborů a komisí
 8. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Jan Voráček
 8. JUDr. Ivana Rygálová
Omluvení zastupitelé:
 • Petr Průša
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • ing. arch. Vojta Vít a Pavel Svoboda, zástupci investora ZTV 30 RD (odešli po projednání bodu 3)


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:02 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Starosta navrhuje rozšířit program jednání o představení návrhu dohody o budoucím převodu infrastrukturního majetku ZTV 99 RD Včelná na obec. Program jednání, doplněný o výše uvedený bod, schválen jednohlasně.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Jana Petrová, Ing. Karel Pokorný
 3. Starosta dává slovo ing. arch. Vojtu Vítovi a Pavlu Svobodovi jako zástupcům společnosti Projekt S+V, s.r.o. - investora projektovaného ZTV 99 RD Včelná, aby představili žádost své společnosti o uzavření budoucí smlouvy na převod infrastrukturního majetku, který bude v rámci ZTV vybudován. Budoucí dohoda je potřeba pro stavební řízení.
  Návrh usnesení č. 1/42/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dohodu o budoucím převodu infrastrukturního majetku - komunikace, chodníky, parkovací stání, vodovodní řad, splašková a dešťová kanalizace a veřejné osvětlení - se společností Projekt S+V, s.r.o., IČ 28113021, České Budějovice" schválen hlasováním 8-0-0.
  Dále oznamují, že jsou ochotni koupit pozemek parc. č. 723/1 v k.ú. Včelná dle již uzavřené budoucí kupní smlouvy s ujednanou cenou 300 Kč/m2.
  Návrh usnesení č. 2/42/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o koupi nemovitosti parc. č. 723/273 (dříve část parc. č. 723/1) v k.ú. Včelná mezi obcí Včelná a společností VČELNÁ S+V s.r.o., IČ 28113101, nám. Přemysla Otakara II. č. 127/38, České Budějovice" schválen hlasováním 8-0-0.
  Dále starosta pokračuje kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva:
  1/41/2013 - smlouva o převodu infrastrukturního majetku uzavřena
  2/41/2013 - odkup pozemků zrealizován, včetně zápisu do KN
  6/41/2013 - obecně závazná vyhláška o místních poplatcích řádně vyhlášena zveřejněním na úřední desce, dle sdělení odboru kontroly MV je v souladu se zákonem
  9/41/2013 - výzva k podání nabídek ještě nerozeslána, čeká se na zpracování výkazu výměr
  10/41/2013 - prodej pozemku E.ONu ještě nezrealizován, smlouvu připravuje E.ON
 4. Starosta obce předkládá zprávu o daňových příjmech za prosinec 2013: 1.403 tis. Kč. Loni to za prosinec 651 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů činí 4.127 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 podává starosta obce.
  Příjmy naplněno 18.564 tis. Kč z rozpočtovaných 18.576 tis. Kč, výdaje naplněno 10.673 tis. Kč z rozpočtovaných 11.159 tis. Kč. Stav účtu k 1.1.2014 je 17,65 mil. Kč.
 6. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o podání žádosti o dotaci ve výši 2 mil. Kč na splaškovou kanalizaci ve Čtyřech chalupách k Jihočeskému kraji v rámci "Podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury"
  2. Starosta představuje závěrečné doporučení komise pro výběr dodavatele stavby Kanalizace a prodloužení vodovodu Čtyři chalupy, Včelná. Po vyřazení uchazečů, kteří nacenili jen část stavby, byla jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. Tato firma podala nejnižší cenovou nabídku 10.437.000 Kč a vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení.
   Návrh usnesení č. 3/42/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná rozhodlo v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) a na základě doporučení hodnotící komise, která v souladu s §§ 76-80 ZVZ posuzovala a hodnotila nabídky na provedení veřejné zakázky 'Obec Včelná - kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy', o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice. Odůvodnění: tento uchazeč podal nejnižší cenovou nabídku 10.437.000 Kč a vyhověl všem podmínkám zadávacího řízení. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo v souladu s § 82 zákona o veřejných zakázkách." schválen hlasováním 8-0-0.
  3. Starosta informuje, že je vyhotoven návrh změny č. 1 územního plánu Včelná. Návrh bude zveřejněn veřejnou vyhláškou od 27.1. do 17.3.2014.
  4. Starosta informuje o podmínce odkupu pozemku parc. č. 594 v ul. Nádražní od Státního pozemkového úřadu. Pozemek je zamýšlen k výstavbě chodníku a případně parkoviště. Obec by však musela již mít vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby nebo stavební povolení.
  5. Starosta představuje zprávu lesního hospodáře o hospodaření v obecních lesích za rok 2013 (obci bylo odvedeno 120.000 Kč) a plán hospodaření na rok 2014.
  6. Starosta informuje o tom, že na základě pověření zastupitelstva obce schválil rozpočtová opatření č. 24/2013 (příjmy +1.550 Kč, výdaje +9.660 Kč), č. 25/2013 (příjmy +50.686 Kč, výdaje -2.629.956 Kč) a č. 26/2013 (příjmy +744.364 Kč, výdaje -569.363 Kč). Zastupitelé berou rozpočtová opatření 24, 25 a 26 na vědomí.
  7. Starosta informuje o potřebě pokácení prohnilého stromu u hřiště v Lesní kolonii
