Zápis ze 47. zasedání ZO Včelná 2014Zápis ze 47. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 9.6.2014 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o průběhu stavby propojení kanalizace v Lesní kolonii a ZTV
 4. Kontrola usnesení č. 46 z 12.5.2014
 5. Zpráva o daňových příjmech k 31.5.2014
 6. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 31.5.2014
 7. Rozpočtová změna č. 10/2014
 8. Projednání možnosti zakoupení mulčovače
 9. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014 - 2018
 10. Zprávy místostarostky obce
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí – schválení účetní závěrky k 31.12.2013
  a závěrečného účtu obce za rok 2013
 12. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 4. Jana Petrová
 5. Ing. Karel Pokorný
 6. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 3)
 7. JUDr. Ivana Rygálová
 8. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:
 • Zdeněk Petr - starosta
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • ing. Bouchal z firmy Stavitelství Matourek
 • dále 9 hostů dle prezenční listiny


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se. Zasedání zahájeno v 18:01 hodin.
 1. Zasedání zahájila a řídí jej místostarostka obce ing. Jarmila Mandžuková.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Program jednání schválen jednohlasně.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Hanetšleger, J. Petrová
 3. Místostarostka dává slovo přítomnému zástupci firmy Stavitelství Matourek panu Bouchalovi, aby seznámil zastupitele s vynucenými víceprácemi na propojení kanalizačního řadu C v Lesní kolonii. V trase budované kanalizace se vyskytly sítě, které nebyly v projektu a bylo je třeba překládat: plynovod 2x a vodovod. Z toho pramení vícenáklady vyčíslené na 102 tis. Kč bez DPH. Zároveň byly ušetřeny prostředky ve výši cca 30 tis. Kč. Stavba se tímto také protáhne o cca 2 týdny.
  Zastupitelé berou na vědomí provedení víceprácí a uzavření odpovídajícího dodatku ke smlouvě s navýšením ceny a prodloužení termínu dokončení.

  Místostarostka zde též seznamuje zastupitele s vydaným vyjádřením obce ohledně možnosti výstavby dvojdomku na pozemku v ZTV pro 30 RD. Za rodinný dům se dle vyhlášky považuje až dům o třech bytových jednotkách. Zpracovatelka ÚP neměla námitek, obec tedy vydala souhlas.

