Zápis ze 44. zasedání ZO Včelná 2014Zápis ze 44. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 10.3.2014 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Studie protihlukových a parkových úprav v ZTV 99 RD
 4. Kontrola usnesení č. 43 ze 17.2.2014
 5. Zpráva o daňových příjmech k 28.2.2014
 6. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 28.2.2014
 7. Zprávy starosty obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hanetšleger
 2. Zdeněk Petr - starosta
 3. Jana Petrová
 4. Ing. Karel Pokorný
 5. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 7 j)
 6. Jan Voráček
 7. JUDr. Ivana Rygálová (odešla na konci projednávání bodu 7 j)
Omluvení zastupitelé:
 • Josef Hájek
 • Ing. Jarmila Mandžuková
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • ing. arch Vojta Vít a Pavel Svoboda, zástupci developerské společnosti Projekt S+V, s.r.o.


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:03 hodin.
 1. Zasedání zahájil a řídí jej starosta obce Zdeněk Petr.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Starosta navrhuje do programu začlenit projednání studie protihlukových a parkových úprav v ZTV 99 RD. S tímto rozšířením program jednání schválen jednohlasně.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Petrová, J. Voráček
 3. Starosta dává slovo přítomným zástupcům developera Projekt S+V s.r.o. p. Vítovi a Svobodovi, kteří představují svoji studii protihlukových a parkových úprav v ZTV 99 RD. Zastupitelé vyslovují své preference k variantám jednotlivých řešení.
 4. Starosta provádí zběžnou kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Nebylo nic uloženo.
 5. Starosta obce předkládá zprávu o daňových příjmech za únor 2014: 1.370 tis. Kč. Loni to za únor bylo 1.286 tis. Kč. Meziroční pokles příjmů za první dva měsíce činí 33 tis. Kč.
 6. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 28.2.2014 podává starosta obce.
  Příjmy naplněno 3.615 tis. Kč z rozpočtovaných 15.163 tis. Kč, výdaje naplněno 2.172 tis. Kč z rozpočtovaných 20.537 tis. Kč. Stav účtu k 1.3.2014 je 18,7 mil. Kč.
 7. Zprávy starosty obce
  1. Starosta představuje zápis komise pro výběr nejvhodnější nabídky na stavební práce "Úprava kmenové stoky C" ze dne 5.3.2014. Ze šesti došlých nabídek doporučuje výběrová komise schválit jako dodavatele stavby firmu Stavitelství Matourek, s.r.o. z Rudolfova vzhledem k nejnižší ceně 1.095.264 Kč bez DPH. Cenové rozpětí bylo do 1.878.788 Kč.
   Návrh usnesení č. 1/44/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby 'Obec Včelná - Úprava kmenové stoky C' dle doporučení výběrové komise z 5.3.2014, firmu Stavitelství Matourek, s.r.o., IČ 25168002, Třeboňská 620, Rudolfov. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo." schválen hlasováním 6-0-0.
  2. Starosta představuje finanční nabídku na zateplení stropu budovy Kulturního domu foukanou izolací (cca 120 tis. Kč bez DPH). Zastupitelé s provedením zateplení souhlasí.
  3. Starosta informuje o výsledku jednání o způsobu provedení a financování posílení cca 60 m kanalizačního sběrače u ZTV 30 pro RD na Dlouhých rolích z DN 800 na DN 1000. Zúčastnili se zástupci soukromých developerů území: Projektu S+V a Karel Šandera, a dále zástupci obce, firmy Čevak a projektanta Ekoeko. Projekt S+V se odmítá podílet na financování stavby vzhledem ke svému již značnému příspěvku do stokové sítě obce.
  4. Starosta informuje o jednání s technickým ředitelem firmy Čevak ing. Lipoldem, který navrhl zlevnit stavby posílení kanalizačního sběrače (viz bod výše) a přeložku plynovodu v tomtéž místě vypuštěním kontrolní šachty kanalizace. Starosta s tímto řešením souhlasí a požádal firmu E.ON, aby vypracovala nové cenové podmínky přeložky.
