Zápis ze 49. zasedání ZO Včelná 2014Zápis ze 49. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 11.8.2014 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 48 ze 7.7.2014
 4. Zpráva o daňových příjmech k 31.7.2014
 5. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 31.7.2014
 6. Rozpočtová změna č. 14/2014
 7. Zprávy místostarostky obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 4. Jana Petrová
 5. Ing. Karel Pokorný
 6. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 7 d)
 7. JUDr. Ivana Rygálová
 8. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:
 • Zdeněk Petr - starosta
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • dále 4 hosté, dle prezenční listiny


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se. Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.
 1. Zasedání zahájila a řídí jej místostarostka obce ing. Jarmila Mandžuková.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Program jednání schválen jednohlasně.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: P. Průša, J. Voráček
 3. Místostarostka provádí kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
  Součinnost u změny ÚP č. 1 poskytována, jinak nebylo nic uloženo.
 4. Místostarostka obce předkládá zprávu o daňových příjmech za červenec 2014: 1.732 tis. Kč. Loni to za červenec bylo o 738 tis. Kč více. Meziroční pokles příjmů za sedm měsíců roku činí 265 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.7.2014 podává místostarostka obce. Příjmy naplněno 11.327 tis. Kč z rozpočtovaných 15.797 tis. Kč, výdaje naplněno 7.178 tis. Kč z rozpočtovaných 24.674 tis. Kč. Stav účtu k 31.7.2014 je 21,4 mil. Kč.
 6. Místostarostka informuje, že bylo starostou schváleno rozpočtové opatření č. 14/2014, kterým se navyšují příjmy o 32.000 Kč (především úhrady od E.ONu za věcná břemena) a výdaje o 5.300 Kč (především nákup čisticích prostředků do KD).
  Dále starosta schválil rozpočtové opatření č. 15/2014, kterým se navyšují příjmy o 213.950 Kč (vyúčtování nájemného za rok 2013 od Čevaku) a výdaje o 36.030 Kč (především nájem velkoplošného stanu a záloha na elektřinu v bytě KD).
  Zastupitelstvo bere rozpočtové změny č. 14/2014 a 15/2014 na vědomí.
 7. Zprávy starosty a místostarosty obce
  1. Místostarostka informuje o tom, že ze strany firmy Čepro a.s. přišly k podpisu čistopisy smlouvy o věcném břemeni a nájemní smlouva pro stavbu kanalizace Čtyři chalupy. Smlouvy jsou podepsány a budou zaslány zpět.
  2. Místostarostka informuje o průběhu stavby ZTV pro 99 RD. Investor zažádal o změnu projektu ve smyslu změny složení vrstev komunikací. Pokud nedojde ke změně parametrů komunikace, obec změnu odsouhlasila, jednání o tom byl přítomen jako odborník za obec M. Šlinc. Dále bude mít retenční nádrž lépe řešený odtok, a to plynule namísto přepadově.
  3. Místostarostka informuje o průběhu stavby chodníku a zastávky pod Včelnou. Byl dořešen vstup na pozemek k domu čp. 258.
  4. Místostarostka předkládá žádost o vyjádření souhlasu se zpracováním územní studie SIGMA České Budějovice. J. Hanetšleger uvádí, že na dané území bude třeba zpracovat i hlukovou studii. Zastupitelé s pořízením územní studie souhlasí. JUDr. I. Zálišová se domnívá, že by zadání zpracování nebylo ani nutné schvalovat, neboť územní plán zpracování předpokládá. Nakonec přistoupeno k hlasování.
   Návrh usnesení č. 1/49/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zadání zpracování územní studie na plochu v územním plánu Včelná označenou jako '25 Bp ÚS' na náklady žadatele Sigma České Budějovice s.r.o." schválen hlasováním 8-0-0.
  5. Místostarostka informuje o problematice provádění koncesního řízení na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Vzhledem k informaci ze SZIFu, že z titulu čerpání dotace na posílení kanalizace v roce 2009 není třeba koncesní řízení provádět, navrhuje pokračovat ve spolupráci s firmou Čevak a.s. a případné koncesní řízení odložit, neboť je nákladné a časově náročné (až 1,5 roku).
   Dále místostarostka navrhuje schválit záměr uzavření dodatku smlouvy o provozování vodohospodářského majetku obce v souladu s § 39 odst. 1 zákona o obcích, aby mohl být na příštím zasedání schválen dodatek o prodloužení provozování.