  Místostarostka dává slovo přítomnému hostu Karlu Šanderovi. Ten žádá o uzavření směnné smlouvy na pozemek pod bytovým domem za pozemky na cyklostezku.
  Dále K. Šandera žádá zastupitelstvo o znovuzvážení stanoviska k návrhu darovací smlouvy na 26 m2 u vchodu do nově budovaného bytového domu. Vlastnictví obce je vyžadováno hypotéčními bankami. Pozemek vchodu by mohlo vlastnit i společenství vlastníků, to však vznikne až za několik měsíců. Obec by se musela o vstup starat a zodpovídat za případná zranění osob na sněhu apod. Proto své stanovisko z minulého zasedání nemění.
  Dále žádá o souhlas se stavbou čtyř rodinných domů se dvěma bytovými jednotkami namísto jednoduchých RD v lokalitě ZTV pro 99 RD a o jeden další dvojdomek v lokalitě ZTV 30 RD. Zastupitelé s tímto požadavkem souhlasí.
  Dále za dvě své developerské firmy nabízí K. Šandera příspěvek obci 200 tis. Kč na posílení cca 60 m kanalizace v lokalitě Dlouhé role. Obec připraví darovací smlouvy.
 4. Místostarostka provádí kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Nic nebylo uloženo.
 5. Místostarostka obce předkládá zprávu o daňových příjmech za květen 2014: 1.004 tis. Kč. Loni to za květen bylo 936 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů za prvních pět měsíců činí 408 tis. Kč.
 6. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.5.2014 podává místostarostka obce.
  Příjmy naplněno 7.732 tis. Kč z rozpočtovaných 15.345 tis. Kč, výdaje naplněno 4.563 tis. Kč z rozpočtovaných 24.401 tis. Kč. Stav účtu k 31.5.2014 je 20,4 mil. Kč.
 7. Místostarostka informuje, že bylo starostou schváleno rozpočtové opatření č. 10/2014, kterým se navyšují příjmy o 21.000 Kč (dotace na volby) a výdaje o 24.500 Kč (především výdaje na volby). Zastupitelstvo bere rozpočtovou změnu č. 10/2014 na vědomí.
  Dále místostarostka informuje, že bylo starostou schváleno rozpočtové opatření č. 11/2014, kterým se navyšují příjmy o 70.300 Kč - příjmy z prodeje dřeva a z pachtovní smlouvy na obecní lesy. Zastupitelstvo bere rozpočtovou změnu č. 11/2014 na vědomí.
 8. Místostarostka dává ke zvážení možnost zakoupení mulčovače jako příslušenství ke stávajícímu traktoru. Umožňoval by údržbu šikmých ploch, stok a vyšší trávy. To se doposud řeší křovinořezy, práce s nimi je však pomalá a namáhavá.
  Předběžné cenové nabídky dvou firem se pohybují pod 210 tis. Kč včetně DPH. V případě souhlasu by bylo třeba schválit odpovídající rozpočtové opatření.
  Potřebu takového zařízení zdůvodňuje i vedoucí technických služeb obce Včelná p. Josef Hanetšleger ml.
  Návrh usnesení č. 1/47/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje pořízení mulčovače a schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2014, kterým se navyšují výdaje o 210.000 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
 9. Místostarostka informuje, že do 30.6.2014 by měl být stanoven počet zastupitelů pro volební období 2014 - 2018. Ke zvážení dává zvýšení počtu z 9 na 11 vzhledem k rozšiřování obce i většímu zájmu občanů na podílení se na řízení obce. JUDr. I. Rygálová tento návrh podporuje. J. Hanetšleger navrhuje ponechat počet zastupitelů na 9 a posílit spíše pracovní kapacitu obecního úřadu. Hosté P. Rožboud a M. Stránská se vyslovují pro navýšení počtu.
  Návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje počet členů zastupitelstva obce Včelná pro volební období 2014-2018 na 11 členů" neschválen hlasováním 4 pro (Ing. J. Mandžuková, J. Petrová, JUDr. I. Rygálová, J. Voráček) - 4 proti (ing. K. Pokorný, J. Hanetšleger, J. Hájek, P. Průša) - 0 se zdrželi. Zůstává tedy počet 9 zastupitelů.
 10. Zprávy starosty a místostarosty obce
  1. Místostarostka informuje o přípravě stavby kanalizace Čtyři chalupy. Bylo opětovně zažádáno o vydání územní rozhodnutí a proběhlo jednání s firmou ČEPRO o podmínkách výstavby na jejich pozemcích za účasti právníků obou stran. Blíže informuje účastnice jednání JUDr. I. Rygálová. Došlo víceméně ke shodě obou stran.
  2. Místostarostka informuje o doručeném návrhu smlouvy o zřízení služebnosti - břemeno zastávky MHD Jiráskova na pozemku Jihočeského kraje. Podpis smlouvy je v kompetenci starosty obce.