  5. Starosta představuje návrh vnitřní směrnice obce o schvalování roční uzávěrky obce.
   Návrh usnesení č. 2/44/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Směrnici o schvalování účetních závěrek č. 1/2014" schválen hlasováním 6-0-0.
   Schvalování účetní závěrky obce proběhne až po provedení přezkoumání hospodaření obce v květnu t.r.
  6. Starosta představuje výsledek hospodaření v Mateřské škole Včelná s přebytkem 7.410,45 Kč. MŠ navrhuje je převést do rezervního fondu. Dále starosta předkládá návrh roční uzávěrky Mateřské školy ke schválení.
   Návrh usnesení č. 3/44/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Včelná za rok 2013 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 7.410,45 Kč. Přebytek bude převeden do rezervního fondu Mateřské školy Včelná" schválen hlasováním 6-0-0.
  7. Starosta informuje, že provedl rozpočtové opatření č. 4/2014, kterým se navyšují příjmy o 118.690 Kč a výdaje o 141.690 Kč. Především se jedná o účetní odvod daně z příjmu právnických osob za obec ve výši 118.690 Kč s tím, že se daň opět v příjmech vrací obci.
  8. Starosta představuje nabídku realitního makléře firmy REMAX na prodej obci pozemku parc. č. 529/134 v k.ú. Včelná u křižovatky do Čepra (orná půda, dle ÚP budoucí "občanská vybavenost") za cenu 300 Kč/m2. Celková výměra pozemku je 785 m2.
  9. Starosta představuje poslední korespondenci se zplnomocněným zástupcem majitele pozemku parc. č. 796/29 o výměře 16 m2 v chodníku na tř.5.května.
  10. Starosta informuje o tom, že je podepsána Smlouva o dílo na stavbu kanalizace a vodovodu ve Čtyřech chalupách.
   Všechna minulá rozhodnutí a postupy zastupitelstva ve věci stavby a výběrového řízení rekapituluje na žádost starosty JUDr. I. Rygálová. Uvádí, že původně, když byl předpoklad, že cena stavby bude přes 20 mil. Kč, zastupitelé uvažovali se získáním dotace na stavbu. Když cena stavby vyšla z výběrového řízení pouze 10,5 mil. Kč, přičemž letos se dotaci nepodaří získat, je možnost stavbu provést zcela z vlastních prostředků obce. Je však třeba, aby se zastupitelstvo závazně rozhodlo, zda bez dotace bude tuto stavbu provádět. Dle písemného stanoviska ing. Ruckého, který administroval výběrové řízení na dodavatele stavby, by odložení stavby mohlo znamenat i nové výběrové řízení, neboť dodavatel garantuje cenu jen do 31.10.2014.
   Probíhá diskuze, zda je potřeba z obecních prostředků stavět všechny větve kanalizace, nebo existuje jednodušší řešení k odkanalizování jen stávající zástavby, aniž by se zhodnotily některé i nezastavěné soukromé pozemky. Z diskuze vyplývá, že na všechny plánované větve kanalizace budou připojeny stávající domy.
   Ing. K. Pokorný navrhuje, aby se ještě zástupci obce především z komise územního rozvoje sešli s projektantem stavby k vysvětlení či ozřejmení projektového řešení.
  11. Starosta předkládá zastupitelstvu finální návrh územní studie Čtyři chalupy vypracovaný ing. arch. Ťukalovou. Na 20.2.2014 je svoláno jednání s dotčenými orgány státní správy.
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o 7 plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc březen.
 9. Různé:
  1. Starosta informuje o provedené opravě rozvodu elektřiny k osvětlení sálu v Kulturním domě a výměně vypínačů. Dále starosta navrhuje provést odsávání v sále KD ventilátory a představuje předběžnou kalkulaci řešení. J. Voráček a P. Průša se obávají, že vzhledem k nízké ceně ventilátorů nepůjde o účinné řešení.
  2. Starosta představuje fotografie parket KD po poslední akci v Kulturním domě. Parkety zřejmě obarvil rozmočený barevný krepový papír.


  Zasedání ukončeno v 20:15 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 10.3.2014

Ověřili: J. Petrová, J. Voráček
Podepsán: starosta obce