Zápis ze 43. zasedání ZO Včelná 2014Zápis ze 43. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 17.2.2014 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 42 z 22.1.2014
 4. Zpráva o daňových příjmech k 31.1.2014
 5. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 31.1.2014
 6. Schválení inventarizace za rok 2013
 7. Zprávy starosty obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Rygálová
Omluvení zastupitelé:

Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:01 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Program jednání schválen jednohlasně.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: JUDr. I. Rygálová, J. Hanetšleger
 3. Starosta provádí zběžnou kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Nebylo nic uloženo.
 4. Starosta obce předkládá zprávu o daňových příjmech za leden 2014: 1.302 tis. Kč. Loni to za leden bylo 1.419 tis. Kč. Meziroční pokles příjmů činí 117 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.1.2014 podává starosta obce. Příjmy naplněno 1.543 tis. Kč z rozpočtovaných 15.045 tis. Kč (po rozpočtových změnách), výdaje naplněno 1.012 tis. Kč z rozpočtovaných 20.368 tis. Kč (po rozpočtových změnách). Stav účtu k 1.2.2014 je 17,7 mil. Kč.
 6. Starosta předkládá ke schválení Inventarizační zprávu z 16.1.2014 k provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2013. Závěrem zprávy je, že veškerý majetek je řádně evidován i udržován a inventarizační komise neshledala rozdíly mezi skutečným a účetním stavem majetku.
  Návrh usnesení č. 1/43/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku obce Včelná k 31.12.2013" schválen hlasováním 9-0-0.
 7. Zprávy starosty obce
  1. Starosta komentuje Hodnotící zprávu hospodaření obce za rok 2013, kterou zastupitelé obdrželi s pozvánkou na jednání. Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
  2. Starosta předkládá návrh inventarizační komise na odpisy obecního majetku. Celkem návrh obsahuje 37 položek za 88 tis. Kč. Nejvyšší odepisované hodnoty jsou u opotřebované travní sekačky, výčepního chlazení z KD, ledničky a tiskárny.
   Návrh usnesení č. 2/43/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis předmětů z majetku obce dle návrhu z 1.2.2014 v hodnotě 88.008,29 Kč" schválen hlasováním 9 0-0.
  3. Starosta předkládá návrh inventarizační komise na odpisy majetku v Mateřské škole Včelná. Jedná se o 5 předmětů s celkovou cenou 5.747,20 Kč.
   Návrh usnesení č. 3/43/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis předmětů z majetku Mateřské školy Včelná dle návrhu z 23.1.2014 v hodnotě 5.747,20 Kč" schválen hlasováním 9 0-0.
  4. Starosta informuje, že na základě pověření zastupitelstva obce schválil rozpočtová opatření č. 1/2014, 2/2014 a 3/2014.
   Rozpočtovým opatřením č. 1/2014 se navyšují příjmy o 192.100 Kč a výdaje o 193.899 Kč. Jde vesměs o převody mezi jednotlivými účty.
   Rozpočtovým opatřením č. 2/2014 se navyšují příjmy o 301.535 Kč (nárokové dotace od státu).
   Rozpočtovým opatřením č. 3/2014 se navyšují příjmy o 222.158 Kč (vratky plynu a z provozu MHD) a snižují výdaje o 160.750 Kč (snížení záloh na plyn v MŠ díky úspornějšímu topení).
   Zastupitelé berou rozpočtová opatření č. 1/2014, 2/2014 a 3/2014 na vědomí.
  5. Starosta podává zastupitelům přehled aktuálně propachtovaných i pronajatých pozemků obce, včetně výše nájemného.
  6. Starosta informuje o jednání konaném dne 13.2. o způsobu provedení přeložky plynu z kanalizační šachty pod tratí. Informaci o přeložce doplňuje ing. K. Pokorný.
  7. Starosta informuje, že obdržel od projektanta "Úpravy kmenové stoky C" kanalizace u trati v Lesní kolonii rozpočet a výkaz výměr. Na základě těchto podkladů zaslal výzvu k podání nabídky 6 firmám a zveřejnil na webových stránkách obce.
  8. Starosta informuje o projednání změny Územního plánu Včelná č.1 na magistrátu města České Budějovice.
  9. Starosta informuje, že je vyhotovena studie proveditelnosti chodníku v ulici Nádražní.
  10. Starosta informuje o odezvě zplnomocněného zástupce majitele pozemku o výměře 16 m2 pod chodníkem na tř. 5. května na neschválení jeho návrhu ceny odkupu. Ing. K. Pokorný, ing. J. Mandžuková, P. Průša se přiklánějí k držení ceny obvyklé 100 Kč/m2, za niž obec doposud pozemky pod historickými komunikacemi vykupuje. S tím v zastupitelstvu celkově souhlas.
  11. Starosta informuje, že zaslal na okresní soud zprávu opatrovníka za rok 2013 ohledně osoby v opatrovnictví obce.
  12. Starosta informuje o postupu instalace antény bezdrátového internetu firmy Inet4 s.r.o. na komínu Kulturního domu a uzavření odpovídající smlouvy o užívání věci.
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný informuje o jednáních o umístění budoucího dálničního nájezdu pod Včelnou. Toto umístění se následně promítá do územního plánu obce.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o tom, že dotace na projekt cyklostezky České Budějovice - Včelná nebyla městu schválena, což může poznamenat i včelenskou část stavby. Dále informuje o uskutečněných akcích a akcích plánovaných na jaro 2014.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o 10 plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc únor. Dále bude komise účastna oslav zlaté a diamantové svatby.
 9. Různé:
  1. Starosta informuje o jmenování zástupců obce Včelná do výběrové komise na společnou stavbu zastávky a chodníku pod Včelnou. Výběrové řízení provádí obec Boršov nad Vltavou.
  2. Starosta informuje o provedeném odstranění náletů kolem spojovací komunikace na Roudné.
  3. Starosta informuje o plánované opravě hlavního osvětlení v sále Kulturního domu. Zároveň bylo poptáno zateplení stropu.
  4. Starosta předkládá vyúčtování plesu ze dne 14.2.2014. Tentokrát ples skončil díky větší potřebě nákupu tomboly ztrátou v řádu 1 tis. Kč
  5. Starosta tlumočí poděkování obcí obdarovaného hendikepovaného sportovce Daniela Bíny.


  Zasedání ukončeno v 18:56 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 17.2.2014

Ověřili: JUDr. I. Rygálová, J. Hanetšleger
Podepsán: starosta obce