  8. Starosta informuje o žádosti firmy Inet4 o instalaci antény bezdrátového internetu na Kulturním domě s úhradou 3 až 6 tis. Kč ročně a úhradou spotřeby elektřiny. Zastupitelé souhlasí s instalací a uzavřením nájemní smlouvy.
  9. Starosta představuje návrh Dohody o příspěvku na sportovní činnost v roce 2014 Sportovnímu klubu Včelná. Výše příspěvku 100.000 Kč.
   Návrh usnesení č. 4/42/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o příspěvku na sportovní činnost v roce 2014 se Sportovním klubem Včelná u Českých Budějovic." schválen hlasováním 8-0-0.
  10. Starosta informuje, že při provádění opravy chodníku na tř.5.května bylo zjištěno, že pod chodníkem se nacházejí i menší pozemky soukromých vlastníků. Obec jim zaslala návrhy kupní smlouvy s cenou 100 Kč/m2. Majitelé pozemků parc. č. 796/33 o výměře 62 m2 a 796/34 o výměře 24 m2 s odprodejem předběžně souhlasili.
   Návrh usnesení č. 5/42/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Včelná a na odkup pozemku parc. č. 796/33 v k.ú. Včelná." schválen hlasováním 8-0-0.
   Návrh usnesení č. 6/42/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Včelná a na odkup pozemku parc. č. 796/34 v k.ú. Včelná." schválen hlasováním 8-0-0.
  11. Starosta informuje, že obec učinila panu návrh na odkoupení jeho pozemku pod chodníkem na tř.5.května parc. č. 796/29 v k.ú. Včelná o výměře 16 m2 za obvyklou cenu 100 Kč/m2. Ze strany pana následně přišel návrh kupní ceny 1100 Kč/m2 a požadavek zaplacení všech poplatků a daně za prodávajícího obcí.
   Zastupitelé se shodují se stanoviskem JUDr. Ivany Rygálové, že zásadně neakceptují výši ceny, která je dle nich v rozporu s dobrými mravy, a nejsou ochotni takovou kupní smlouvu uzavřít.
  12. Starosta informuje o možnosti žádat o dotaci z ROP na opravu místních komunikací s podporou až do 85 % výdajů. K administraci případné žádosti se nabízí firma G-Projekt České Budějovice. Obec však plánuje jiné investiční akce a nemá na komunikace připravené projekty a stavební povolení.
  13. Starosta představuje žádost pana ze Včelné o odkup obecních pozemků parc. č. 776/5 (orná půda 3734 m2), 776/1 (orná půda 4098 m2), 782/35 (les 748 m2) a 782/3 (les 5734 m2) v k.ú. Včelná. Záměrem je zemědělské hospodaření na pozemcích a zřízení příjezdové cesty přes lesní pozemek.
   Zastupitelům se nejeví vhodný prodej, ani dlouhodobý pronájem těchto pozemků.
  14. Starosta představuje žádost města Třeboň o uzavření smlouvy na úhradu neinvestičních nákladů na žáky v ZŠ v Třeboni nad rámec státní dotace (na úhradu nákladů jídelny a družiny). Vzhledem k tomu, že zákon již žádné hrazení nákladů mezi obcemi již nepředpokládá, připravil obecní úřad zamítavé stanovisko. S tím zastupitelé souhlasí.
  15. Starosta navrhuje schválit příspěvek na sportovní činnost panu ve výši 10.000 Kč. O zdravotně těžce postiženém občanu Včelné - úspěšném závodním jachtaři - vyšel nedávno článek i v celorepublikovém médiu. Tento sport je finančně velice náročný a bez sponzorů se neobejde.
   Návrh usnesení č. 7/42/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dar ve výši 10.000 Kč panu na podporu jeho sportovní činnosti" schválen hlasováním 8-0-0.
  16. Starosta předkládá k projednání a schválení účetní odpisový plán. Ze zastupitelstva k návrhu není námitek.
   Návrh usnesení č. 8/42/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku obce Včelná na rok 2014" schválen hlasováním 8-0-0.
  17. Starosta informuje o firmou A.S.A. zjištěných počtech skutečně vyvážených odpadových nádob (popelnic). Tento počet se následně promítá do ceny svozu.
 7. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný představuje novelizovaný předpis o maximální výši odměn neuvolněných zastupitelů a doporučuje ponechat do konce volebního období výši odměn zastupitelů ve stávající výši. Zastupitelé s tímto souhlasí.
  2. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. Ivana Rygálová podává zprávu o uskutečněných jednáních výboru (především kontrola usnesení zastupitelstva - nezjištěny závady) a předává zápisy z jednání.
  3. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o plánovaných akcích a o podaných žádostech o granty na kulturní akce v roce 2014. Dále zve na obecní ples 14. února. Bude vítána každá tombola.
  4. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o 15 plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc leden. Dále vyřizuje poděkování většiny seniorů za obdržené dárky.
 8. Různé:
  1. Starosta předkládá žádost o pronájem 15 m2 u restaurace U Kaštanu na prodej zmrzliny. Zastupitelé nedoporučují uzavření nájmu.
  2. Starosta informuje, že odbor dopravy Magistrátu města České Budějovice po obci žádal ohlášení opravy chodníku na tř. 5. května. Ohlášení bylo podáno včetně kladných vyjádření SÚS i dopravního inspektorátu policie, přesto odbor dopravy ohlášení neakceptoval. Stanovuje si podmínku instalace akudrenů u vjezdů aj.
  3. Josef Hájek se táže, kdy začne Správa a údržba silnic opravovat objížďkou poničenou ulici Nádražní. Starosta osloví Správu a údržbu silnic.


  Zasedání ukončeno v 19:00 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 22.1.2014

Ověřili: Jana Petrová, Ing. Karel Pokorný
Podepsán: starosta obce