Zápis ze 48. zasedání ZO Včelná 2014Zápis ze 48. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 7.7.2014 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 47 z 9.6.2014
 4. Zpráva o daňových příjmech k 30.6.2014
 5. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 30.6.2014
 6. Rozpočtová změna č. 13/2014
 7. Zprávy místostarostky obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 4. Jana Petrová
 5. Petr Průša
Omluvení zastupitelé:
 • Ing. Karel Pokorný
 • Zdeněk Petr - starosta
 • JUDr. Ivana Rygálová
 • Jan Voráček
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • dále 3 hosté, dle prezenční listiny


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se. Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.
 1. Zasedání zahájila a řídí jej místostarostka obce ing. Jarmila Mandžuková.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Program jednání schválen jednohlasně.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: P. Průša, J. Hájek
 3. Místostarostka provádí kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Nic nebylo uloženo.
 4. Místostarostka obce předkládá zprávu o daňových příjmech za červen 2014: 1.396 tis. Kč. Loni to za červen bylo o 69 tis. Kč méně. Meziroční nárůst příjmů za šest měsíců roku činí 477 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.6.2014 podává místostarostka obce. Příjmy naplněno 9.297 tis. Kč z rozpočtovaných 15.551 tis. Kč, výdaje naplněno 6.896 tis. Kč z rozpočtovaných 24.633 tis. Kč. Stav účtu k 30.6.2014 je 19,8 mil. Kč.
 6. Místostarostka informuje, že bylo starostou schváleno rozpočtové opatření č. 13/2014, kterým se navyšují příjmy o 206.100 Kč (dary obci na ekologické účely) a výdaje o 22.480 Kč (především úplatný převod komunikace ZTV 30 RD, zhotovení geometrického plánu, nákup nožů do sekačky). Zastupitelstvo bere rozpočtovou změnu č. 13/2014 na vědomí.
 7. Zprávy starosty a místostarosty obce
  1. Místostarostka informuje o přípravě stavby "Kanalizace Čtyři chalupy" - připravuje se územní rozhodnutí a smlouva s firmou ČEPRO. Za obec podmínky s firmou Čepro domlouvají JUDr. I. Rygálová a P. Průša, který detailně komentuje dosavadní průběh zatím neukončeného jednání. Ing. J. Mandžuková uvádí, že je v zájmu obce, aby jednání byla úspěšně dokončena v co nejkratší době. J. Hanetšleger uvádí, že by obec měla zjistit, jaké byly smluvní podmínky s firmou Ekoeko a zda firma Ekoeko nekvalitně odvedenou inženýrskou činností nezpůsobila obci škodu.
  2. Místostarostka informuje o konečném předání stavby Kanalizace stoka "C" v Lesní kolonii a o předpokládaných vícenákladech cca 80 tis. Kč.
  3. Místostarostka informuje o časovém plánu přeložky plynovodu z obecní kanalizace na Dlouhých rolích a předkládá položkový rozpočet rekonstrukce 60 m kanalizace tamtéž s cenou 783 tis. Kč.
   Návrh usnesení č. 1/48/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje provedení rekonstrukce 60 m kanalizačního sběrače 'C' v lokalitě Dlouhé role v rámci provozovatelské smlouvy s firmou Čevak a.s." schválen hlasováním 5-0-0.
  4. Místostarostka informuje o jednání o výměně plynovodu v ulici Nádražní. Bylo předběžně zatím nezávazně dohodnuto, že bude provedena rekonstrukce celé komunikace a obec provede nový chodník a obrubníky. Financování obrubníků obcí je diskutabilní, obec se pokusí dojednat, aby obrubníky byly zahrnuty do rekonstrukce komunikace.
  5. Místostarostka informuje o vykonání státního stavebního dozoru oplocení na cizím pozemku na Dlouhých rolích v novém termínu 24.7.2014. O této záležitosti bylo již informováno na minulém zasedání. V původně oznámeném termínu se státní dohled neuskutečnil - stavební úřad se nedostavil.
  6. Místostarostka informuje o uskutečněném kontrolním dnu na ZTV pro 99 RD. Firma Swietelsky hloubí mimo jiné retenční dešťovou nádrž, která je dost blízko bytovému domu. Zřejmě došlo k tomu, že při povolovacích procesech bytového domu nebyla již povolená retenční nádrž zanesena do stavebních výkresů.
  7. Místostarostka informuje o uskutečněném kontrolním dnu na výstavbě chodníku a zastávky pod Včelnou.
  8. Místostarostka informuje o proběhlé závěrečné kontrolní prohlídce stavby ZTV Rožnov - Jih.
  9. Místostarostka informuje o odpovědi obce na návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vysokého napětí firmy E.ON. Obec nárokovala bezproblémovou stavbu cyklostezky v trase kabelu. Bude se konat jednání se zástupcem E.ONu panem Klusáčkem.
  10. Místostarostka předkládá návrh dodatku č. 1/2014 smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Včelná. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu nájmu na vodovod a kanalizaci v ZTV 30 RD.
   Návrh usnesení č. 2/48/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodatek č. 1/2014 smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Včelná s firmou Čevak a.s." schválen hlasováním 5-0-0.
  11. Místostarostka podává zprávu o postupu realizace projektu "meziobecní spolupráce".
  12. Místostarostka informuje o konání 24. valné hromady Jihočeského vodárenského svazu
  13. Místostarostka informuje o aktu vandalství u mateřské školy - převrácených kontejnerech na sklo, oděvy a papír