  3. Místostarostka informuje o uskutečněném jednání o přeložce plynovodu z obecní kanalizace na Dlouhých rolích s firmou E.ON. Půlmilionový příspěvek obce se nepodařilo snížit. Přeložka by se měla uskutečnit v letních měsících. Stavba se bude provádět v souběhu s posílením kanalizačního řadu. O této stavbě, která by mohla proběhnout v rámci oprav firmou Čevak, informuje ing. K. Pokorný. Firma Čevak předloží finanční nabídku.
  4. Místostarostka informuje o na příští rok plánované výměně plynovodu v ulici Nádražní firmou E.ON. Obec byla vyzvána k vyjádření, zda bude požadovat / provádět celkovou rekonstrukci vozovky a chodníku. J. Hájek podporuje výměnu celého povrchu komunikace, jakož i ostatní zastupitelé. Obec by měla dle ing. J. Mandžuové tento svůj požadavek zřetelně vůči SÚS artikulovat i vzhledem k tomu, že oprava vozovky byla již dříve přislíbena po objížďce Lidické ulice. Ideálně by stavba probíhala jako vzájemně koordinované práce na plynovodu, vozovce, chodníku, veřejném osvětlení a dalších sítí.
  5. Místostarostka představuje žádost o odkoupení části obecních pozemků parc. č. 723/88 a 723/94 v k.ú. Včelná o výměře 5 m2, neboť stavebník RD postavil plot částečně na obecním pozemku. Předseda komise územního rozvoje P. Průša uvádí, že jasný požadavek dopravního i stavebního úřadu je odstranění části plotu z důvodu nevyhovujících dopravních poměrů a obec by neměla vystupovat proti těmto úřadům státní správy.
   Návrh usnesení č. 2/47/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemků parc. č. 723/88 a 723/94 v k.ú. Včelná o výměře 5 m2" schválen hlasováním 8-0-0.
  6. Místostarostka informuje o plánovaném vykonání státního stavebního dozoru dne 17.6.2014 na stavbě oplocení pozemku - viz bod výše.
  7. Místostarostka informuje o protokolárním převzetí oprav komunikací na ZTV pro 30 RD - firma Akupi. Oprava překopu komunikace v horní části ulice Dlouhé role bude provedena do konce roku v koordinaci se stavbou ZTV pro 99 RD. Záruční doba na komunikace bude 84 měsíců.
  8. Místostarostka informuje o své účasti na kontrolním dnu na ZTV pro 99 RD. Stavbu provádí firma Swietelsky.
  9. Místostarostka informuje o své účasti na kontrolním dnu výstavby chodníku a zastávky pod Včelnou. Stavbu provádí Dopravní stavby HP Bohemia z Boršova nad Vltavou a na nákladech se podílí obce Včelná a Boršov nad Vltavou. Problém na stavbě je mimo jiné v nekvalitním podloží, což způsobí vícenáklady.
   Projektově se připravuje též chodník po druhé straně, již zcela v režii obce Včelná.
  10. Místostarostka informuje o nařízení města České Budějovice o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov. Toto nařízení je Obecní úřad Včelná povinen zveřejnit.
  11. Místostarostka informuje o vyhotovení geometrického plánu k prodeji pozemků - "předzahrádek" u řadovky v Lesní kolonii. Je třeba stanovit prodejní cenu pozemků. Vzhledem k tomu, že obec pozemek koupila za 100 Kč/m2, neměla by dle ní být cena výrazně vyšší. JUDr. I. Rygálová navrhuje držet linii jednotné obvyklé prodejní ceny 300 Kč/m2. Ing. J. Mandžuková připomíná, že předběžně zastupitelé uvažovali s cenou 100 Kč/m2 + poměrné náklady na geometrický plán, a s tím i vlastníci sousedních pozemků, kteří vyslovili o předzahrádky předběžný zájem, počítali. Hlasuje se o návrhu ceny 300 Kč/m2.
   Návrh usnesení č. 3/47/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej
   částí pozemku parc. č. 50 v k.ú. Včelná
   o výměře 158 m2, nově označené č. 50/1 .......osobní údaje nabyvatele.........,
   o výměře 102 m2 , nově označené č. 50/2 .......osobní údaje nabyvatele.........,
   o výměře 85 m2 , nově označené č. 50/3 .......osobní údaje nabyvatele.........,
   o výměře 69 m2 , nově označené č. 50/4 .......osobní údaje nabyvatele.........,
   dále schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 62 v k.ú. Včelná
   o výměře 53 m2, nově označené č. 62/5 .......osobní údaje nabyvatele.........,
   o výměře 38 m2, nově označené č. 62/4 .......osobní údaje nabyvatele.........,
   o výměře 28 m2, nově označené č. 62/3 .......osobní údaje nabyvatele.........,
   o výměře 23 m2, nově označené č. 62/2 .......osobní údaje nabyvatele.........,
   a to za cenu obvyklou 300 Kč/m2.
   Nové číselné označení parcel vychází z geometrického plánu č. 1187-573/2013."

