Zápis ze 46. zasedání ZO Včelná 2014Zápis ze 46. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 12.5.2014 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Žádost společnosti Projekt S+V o změnu stanoviska k připojení na kanalizaci
 4. Kontrola usnesení č. 45 ze 14.4.2014
 5. Zpráva o daňových příjmech k 30.4.2014
 6. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 30.4.2014
 7. Rozpočtové změny č. 7/2014 a 8/2014
 8. Zprávy místostarostky obce
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
 10. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek (přišel v průběhu projednávání bodu 7 h)
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 4. Zdeněk Petr - starosta
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša (přišel v průběhu bodu 3)
 8. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:
 • JUDr. Ivana Rygálová
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • ing. arch Vojta Vít a Pavel Svoboda z firmy Projekt S+V s.r.o.
 • R. Zajíček, K. Polesný, M. Polesná, M. Mrkvička, E. Mrkvičková, M. Voráček, J. Vlk, J. Hanetšleger ml., R. Tomrle, J. Šlinc, M. Šlinc, M. Stránská, K. Feitl, J. Vavroch ml. ze Včelné


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se. Zasedání zahájeno v 18:03 hodin.
 1. Zasedání zahájila a řídí jej místostarostka obce ing. Jarmila Mandžuková.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Do programu navrhuje místostarostka doplnit jako bod 3) projednání žádosti developera PROJEKT S+V s.r.o. S tímto doplněním program jednání schválen jednohlasně.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Voráček, J. Hájek
 3. Místostarostka dává slovo přítomným zástupcům společnosti PROJEKT S+V s.r.o., kteří představují svou žádost o změnu stanoviska, které obec vydává stavebníkům nových RD ohledně možnosti připojení na kanalizaci. Jako podmínka fyzického napojení je dáváno vymístění VTL plynovodu z kanalizační šachty, což neumožňuje stavebnímu úřadu dávat souhlas s ohlášením stavby. Stavba ZTV byla zkolaudována, a přesto stavebníci rodinných domů nemohou zahájit stavbu v režimu ohlášení stavby, což v jejich očích znevěrohodňuje developera ZTV.
  Místostarostka upřesňuje, že text vyjádření obce byl stanoven po jednáních s provozovatelem kanalizace obce Čevak.
  Ing. K. Pokorný upřesňuje důvody pro podmínečné stanovisko obce (nutná přeložka plynovodu) a dosavadní přístup obce k řešení problému.
  Přítomný host P. Svoboda z Projektu S+V připomíná, že by obec neměla povolovat ohlášení staveb ani v jiných, starých, částech obce, neboť tito stavebníci zatěžují kanalizaci stejným způsobem.
  J. Hanetšleger uvádí, že přeložku plynu musí udělat E.ON a obec tuto stavbu může těžko ještě více urychlit. Ing. Pokorný uvádí, že na květen je plánováno další jednání s firmou E.ON o způsobu provedení vymístění plynovodu. Ing. Mandžuková uvádí, že neví, jak by šlo podmínečné stanovisko obce zmírnit.
  P. Průša je toho názoru, že práce investorů ZTV byla odvedena dobře a obci i zhodnotila majetek, takže obec by měla stanovisko formulovat pro stavebníky nových RD bezkonfliktně. Je-li stanovisko Čevaku ve smyslu požadování podmínky, mohla by přesto obec podmínku zřejmě odstranit, neboť několik splaškových přípojek nemůže kanalizaci zahltit.
  Ing. J. Mandžuková uvádí, že se pokusí s firmou Čevak dohodnout, aby problematickou podmínku bylo možné vypustit. Rozprava ukončena a představitelé Projektu S+V odcházejí.
 4. Místostarostka provádí kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Nic nebylo uloženo.
 5. Místostarostka obce předkládá zprávu o daňových příjmech za duben 2014: 1.022 tis. Kč. Loni to za duben bylo 707 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů za první čtyři měsíce činí 341 tis. Kč.
 6. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.4.2014 podává místostarostka obce. Příjmy naplněno 6.511 tis. Kč z rozpočtovaných 15.253 tis. Kč, výdaje naplněno 3.579 tis. Kč z rozpočtovaných 20.882 tis. Kč. Stav účtu k 30.4.2014 je 20,2 mil. Kč.
 7. Místostarostka informuje, že bylo starostou schváleno rozpočtové opatření č. 7/2014, kterým se navyšují příjmy o 30.000 Kč (obdržená dotace na kulturu) a výdaje o 30.000 Kč (především 21 tis. Kč výdaje na kulturní akce). Zastupitelstvo bere rozpočtovou změnu č. 7/2014 na vědomí.
  Dále místostarostka informuje, že bylo starostou schváleno rozpočtové opatření č. 8/2014, kterým se navyšují příjmy o 40.850 Kč (především z prodeje pozemků a z prodeje železného šrotu) a výdaje o 53.564 Kč (především 16 tis. Kč výdaje na realizaci zastávky MHD Jiráskova a 31 tis. Kč za odborné posouzení kapacity kanalizačního sběrače A). Zastupitelstvo bere rozpočtovou změnu č. 8/2014 na vědomí.