  14. Místostarostka informuje o prováděném odvodnění vily v Lesní kolonii na místní komunikaci. P. Průša doporučuje informovat o nepovolené stavbě stavební úřad.
  15. Místostarostka informuje o konání organizované sportovní akce - závodu v orientačním běhu
  16. Místostarostka informuje o přípravách oslavy 230 let od založení obce dne 2. srpna 2014 - byl objednán velkoplošný stan, nikoli bohužel za původně avizovaných 11 tis. Kč, ale 15 tis. Kč. Připravuje se nový kalendář obce 2015, vystaveny budou historické fotografie.
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková informuje o připravovaných přednáškách Lenky Kořínkové a Antonína Panenky.
  2. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc červenec.
 9. Různé:
  1. Místostarostka informuje o postupu vyřizování změny č. 1 Územního plánu Včelná. Byly shromážděny připomínky orgánů státní správy a připravena k nim stanoviska. Pro další hladký průběh řízení by bylo dle odborného pořizovatele třeba schválit nového zastupitele jednajícího za obec namísto starosty obce.
   Návrh usnesení č. 3/48/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná ruší usnesení zastupitelstva obce Včelná č. 3/26/2012 ze dne 5.11.2012" schválen hlasováním 5-0-0.
   Návrh usnesení č. 4/48/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná určuje zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území obce Včelná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místostarostku ing. Jarmilu Mandžukovou" schválen hlasováním 5-0-0.
   Návrh usnesení č. 5/48/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná ukládá místostarostce ing. Jarmile Mandžukové spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území obce Včelná dle stavebního zákona." schválen hlasováním 5-0-0.
  2. Místostarostka předkládá žádost manželů Vávrových o odprodej části pozemku č. 657 (komunikace v ulici Na Vyhlídce) o výměře 2 m2. Důvodem je zasahování soukromé stavby do veřejného pozemku obce.
   Návrh usnesení č. 6/48/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části parc. č. 657 v k.ú. Včelná o výměře 2 m2, v GP č. 397-21275/95 označené jako č. 657/3" schválen hlasováním 5-0-0.
  3. Místostarostka předkládá žádost Mgr. J. Kapouna o odprodej části pozemku č. 723/184 v k.ú. Včelná o výměře asi 50 m2 pro účely zřízení zahrádky a přístřešku. Zastupitelé žádost posoudí až po přesném zákresu požadovaného pozemku v katastrální mapě.
  4. Místostarostka představuje žádost vlastníků domů v řadovce v Lesní kolonii o nové projednání kupní ceny "předzahrádek". 300 Kč za m2 se případným kupujícím zdá příliš mnoho. P. Průša navrhuje oznámit jedinému zájemci o koupi, že vzhledem k tomu, že ostatní nesouhlasí s cenou, se prodej neuskuteční. Přítomný host M. Stránská se táže, zda je obec ochotna starat se o tyto pozemky v případě nerealizace prodeje. Přítomný host J. Hanetšleger ml. se táže, zda by obec nemohla pozemky pronajmout, pokud není zájem o jejich odkup a jsou soukromými osobami využívány. I taková varianta je dle zastupitelů možná.
  5. Místostarostka informuje o výzvě obci k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí - chata s číslem popisným p. Cibocha na obecním pozemku není zavedena na LV. Místostarostka projedná možný odkup pozemku pod chatou p. Cibochovi.
  6. Místostarostka informuje o žádosti pana M. Švarce o zbudování vodovodní přípojky. Uskuteční se jednání s investory okolní výstavby o přístupu k nemovitosti p. Švarce a následně se projedná možnost zřízení vodovodu.
  7. Místostarostka informuje o provedené údržbě pozemků č. 726 o výměře 1305 m2 a 705/13 o výměře 351 m2 v k.ú. Včelná. Tyto pozemky jsou pro obec těžko dostupné a byly by využitelnější, pokud by je do svého záměru zahrnul investor ZTV pro 99 RD Včelná.
  8. Místostarostka informuje o svém záměru vyměnit vstupní dveře v kulturním domě a představuje 3 získané finanční nabídky v relaci do 55 tis. Kč. P. Průša připomíná, že by měly dveře ladit barevně i jinak s dalšími dveřmi do sálu. Řešení bude ještě dále projednáno.
  9. Místostarostka informuje o svém záměru obnovit nízkonákladové hřiště v Lesní kolonii. Hřiště na nohejbal, volejbal či badminton by bylo doplněno o venkovní pingpongový stůl. P. Průša upozorňuje na problém s odvodněním v dané lokalitě. Prostor by měl být do komunikace také oplocen. Otázka je, jakým způsobem hřiště provést, aby nebyla prosívka či antuka při prvním dešti splavena. K nalezení řešení bude konzultován projektant.
  10. Místostarostka informuje o svém záměru instalovat nové dřevěné lavičky na výletní trasu podél lesa (ul. Lesní)
  11. Místostarostka informuje, že byly vyhotoveny kronikářské zápisy za rok 2013. Pokud si zastupitelstvo schválení nevyhradí do své pravomoci, může kroniku schválit starosta, resp. místostarosta.
  12. Přítomný host M. Stránská se táže, zda obec reagovala na nabídku ing. Baumrukové na spolupráci ohledně cyklostezky. Ing. J. Mandžuková uvádí, že letos cyklostezka nebude a další projektová příprava bude ještě trvat několik měsíců.


  Zasedání ukončeno v 19:45 hodin


Zapsal: F. Mareš dne 7.7.2014

Ověřili: P. Průša, J. Hájek
Podepsána: místostarostka obce