   JUDr. I. Zálišová uvádí, že zánik povinnosti dělat koncesní řízení na provozovatele by chtělo nejlépe ověřit na odboru kontroly a dozoru ministerstvu vnitra či mít písemné stanovisko SZIFu, aby později obec nemusela dotaci 24 milionů korun vracet. Písemné potvrzení ze SZIF o ukončení povinnosti provést výběrové řízení na provozovatele předmětné části kanalizace po uplynutí 5 leté lhůty od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace se bude snažit místostarostka získat.
  6. Místostarostka představuje návrh dohody o provedení rekonstrukce 60 m kanalizačního řadu v rámci provozovatelské smlouvy předložený firmou ČEVAK a.s.
   Návrh usnesení č. 2/49/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dohodu o způsobu úhrady provozních nákladů souvisejících s rekonstrukcí kanalizačního sběrače 'C' v délce 60 m v lokalitě Dlouhé role s firmou Čevak a.s., České Budějovice" schválen hlasováním 8-0-0.
  7. Místostarostka dává slovo ing. K. Pokornému, který podává informace z jednání o návrhu řešení komunikace Jižní tangenta. Trať mezi Včelnou a Rožnovem bude podejita zářezem silnice. Zářez však přetíná i obecní kanalizaci směřující na ČOV v Českých Budějovicích a řešení tohoto problému není zatím zřejmé. Časový horizont stavby může být cca 10-15 let.
  8. Místostarostka informuje o jednání o zúžení ochranného pásma vodního zdroje Vidov. Je třeba ještě dopracovat studii dopadů na životní prostředí, ale Včelná by měla být z ochranného pásma vyňata, tzn. bude možno v případě potřeby solit stoupání na tř.5.května u železničního přejezdu, kde mívají problémy s výjezdem autobusy MHD.
  9. Místostarostka předkládá ke schválení upravené znění vnitřní směrnice o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jedná se o technickou úpravu na základě novely zákona o zadávání veřejných zakázek.
   Návrh usnesení č. 3/49/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2/2014" schválen hlasováním 8-0-0.
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný podává informace o možnostech zvýšení nájmu v bytě správce v MŠ. Uvádí, že obvyklé nájemné bývá 50-80 Kč za 1 m2. JUDr. I. Zálišová uvádí, že cena obvyklá by se měla stanovit srovnáním tří srovnatelných nájmů, případně znaleckým posudkem. Ing. K. Pokorný připraví posudek s návrhem výše nájemného.
   Dále ing. K. Pokorný na dotaz odpovídá, že znalecký posudek na pozemek č. 346 o výměře 17 m2 na zahradě p. Cibocha nebyl zřejmě v roce 2008 proveden. Na tomto místě se diskutuje výše prodejní ceny tohoto pozemku. Navržena cena stejná jako ve znaleckém posudku u obdobného případu odprodeje zbytkového pozemku z téže doby, a to 128,50 Kč/m2.
   Návrh usnesení č. 4/49/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej pozemku parc. č. 346 v k.ú. Včelná o výměře 17 m2 za cenu 128,50 Kč/m2 do společného jmění manželů - - osobní údaje nabyvatelů - - ." schválen hlasováním 8-0-0.
  2. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Zálišová doplňuje informace k případnému vypovězení mandátní smlouvy na výběr provozovatele vodohospodářské soustavy obce. Dále informuje o žádosti Střediska rané péče o příspěvek na náklady na dítě, které se přechodně zdržuje ve Včelné. Jinak má bydliště v Českých Budějovicích, proto JUDr. I. Zálišová nedoporučuje žádosti o příspěvek vyhovět. Stejný názor má i ing. J. Mandžuková, J. Hájek i ostatní zastupitelé.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc srpen a o další činnosti komise u potřebných občanů.
  4. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková informuje o proběhlé oslavě 230 let Včelné a plánovaných akcích - čaj o páté a víkend pro ženy.
 9. Různé:
  1. Místostarostka navrhuje zvážení možnosti prodeje či směny obecních pozemků č. 726 a 725/3 v k.ú. Včelná, které funkčně sousedí s projektem ZTV pro 99 RD a samostatně nemají pro obec význam. Jejich směnu navrhuje obci společnost Včelná S+V s.r.o. JUDr. I. Rygálová by spíše obecní pozemky prodala za tržní cenu. Navrhuje zjistit záměr žadatele o směnu a další poměry v lokalitě. Informace zjistí místostarostka.