  Dále místostarostka předkládá návrh rozpočtového opatření č. 9/2014, kterým se navyšují příjmy o 250.000 Kč Kč (převod mezi účty) a 3.744.000 Kč, především na stavby kanalizace ve Čtyřech chalupách a změnu trasy stoky C a 190 tis. Kč činí navýšení na opravy komunikací v obci. Místostarostka představuje konkrétní rozpis nákladů na opravy komunikací provedené firmou OK Signistav. Rozsah prací upřesňují členové komise výstavby P. Průša a J. Hanetšleger.
  J. Hájek uvádí, že vysoutěžená cena na opravy chodníků měla být firmou dodržena. Starosta vysvětluje, že nejde o vícepráce na chodníku, ale o opravy komunikací.
  Od přítomných hostů zaznívá otázka, kdo práce zadával a zda měl k tomu kompetenci. Odpovídá starosta a P. Průša, že starosta měl kompetenci k zadání prací v tomto rozsahu. J. Hájek, Ing. J. Mandžuková a P. Průša uvádějí, že však postrádali lepší informovanost zastupitelstva.
  Návrh usnesení č. 1/46/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014, kterým se navyšují příjmy o 250.000 Kč a výdaje o 3.744.000 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
 8. Zprávy starosty a místostarosty obce
  1. Místostarostka informuje o vývoji situace ohledně územního rozhodnutí stavby kanalizace Čtyři chalupy a o jednání s firmou Swietelsky o odložení stavby. Pokud by se stavba zdržela do podzimu, měla by obec uvažovat o podání žádosti o dotaci a stavět případně až na jaře.
   Přítomný host p. M. Stránská se táže, zda obec hodlá stavět i 4. etapu kanalizace, která zhodnocuje soukromé pozemky. P. Průša vysvětluje, že větší část 4. etapy je nutno stavět z důvodu spádového a jsou tam i stávající rodinné domy.
   M. Stránská se táže dále, zda je to opravdu nezbytné investovat do vlastníků, kteří ani nebydlí ve Včelné. P. Průša a J. Hanetšleger připouštějí, že stavba 4. etapy je diskutabilní, ale jeví se rozumnější stavbu provést a její pozitiva pro stávající obyvatele předčí dle nich případná negativa ohledně určitého zhodnocení několika stavebních pozemků soukromých majitelů. Tyto pozemky bude však třeba dále zhodnotit ze soukromých zdrojů, ohledně rozvodů elektřiny, plynu aj.
   R. Tomrle se táže, kdo bude podávat případnou žádost o novou dotaci na kanalizaci. Ing. Mandžuková uvádí, že žádat bude v lednu až nové zastupitelstvo, ale je třeba především předem konzultovat na krajském úřadě formální náležitosti žádosti, aby jí mohlo být vyhověno.
  2. Místostarostka informuje o probíhajícím kolaudačním řízení zastávky MHD Jiráskova. Odbor dopravy magistrátu města Č. Budějovice si vyžádal doplnění vodicí linie z obrubníků, což bylo splněno. Obec čeká na vydání kolaudačního rozhodnutí.
  3. Místostarostka informuje o proběhlém místním šetření na místě stavby kanalizace stoka C v Lesní kolonii. Z něho vyplynula nutnost změny trasy výkopu oproti projektu vzhledem k trase plynovodu, která s projektem koliduje. To znamená pro obec vícenáklady minimálně na následnou obnovu větší plochy komunikace.
   Ing. K. Pokorný uvádí, že projekt byl prováděn na základě nepřesného vyjádření plynáren. Ing. Mandžuková uvádí další otázku, zda obec bude hradit zřízení další požadované odbočky pro kanalizační přípojku sousedícího majitele, který doposud měl přepadový septik. J. Hájek, P. Průša a Z. Petr navrhují, aby si žadatel odbočku a přípojku uhradil sám. S tímto stanoviskem zastupitelé většinově souhlasí.
  4. Místostarostka představuje návrh darovací smlouvy, kterou by firma MKM REAL s.r.o. darovala obci 26 m2 pozemku - přístup k budovaném bytovému domu. Obecní přístup k domu je vyžadován úvěrujícími bankami.
   Přítomný host J. Hanetšleger ml. a někteří zastupitelé (J. Hanetšleger, P. Průša) namítají, že bude třeba vchod do domu především v zimě udržovat a nést zodpovědnost za případná zranění osob. Obec proto darovací smlouvu neakceptuje. J. Hanetšleger uvádí, že vstupní pozemek si může do vlastnictví převzít společenství vlastníků bytových jednotek.
  5. Místostarostka informuje, že minulý rok zastupitelstvo schválilo prodej pozemku pod trafostanicí parc. č. 723/149 o výměře 16 m2 firmě E.ON Česká republika s.r.o. V obci doručeném návrhu kupní smlouvy se však objevila jako kupující mateřská firma E.ON Distribuce a.s. Je tedy třeba zrušit usnesení č. 10/41/2013 o prodeji E.ONu Česká republika a schválit prodej pro E.ON Distribuce.
