Zápis ze 45. zasedání ZO Včelná 2014Zápis ze 45. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 14.4.2014 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Včelná S+V s.r.o. - rozšíření zelených pruhů a přeložka vedení VN v ZTV pro 99 RD
 4. Kontrola usnesení č. 44 z 10.3.2014
 5. Zpráva o daňových příjmech k 31.3.2014
 6. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 31.3.2014
 7. Zprávy starosty obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek (přišel v průběhu projednávání bodu 7 h)
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša (přišel v průběhu bodu 7 a)
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Rygálová
Omluvení zastupitelé:


Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • ing. arch Vojta Vít a Pavel Svoboda (Projekt S+V s.r.o.)
 • Josef Hanetšleger ml., Josef Šlinc, Richard Tomrle, PaeDr. Helena Havlisová, Radek Petrák, Kamil Polesný, Martin Mrkvička, Jana Polesná, Marie Polesná, Eva Mrkvičková, Karel Samec ml., František Petrášek ze Čtyřech chalup ze Včelné
 • Kamil Fejtl, Miroslava Stránská, Milan Hřebejk a Nataliya Prokip ze Včelné


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se. Zasedání zahájeno v 18:05 hodin.
 1. Zasedání zahájila a řídí jej z pověření starosty obce místostarostka obce ing. Jarmila Mandžuková.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Do programu navrhuje místostarostka doplnit jako bod 3) projednání záležitostí developera PROJEKT S+V s.r.o. S tímto doplněním program jednání schválen jednohlasně.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. K. Pokorný, J. Hanetšleger
 3. Místostarostka dává slovo přítomným zástupcům společnosti PROJEKT S+V s.r.o., kteří představují své návrhy do řešeného území pro 99 RD a potřebu přeložky vzdušného vedení vysokého napětí do pozemku obce.
  Zastupitelstvo souhlasí s vydáním doporučení pro společnosti PROJEKT S+V s.r.o. a VČELNÁ S+V s.r.o. ve znění připraveném komisí územního rozvoje. Jedná se o rozšíření zelených pruhů o 0,5 až 1 metr. Zástupci společností Projekt S+V s.r.o. a Včelná S+V s.r.o. na jednání přítomní doporučení obce akceptovali.
  Zastupitelstvo dále souhlasí s přeložkou VN do pozemku obce a se zřízením odpovídajícího věcného břemene. Jednorázová platba obci bude 39.320 Kč bez DPH.
  Dále Projekt S+V informuje, že v jejich území bude provozována prodejna potravin Flop.
  Zástupci Projektu S+V odcházejí.
 4. Místostarostka provádí kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Smlouva o dílo s firmou Matourek uzavřena.
 5. Místostarostka obce předkládá zprávu o daňových příjmech za březen 2014: 1.050 tis. Kč. Loni to za březen bylo 992 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů za první tři měsíce činí 26 tis. Kč.
 6. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.3.2014 podává místostarostka obce.
  Příjmy naplněno 5.249 tis. Kč z rozpočtovaných 15.183 tis. Kč, výdaje naplněno 2.772 tis. Kč z rozpočtovaných 20.549 tis. Kč. Stav účtu k 1.4.2014 je 19,7 mil. Kč.
 7. Zprávy starosty a místostarosty obce
  1. Místostarostka informuje o posledním vývoji situace kolem plánované výstavby kanalizace a vodovodu ve Čtyřech chalupách. Uplynula platnost územního rozhodnutí na kanalizaci, k čemuž podrobněji informuje ing. K. Pokorný. O vydání územního rozhodnutí bude třeba po konzultaci se stavebním úřadem zažádat znova.

   K následnému vydání stavebního povolení je třeba získat souhlasné stanovisko společnosti Čepro. JUDr. I. Rygálová k tomu blíže uvádí, že zhodnotila návrh smlouvy o služebnosti předložený Čeprem a tento se jeví jako obcí těžko akceptovatelný. Jsou navrhovány finanční, nájemní a jiné podmínky, které prakticky stanovují nové podmínky výstavby. JUDr. I. Rygálová ve spolupráci s P. Průšou připravila pozměněné znění k zaslání Čepru k odsouhlasení.

   Dále ing. J. Mandžuková uvádí, že taková stavba by měla být prováděna s dotační podporou. Obec o dotaci žádala, ale nebyla jí přidělena. Důvodem byla administrativně chybně vyplněná žádost, kterou vypracovala za úplatu Česká vodohospodářská s.r.o.

   J. Hanetšleger uvádí, že dotace sice nebyla přidělena, ale vysoutěžená cena byla velmi výhodná a obec si může stavbu dovolit. Při novém výběrovém řízení by cena mohla být podstatně vyšší. Obec ušetřila např. na rekonstrukci MŠ, ale na projekt kanalizace se nedbá, takže propadlo územní rozhodnutí, což měla pohlídat především firma, která stavbu inženýrsky administruje. Na této firmě by p. Hanetšleger požadoval náhradu.