  2. Místostarostka připomíná na minulém zasedání předjednanou žádost manželů Vávrových o odprodej části pozemku č. 657 v k.ú. Včelná o výměře 2 m2 k vypořádání části garáže na cizím pozemku. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce. Je třeba stanovit cenu a konkretizovat kupujícího. Jiný zájemce o odkup se nepřihlásil.
   Návrh usnesení č. 5/49/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 657 v k.ú. Včelná o výměře 2 m2 (v GP č. 397-21275/95 označen jako č. 657/3) za cenu obvyklou 300 Kč/m2 do společného jmění manželů - - osobní údaje nabyvatelů - - . Předmět prodeje bude upřesněn aktualizovaným geometrickým plánem. Správní poplatky a jiné nutné vedlejší náklady uhradí kupující." schválen hlasováním 8-0-0.
  3. Místostarostka předkládá žádost paní Hany Glaserové o odprodej části pozemku č. 219/3 v k.ú. Včelná o výměře asi 300 m2, který sousedí s její stavební parcelou. Na pozemku je lesní porost, lavičky a veřejné osvětlení, a pravděpodobně i jiné inženýrské sítě.
   P. Průša uvádí, že vjezd na svůj pozemek má žadatel zajištěn a není třeba věc řešit prodejem obecního pozemku. Zastupitelé pro odprodej ani vyhlášení záměru prodeje nejsou.
   Návrh usnesení č. 6/49/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 219/3 v k.ú. Včelná o výměře cca 300 m2" neschválen hlasováním 0-8-0.
  4. Místostarostka předkládá dvě žádosti o odprodej částí pozemku č. 723/223 v k.ú. Včelná o výměře asi 8 a 21 m2 - zbytkové ozeleněné pozemky mezi parkovištěm a soukromými zahradami u bytovek. Tyto části by byly připloceny k sousedním zahradám.
   Probíhá diskuze o smysluplnosti prodeje, z níž vyplývá, že pro obec nejsou tyto plochy v principu potřebné. Z hlediska obslužnosti parkoviště však norma vyžaduje 0,5 metru volného manipulačního prostoru za obrubníkem. Místostarostka zjistí, zda budou mít žadatelé nadále o odkup zájem i s podmínkou min. 0,5-metrového odstupu od komunikace, čímž se odkupované plochy zmenší.
  5. Místostarostka předkládá doplnění žádosti o odprodej části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná o výměře 50 m2. Doplněn přesnější zákres trojúhelníkového pozemku. Žádost komentuje i přítomný žadatel p. Kapoun.
   J. Hanetšleger ml. upozorňuje na nutnost prostoru pro vyhrnutí sněhu z komunikace. Mgr. F. Mareš i JUDr. I. Zálišová mají výhrady ke zřizování soukromé zahrádky na veřejném prostranství. Komise územního rozvoje posoudí na místě vhodnost záměru.
  6. Místostarostka informuje o došlé žádosti p. Stejskala na majetkoprávní vypořádání (směnu) především pozemku v Lesní kolonii u domu čp. 345 za pozemek ve Čtyřech chalupách parc. č. 488/1, který mu již údajně starosta Zdeněk Petr obce nabídl společně s obecní vodoměrnou šachtou. Žádost komentuje P. Průša a detailně ji vysvětluje J. Stejskal. J. Hanetšleger rozporuje tvrzení J. Stejskala, že přispěl k řešení odtoku vod ve Čtyřech chalupách. Dále dle něho starosta neslíbil panu Stejskalovi prodej či směnu pozemku parc. č. 488/1, ale pouze napojení do vodovodní šachty. Další tvrzení J. Stejskala rozporuje J. Hanetšleger ml. i st. - převod některých pozemků komunikací na Dlouhých rolích a ve Čtyřech chalupách na obec "zdarma".
   P. Průša uvádí své stanovisko, že směně nic nebrání a budoucí komunikace ve Čtyřech chalupách nebude do pozemku parc. č. 488/1 v k.ú. Včelná zasahovat.
   JUDr. I. Zálišová také nevidí ve směně principiální problém, neboť je též v zájmu obce vypořádat kousky soukromých pozemků v místních komunikacích. Dále J. Stejskal uvádí, že případný znalecký posudek pro směnu by mohl zohlednit i jím vybudovanou kanalizaci na směňovaném pozemku v Lesní kolonii.