   Návrh usnesení č. 2/46/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná ruší usnesení zastupitelstva obce Včelná č. 10/41/2013 o prodeji pozemku parc. č. 723/149 v k.ú. Včelná o výměře 16 m2 firmě E.ON Česká republika s.r.o." schválen hlasováním 8-0-0.
   Návrh usnesení č. 3/46/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej pozemku parc. č. 723/149 v k.ú. Včelná o výměře 16 m2 firmě E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za cenu 300 Kč/m2" schválen hlasováním 8-0-0.
  6. Místostarostka dává ke zvážení cenu prodeje části obecní komunikace o výměře 32 m2 soukromému vlastníku přilehlé nemovitosti pro zřízení vjezdu na pozemek. P. Průša navrhuje cenu obvyklou, za niž považuje vzhledem k jiným uskutečněným prodejům 300 Kč/m2.
   Návrh usnesení č. 4/46/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná o výměře 32 m2, nově v GP č. 1205-22/2014 označené jako 723/461 v k.ú. Včelná, do SJM Stanislavu a Libuši Pechovým, nar. 9.2.1954 a nar. 4.7.1954, oba bytem Dolní 607, Včelná za cenu 300 Kč/m2" schválen hlasováním 8-0-0.
  7. Místostarostka informuje o zjištění odboru dopravy magistrátu města České Budějovice, že zděný plot jednoho majitele nemovitosti na Dlouhých rolích se nachází částečně na obecním pozemku, a to zrovna v křižovatce - ing. Mandžuková navrhuje svolat místní šetření za účasti odboru dopravy k nalezení řešení, s čímž zastupitelé souhlasí.
  8. Místostarostka informuje o plánovaném převzetí oprav komunikací - kolaudačních závad - na ZTV pro 30 RD od firmy Akupi. Za obec se zúčastní místostarostka a byla by ráda za dalšího účastníka např. z komise výstavby.
  9. Místostarostka informuje o pozvání zástupce obce na předání staveniště ZTV pro 99 RD stavební firmě - termín 14.5.2014 v 9 hodin.
  10. Místostarostka představuje zprávu lesního hospodáře o provedené nahodilé těžbě souší a zlomů s vyčíslením finančního odvodu obci 48 tis. Kč.
  11. Místostarostka informuje o přípravě voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24.5.2014. Dne 30.4. se konalo 1. zasedání okrskové volební komise, kde byl zvolen předseda a místopředseda.
  12. Místostarostka informuje o kontrole v oblasti "ochrany veřejného zdraví" provedené Krajskou hygienickou stanicí dne 24.4.2014. Závěr je bez závad.
  13. Místostarostka navrhuje provést změnu statutu Sociálního fondu obce spočívající v rozšíření definice penzijního připojištění o nově zákonem ustavené doplňkové penzijní spoření.
   Návrh usnesení č. 5/46/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Statut sociálního fondu obce Včelná s platností od 12.5.2014" schválen hlasováním 8-0-0.
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný informuje, že zkontroloval vyúčtování ceny vodného a stočného firmou Čevak a informuje, že cena vodného a stočného je v obci Včelná nižší než ve většině okolních obcí.
  2. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková zve na pořádané kulturní akce - čaj o páté, řemeslný kurz, dětský den a výlet pro děti. Dále informuje o opětovném zájmu o cvičení zumby v kulturním domě od září.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc květen, o uskutečněném vítání 17 občánků dne 26. dubna a o plánovaném zájezdu pro seniory. Poslední informaci doplňuje ing. J. Mandžuková.
 10. Různé:
  1. Místostarostka dává ke zvážení zastupitelům další využití Kulturního domu.
  2. Místostarostka dává dále ke zvážení budoucí využití zahrady za obecním úřadem, odkud přede dvěma lety dostali výpověď zahrádkáři. Má svoji představu, ale nechce ji zatím zveřejňovat, až si každý rozmyslí.
   Přítomný host J. Šlinc z technických služeb obce upozorňuje, že parkem bude problém, bude znečišťován psy a mohou se tam sdružovat "feťáci". Vandalismus dle něho nelze uhlídat. Na místě by byly dle něho ideální dva kurty. Přítomný host M. Stránská oponuje, že kvůli řešitelným problémům by obec neměla rezignovat na zřizování veřejných ploch.
   Ing. Mandžuková nechce nyní diskutovat o konkrétních řešeních a dává zastupitelům věc ke zvážení.
  3. Přítomný host J. Vavroch uvádí, že jeho dítě nebylo přijato do mateřské školy, ačkoliv do MŠ byly přijaty děti s pobytem mimo obec. Ing. Mandžuková přislibuje projednání přijímacího řízení s paní ředitelkou MŠ, avšak přímý vliv na přijímací řízení obec nemá. J. Vavrochovi ing. Mandžuková doporučuje podat proti nepřijetí odvolání, aby neuplynula lhůta k oficielnímu řešení situace a mezitím obec zjistí skutečný stav dodržování přijímacích pravidel stanovených obcí.


  Zasedání ukončeno v 19:55 hodin


Zapsal: F. Mareš dne 12.5.2014

Ověřili: J. Voráček, J. Hájek
Podepsána: místostarostka obce