   JUDr. I. Rygálová připomíná, že původně stavba byla uvažována s rozpočtem 25 mil. Kč, vysoutěžená cena 10,5 mil. Kč je podle ní pro obec akceptovatelná i bez dotace. Termín platnosti územního rozhodnutí měla pohlídat projekční firma EKOEKO, která vyřizuje i stavební povolení.

   Starosta obce uvádí, že dotace z krajského úřadu bývá stejně krácena a nebylo by možno očekávat získání celých 2 milionů, o které obec žádala.

   Ing. J. Mandžuková připomíná, že je již podepsána smlouva o dílo s firmou Swietelsky, přičemž zahájení prací je smluvně vázáno na získání finančních prostředků.

   Přítomný host R. Tomrle se táže, zda je obec sankcionovatelná výhercem výběrového řízení na stavbu, pokud stavba nebude moci z důvodu propadlého územní řízení začít. Ing. Mandžuková uvádí, že obec bude muset jednat s firmou Swietelsky o dalších podmínkách.

   Přítomný host M. Stránská se táže, jaká firma zpracovávala žádost o dotaci, zda by se jí mělo platit, pokud její práce byla dle vyjádření krajského úřadu zřejmě nedostatečná. To je dle zastupitelů též ke zvážení.

   Ing. K. Pokorný uvádí své důvody, proč podával na minulých zasedáních zastupitelstva připomínky k rozsahu stavby - zda má obec investovat i 4. etapu stavby.

   Na jeho tvrzení, že stavebníci mají v současné době povolené jímky na vyvážení, namítá jeden z přítomných hostů ze Čtyřech chalup, že starosta občanům již delší dobu slibuje, že kanalizace ve Čtyřech chalupách bude, takže ti s tím již počítají.

   Přítomný host K. Fejtl se táže, jaký bude další postup, pokud územní rozhodnutí obec opět obnoví a obec se nedohodne s Čeprem. Ing. J. Mandžuková odpovídá, že s firmou Čepro se jistě dohodne, protože k územnímu řízení se firma vyjádřila kladně.

   Přítomný host J. Hanetšleger ml. namítá, že slib výstavby se opakuje již mnoho let, ale pro tuto nejstarší část obce se nedělá nic.

   JUDr. I. Rygálová uvádí, že ráda vidí občany na jednání zastupitelstva, zvláště pokud nejsou do věci vkládány přílišné emoce. Dále uvádí, jaké další priority obec má. Právní nárok na kanalizaci dle ní občané nemají, ale obec se snaží svůj předběžný slib, že kanalizace bude, splnit. Ing. K. Pokorný k tomu doplňuje rekapitulaci vodohospodářského rozvoje obce za poslední desítky let.

   Přítomný host M. Stránská se táže, jaké byly cenové nabídky dalších stavebních firem, a pokud podobné, tak není reálné, že by při opakovaném výběrovém řízení šla cena hodně nahoru, jak uváděl J. Hanetšleger. K myšlence, že nárůst ceny nebude velký, se přiklání i ing. K. Pokorný. Dále se M. Stránská táže, proč se provádělo výběrové řízení, když nebylo stavební povolení. Odpovědí je, že pro výběrové řízení stačí územní rozhodnutí.

   Přítomný host R. Tomrle uvádí, že obec by mohla vlastníky zhodnocených stavebních pozemků nějak zavázat k podílení se na nákladech stavby. JUDr. Rygálová a ing. K. Pokorný uvádějí, že toto je právně problematické.

   Odvíjí se poměrně neregulovaná diskuze o tom, za jsou důležitější stavby např. chodníků, či kanalizace apod.

   Ing. J. Mandžuková přislibuje intenzivní jednání s firmami Swietelsky a EKOEKO, společně s ing. K. Pokorným, a ukončuje diskuzi k tématu.