   Místostarostka navrhuje společné jednání komise územního rozvoje za účasti např. předsedy finančního výboru k posouzení žádosti, nejlépe na místě samotném, s čímž všeobecný souhlas.
  7. Místostarostka připomíná žádost vlastníků RD v řadovce v Lesní kolonii o znovuzvážení (snížení) prodejní ceny obecního pozemku - předzahrádek. JUDr. I. Zálišová uvádí, že by bylo třeba se držet obvyklé ceny 300 Kč/m2. Místostarostka uvádí, že v tom případě prodej jednomu zájemci nemá smysl a navrhuje od prodeje ustoupit.
   Navrhované usnesení č. 7/49/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná ruší usnesení č. 3/47/2014, o prodeji pozemků parc. č. 50 a 62 v k.ú. Včelná" schváleno hlasováním 8-0-0.
  8. Místostarostka informuje o potřebě opravy betonových přídlažeb u komunikací v obci. Komunikace se stavěly cca před 16 lety. Celkově je silně narušených cca 454 m přídlažby a oprava zaasfaltováním by stála předběžně kolem 155 tis. Kč bez DPH. P. Průša uvažuje, zda celou opravu provést najednou, což by ze stavebního hlediska bylo nejlepší. Proti provedení oprav není v principu námitek. Dohodnuto však, že místostarostka zajistí minimálně jednu další konkurenční nabídku firem a věc bude posouzena ještě na dalším zasedání zastupitelstva.
  9. Místostarostka informuje o harmonogramu projekční a povolovací přípravy zbývajících částí chodníků na tř.5.května pod tratí po obou stranách.
  10. Místostarostka informuje o stížnosti občanů bydlících v blízkosti hřiště v Dlouhé ulici na noční hlučné chování mládeže. Zvažuje doplnění provozního řádu hřiště o klid po 22. hodině. Každodenní zamykání a odemykání hřiště se jeví problematické. S doplněním provozního řádu všeobecný souhlas.
  11. Místostarostka předkládá žádost o umístění stánku na prodej zmrzliny na části obecního pozemku č. 612/1 v k.ú. Včelná. Požadavkem je vodovodní a elektrická přípojka, které na pozemku nejsou.
   Návrh usnesení č. 8/49/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 612/1 v k.ú. Včelná pro účely provozování stánku se zmrzlinou" neschválen hlasováním 0-8-0.
  12. Místostarostka informuje o ústní žádosti občana na omezení rychlosti na místních komunikacích na 30 km/h, nejlépe na 20 km/h. Omezení na 30 km/h při projednávání pasportu dopravního značení v roce 2006 inspektorát policie nepovolil. Místostarostka se táže, zda se má pokusit vyjednávat s policií znovuzavedení zóny 30 km/h. Odpovědí je, že by musela být značka 30 na každé křižovatce, což se nezdá schůdným.
  13. Místostarostka informuje o umístění nových dřevěných laviček a o poděkování za lavičku od občanů z Lesní kolonie
  14. Místostarostka navrhuje termíny dalších zasedání obecního zastupitelstva do komunálních voleb 8. září a 6. října 2014
  15. Přítomný pan David Petrů žádá o znovuzvážení své žádosti o odkup cca 4 m2 pozemku v křižovatce. Mezitím totiž došlo k posunu komunikace a rozhledové poměry nejsou jeho plotem dotčeny.
   JUDr. I. Rygálová je pro vyhovění stavebníkovi ohledně prodeje.
   Návrh usnesení č. 9/49/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Včelná parc. č. 723/89 o výměře cca 4 m2 a parc. č. 723/94 o výměře cca 2 m2" schválen hlasováním 7-0-1 (zdržela se ing. J. Mandžuková).
  16. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný připomíná, že místostarostka zastupuje starostu v plném rozsahu již několik měsíců a navrhuje navýšení její odměny.
   Návrh usnesení č. 10/49/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zvýšení měsíční odměny místostarostky na 22.106 Kč od 11.8.2014" schválen hlasováním 7-0-1 (zdržela se ing. J. Mandžuková).


  Zasedání ukončeno v 22:00 hodin


Zapsal: F. Mareš dne 11.8.2014

Ověřili: Ing. K. Pokorný, J. Voráček
Podepsána: místostarostka obce