   schválen hlasováním 7 0-1 (zdržela se ing. J. Mandžuková).
  12. Místostarostka předkládá návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou E.ON. Jedná se stavbu vedení vysokého napětí po tř.5.května. Stanovisko obce předjedná komise územního rozvoje.
  13. Místostarostka předkládá zprávu ředitelky MŠ Včelná o proběhlém přijímacím řízení. Ze zprávy vyplývá, že ředitelka neporušila pravidla pro přijímání dětí stanovená obcí.
  14. Místostarostka předkládá žádost Střediska rané péče o poskytnutí příspěvku na rok 2014. Poskytují služby dítěti, které není hlášeno k pobytu ve Včelné (ani rodiče), ale pobývá ve Včelné u prarodičů. Sociální komise zjistí, zda dítě skutečně bude bydlet ve Včelné.
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný komentuje Účetní závěrku obce za rok 2013 (tj. konečné účetní sestavy) s tím, že dle něho poskytuje věrný obraz hospodaření obce za uplynulý rok a doporučuje ji zastupitelům ke schválení.
   Návrh usnesení č. 4/47/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Účetní závěrku obce k 31.12.2013 s kladným výsledkem hospodaření 6.888.385,05 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
   Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný dále představuje Závěrečný účet obce za rok 2013. K závěrečnému účtu není námitek.
   Návrh usnesení č. 5/47/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2013, jehož přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad." schválen hlasováním 8-0-0.
   Dále ing. K. Pokorný komentuje vyúčtování vodného a stočného firmou Čevak, o čemž výbor i sepsal zápis.
  2. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Rygálová informuje o provedené kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce a kontrole nájemních smluv na pozemky a nebytové a bytové prostory. Kontrolní výbor navrhuje upravit nájemné v bytě správce MŠ dle obvyklého nájemného. Dále výbor projednal smlouvy o způsobu spoluužívání komunikace do Čepra.
  3. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková informuje o uskutečněném Dni dětí.
  4. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc červen a o uskutečněném zájezdu pro seniory.
 12. Různé:
  1. Místostarostka představuje petici starostů obcí Čech a Moravy za neschválení zákona, který by nařizoval evidenci veškerých smluv obce zveřejňovat se sankcí jejich neplatnosti. Znamenalo by to dle nich na malých obcích přílišnou byrokracii a riziko právní nejistoty pro firmy i obec v případě administrativního nedopatření. Listina je dána zastupitelům k možnosti podpisu dle osobního uvážení.
  2. Místostarostka otevírá diskuzi k budoucímu využití zahrady za obecním úřadem.
   Uvádí, že současný územní plán počítá v tomto místě s občanskou vybaveností, nikoli plochou pro sport. Táže se, zda má nějaký názor P. Průša. Ten by v současnosti věc zatím neřešil. J. Hájek si na místě představuje park, ale např. zavíraný na noc, aby na místě nevznikal nezvládnutelný nepořádek. J. Voráček by na místě viděl např. víceúčelový tenisový kurt. Dále by se zde dle něho mohlo provádět rozsvěcení vánočního stromu a podobné akce. JUDr. I. Rygálová by zde umístila dům pečovatelské služby či denní stacionář, případně lékárnu, a kolem menší parčík. V současnosti by strhla plot a zřídila parčík s lavičkami a nepříliš by do pozemku investovala. Ing. K. Pokorný by uvažoval o využití parčíku před prodejnou Centrum, který tvoří přirozený střed obce. Pozemek by směnil se soukromým vlastníkem za část zahrady za OÚ. Za úřadem by pak zbylo cca 1400 m2 pro další záměry. J. Petrová je pro domov důchodců. J. Hanetšleger by rozhodování zatím odložil a posléze by zde viděl např. pečovatelský dům. Ing. J. Mandžuková připomíná, že do budoucna obec má rezervu na dům služeb na místě zbouraného starého domu služeb.
   Ing. J. Mandžuková postrádá v obci centrum obce a zřídila by zde multifunkční park. Prostor by též otevřela.
   Přítomný host J. Hanetšleger ml. uvádí, že otevření prostoru bude znamenat náklady a lidé bydlící kolem park nechtějí.
   Přítomný host Pavel Rožboud uvádí, že park by měl být přístupný a argument "vandalismu" se používá jako výmluva, aby se nic nestavělo, ale tak nelze přistupovat ke zvelebování obce. Vždyť ti "vandalové" jsou naše děti.
   Ing. J. Mandžuková potvrzuje, že s vandalismem to není dle její osobní zkušenosti v obci tak hrozné.
   Oponuje přítomný host J. Šlinc, který se stará o majetek sportovního klubu, který uvádí konkrétní příklady poničení majetku z poslední doby.
  3. Místostarostka navrhuje provést oslavu 230 let od založení obce, a to 2. srpna 2014 společně se Sportovním dnem SK Včelná. Táže se, zda má obec podpořit Sportovní den nákladem cca 11 tis. Kč na zapůjčení velkého stanu. Zastupitelé se spolupořádáním takové akce v principu souhlasí. JUDr. I. Rygálová navrhuje, zda by se výstava archiválií neměla konat v Kulturním domě namísto v tělocvičně SK Včelná. Ing. J. Mandžuková by vše zorganizovala na jednom místě, ale může se o tom hovořit i na dalším zasedání OZ.
  4. Přítomný host Dagmar Baumruková se táže na stav přípravy stavby cyklostezky. Uvádí možnosti dotací a nabízí spolupráci ke zkoordinování stavby s městem České Budějovice. O stavu přípravy odpovídá ing. K. Pokorný. Ing. J. Mandžuková uvádí, že do termínu odevzdání žádosti o dotaci 30.6.2014 nemůže obec stihnout získat stavební povolení.
  5. J. Hájek se domáhá opravy vjezdu na svůj pozemek v Nádražní ulici. P. Průšou je mu doporučeno podat stížnost na obec, která ji případně dále postoupí SÚS. Probíhá diskuze, zda se jedná o pozemek obce, či kraje / SÚS.


  Zasedání ukončeno v 20:46 hodin


Zapsal: F. Mareš dne 9.6.2014

Ověřili: J. Hanetšleger, J. Petrová
Podepsán: starosta obce