  2. Místostarostka informuje o výběru dodavatele stavby Příjezdová zastávka MHD a chodník pod Včelnou. Tato stavba probíhá pod hlavičkou obce Boršov nad Vltavou a obec Včelná přispívá polovinou nákladů na chodník, cca 284 tis. Kč. Na stavbu je vydáno stavební povolení.
  3. Místostarostka informuje o zítřejším termínu kolaudace zastávky MHD Jiráskova
  4. Místostarostka informuje o dokončení opravy chodníku tř.5.května částí k ulici Sokolovského a o jejím řešení jednoho problematického vjezdu.
  5. Místostarostka informuje o plánované přeložce VTL plynovodu z kanalizační šachty na Dlouhých rolích. Stavba by měla být provedena do 30.9.2014. V této věci se ještě povede jednání s firmou E.ON.
  6. Místostarostka informuje o přípravě voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. - 24.5.2014
  7. Místostarostka předkládá vyúčtování nájemného za rok 2013 od společnosti Čevak. Vyúčtování prověří předseda finančního výboru ing. K. Pokorný.
  8. Místostarostka předkládá žádost ředitelky MŠ Včelná o udělení výjimky na počet dětí ve třídách z 24 na 28. Dále ing. Mandžuková informuje o počtu podaných žádostí o přijetí do MŠ. Zastupitelstvo s udělením výjimky souhlasí.
  9. Místostarostka předkládá závěr z prošetření stížnosti na činnost MŠ Včelná Českou školní inspekcí. Rodiče si stěžovali na přístup k dítěti s problémovým chováním. MŠ si pro dítě zajistila osobního asistenta, ale přesto došlo k incidentům. Inspekce uzavřela, že "škola nedostatečně naplnila práva rodičů na informace" a "nebyly vyhotovovány písemné záznamy z jednání". Dítě již v současnosti není v MŠ Včelná. JUDr. I. Rygálová uvádí, že je třeba zajistit, aby ředitelka MŠ vyhotovovala napříště záznamy z jednání.
  10. Místostarostka informuje, že bylo starostou schváleno rozpočtové opatření č. 5/2014, kterým se navyšují příjmy o 19.189 Kč (především zvýšené příjmy z nájmu KD) a výdaje o 11.720 Kč (nákup křesel do knihovny a materiálu na opravu elektroinstalace KD). Zastupitelstvo bere rozpočtovou změnu č. 5/2014 na vědomí.
   Dále předkládá ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2014, kterým se navyšují výdaje o 250.000 Kč na opravu chodníku na tř.5.května.
   Návrh usnesení č. 1/45/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014, kterým se navyšují výdaje o 250.000 Kč" schváleno hlasováním 9-0-0.
  11. Místostarostka předkládá žádost p. Holého o pronájem pozemku před restaurací U Kaštanu na přívěs s prodejem točené zmrzliny. S pronájmem k tomuto účelu zastupitelstvo jednohlasně nesouhlasí.
  12. Místostarostka informuje o nabídce prodeje pozemku č. 529/131 o výměře 785 m2 realitní kanceláří. Realitní kancelář našla jiného kupce, takže nabídka pro obec je již bezpředmětná.
  13. Místostarostka informuje o stavu výběru poplatků za odpady za rok 2014, vybráno zatím 90 %.
  14. Místostarostka informuje o zamýšlené a prováděné renovaci pomníků. Zároveň plánuje uspořádat veřejný akt kladení věnců k pomníkům dne 7.5.2014. K tomu informuje o provedeném úklidu obce s pomocí občanů, který organizuje.
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný podává zprávu o stavu financí obce - obec má rezervu ve výši 1,5 rozpočtu, též díky novým výhodnějším pravidlům přerozdělování daní. Dále se zmiňuje o plánované stavbě cyklostezky, tato stavba bude však navazovat na cyklostezku města, která zatím vázne na výkupech pozemků v k.ú. Č. Budějovice 7 a dotaci. Na dotaz k výkupům pozemků odpovídá, že ani obec nemá některé výkupy na k.ú. Včelná dořešené.
  2. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Rygálová informuje, že provede kontrolu nájemních smluv na pozemky a budovy obce a prověří právní režim spoluužívání komunikace do Čepra.
  3. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková informuje o tom, že obec obdržela dotaci na projekt Včelenská kultura ve výši 30.000 Kč a blíže uvádí, jaké akce mohou být z dotace pořádány. Dále zve na Čaj o páté s L. Županičem v Kulturním domě.
  4. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc březen a o plánovaném vítání občánků dne 26. dubna.
  5. Předseda komise územního rozvoje P. Průša uvádí, čím se komise zabývá (územní studie, kanalizace) a k jakým žádostem občanů se vyjadřuje.
  6. Předseda sportovní komise J. Voráček informuje o uskutečněném turnaji ve stolním tenise. Zúčastnilo se 17 dvojic.
 9. Různé:
  1. Místostarostka předkládá žádost MŠ Včelná o schválení přijetí věcného daru pro MŠ - molitanové tvary v hodnotě 5.000 Kč.
   Návrh usnesení č. 2/45/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje přijetí věcného daru molitanových tvarů v hodnotě 5000 Kč příspěvkovou organizací Mateřská škola Včelná" schváleno hlasováním 9-0-0.
  2. Ing. J. Mandžuková dále informuje o možnostech získání dotace na akci budování cyklostezky.
  3. P. Průša tlumočí poděkování občana za opravu chodníku na tř.5.května a informuje o požadavcích na osázení zeleného pruhu stromy či keři.


  Zasedání ukončeno v 19:44 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 14.4.2014

Ověřili: Ing. K. Pokorný, J. Hanetšleger
Podepsána: místostarostka obce